Przepisy prawne

 

Pierwsze posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

W dniu 10 października br. Minister Sławomir Nowak wręczając w imieniu Prezesa Rady Ministrów nominacje członkom Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego zapowiedział, że nowe regulacje budowlane powstaną w dwóch etapach - najpierw pod obrady parlamentu zostanie skierowany projekt nowego prawa budowlanego, następnie Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego do końca obecnej kadencji przygotuje Kodeks Budowlany, który będzie kompleksowo regulował rozproszone obecnie w różnych ustawach zagadnienia związane z procesem inwestycyjno-budowlanym.
Zadaniem Komisji będzie uporządkowanie systemu prawnego procesu inwestycyjnego. Kilkanaście ustaw i kilkadziesiąt rozporządzeń wydanych przez różne resorty zostanie poddanych analizie a jej wynikiem będzie zaproponowanie lepszej regulacji. Celem powołania Komisji jest przygotowanie przepisów kompleksowo regulujących proces inwestycyjno-budowlany w jednym akcie prawnym.

 

*

Zamówienia publiczne i koncesje na roboty budowlane

W dniu 16 października br. została przekazana Prezydentowi RP do podpisu ustawa z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

W nowelizacji Prawa zamówień publicznych uwzględniono przede wszystkim przepisy dyrektywy obronnej 2009/81/WE, dotyczącej udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
Ustawa przewiduje także:

  • modyfikację definicji pojęć „roboty budowlane” oraz „obiekt budowlany” i dostosowaniu ich do przepisów dyrektyw dotyczących zamówień publicznych,
  • wprowadzenie dialogu technicznego, sprzyjającego zwiększeniu innowacyjności i konkurencyjności w zamówieniach publicznych,
  • rozszerzenie zakresu informacji zamieszczanych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, co umożliwi wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych wobec Komisji Europejskiej,
  • wprowadzenie, przy zamówieniach sektorowych, możliwości ustanowienia przez zamawiającego systemu kwalifikowania wykonawców, do udziału w którym dopuszczał będzie wykonawców spełniających warunki wskazane przez zamawiającego w publicznym ogłoszeniu dotyczące określonej kategorii zamówień sektorowych, co powinno sprzyjać odbiurokratyzowaniu procesu udzielania zamówień,
  • poszerzenie zakresu kryteriów prekwalifikacji w postępowaniach dwuetapowych, co powinno przyczynić się do zwiększenia udziału MSP w realizacji zamówień publicznych.

 

 

źródło: http://www.uzp.gov.pl

 

**

UE rozpoczyna kampanię dotyczącą zwalczania zatorów płatniczych

Komisja Europejska chce walczyć z falą upadłości w Europie, spowodowaną praktykami polegającymi na opóźnianiu płatności. Z tego powodu ogłasza kampanię informacyjną dotyczącą transpozycji dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach.

Upadłość z powodu braku możliwości skutecznego egzekwowania płatności dotyka przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa. Ich sytuację poprawić ma dyrektywa ustanawiająca ramy prawne do ścigania dłużników, tj. europejska dyrektywa w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach. W przypadku Polski, regulacje nią wprowadzane zawarte zostaną w nowej ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Wprowadzi ona zasadę, że termin zapłaty w transakcjach handlowych nie powinien przekraczać 60 dni kalendarzowych. Ustalenie dłuższego terminu możliwe ma być tylko wtedy, gdy nie będzie się to sprzeciwiało właściwości i społeczno-gospodarczemu celowi umowy lub zasadom współżycia społecznego oraz będzie uzasadnione (ze względu na właściwość towaru lub usługi). Gdy przesłanki te nie zajdą, ustalenie terminu dłuższego niż 60 dni zostanie potraktowane jako opóźnienie w zapłacie. Podmioty publiczne będą musiały regulować należności w ciągu 30 dni, a tylko w wyjątkowych przypadkach - 60.
Dodatkowo od dnia nabycia przez wierzyciela uprawnienia do odsetek za opóźnienie przysługiwać mu będzie bez wezwania równowartość kwoty 40 euro lub - w przypadku, gdy koszty odzyskiwania należności z tytułu transakcji handlowej przekroczą tę kwotę - wierzycielowi przysługuje zwrot wszystkich tych kosztów, a dochodzenie tych należności możliwe będzie w postępowaniu nakazowym.

 

źródło: www.europa.eu,
(stan z dnia 9 października 2012 r.)
i www.uzp.gov.pl