Zmiany w przepisach prawnych

 

Sejm uchwalił ustawę o płatnościach dla podwykonawców autostrad.

28 czerwca br. Sejm uchwalił ustawę regulującą wypłacanie zaległych wynagrodzeń podwykonawcom pracującym przy budowie autostrad.
Senat w dniu 6 lipca 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Ustawa zakłada możliwość zwracania się przez mikro, małe i średnie firmy, które pracowały przy budowie autostrad, a nie otrzymały zapłaty za zrealizowane i odebrane prace, do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Generalny Dyrektor będzie mógł wypłacić firmom pieniądze z Krajowego Funduszu Drogowego, a później będzie je odzyskiwał od wykonawców, którzy nie wywiązali się ze swoich zobowiązań wobec podwykonawców. Ustawa znajdzie zastosowanie zarówno do przedsiębiorców realizujących roboty budowlane, jak i dostarczycieli towarów czy usługodawców.

 

 

źródło:

 

Aby Państwo lepiej poznali kulisy prac legislacyjnych nad ustawą, proponujemy zapoznać się ze stenogramem obrad Senatu.

 

 

*

W UZP opracowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczący podwykonawstwa.

Celem projektowanej ustawy jest uregulowanie kompetencji i obowiązków zamawiającego oraz wykonawcy w zakresie podwykonawstwa, co będzie służyło efektywnemu realizowaniu zadań publicznych m.in. poprzez:

  • objęcie podwykonawstwa umową o zamówienie publiczne na roboty budowlane lub usługi, co pozwoli na uznanie niewykonywania warunków i wymogów dotyczących podwykonawstwa za niewykonywanie umowy o zamówienie publiczne,
  • umożliwienie, w przypadku niezapłacenia przez wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, dokonania bezpośredniej płatności przez zamawiającego na rzecz podwykonawców z wynagrodzenia należnemu wykonawcy, a także z kwot lub gwarancji, stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które zostały wniesione przez wykonawcę przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do wysokości 10% wartości kontraktu,
  • umożliwienie zamawiającemu zastrzeżenia obowiązku wykonania bezpośrednio przez samego wykonawcę kluczowych części zamówienia, bez możliwości zlecenia ich wykonania przez podwykonawców lub polegania na zasobach innych podmiotów, na zasadach wskazanych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych,
  • umożliwienie zamawiającemu zastrzeżenia konieczności skierowania przez wykonawcę umowy z podwykonawcą do akceptacji zamawiającego, przy czym akceptacja będzie oznaczała ustawową solidarną odpowiedzialność zamawiającego i wykonawcy względem wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy.

 

 

źródło: http://www.uzp.gov.pl