Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Protokoły i formularze budowlane (7) Formularz: PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Dla ułatwienia inwestorowi i wykonawcy prowadzenia dokumentacji kolejnych etapów procesu inwestycyjnego, w abonamencie nr 3/2002 rozpoczęliśmy publikowanie "Protokołów i formularzy budowlanych". W cyklu tym przedstawiamy Państwu wybrane wzory zawierające podstawowe wymagania stawiane stronom przez przepisy prawa budowlanego i ustawy o zamówieniach publicznych.

 

Obecnie przedstawiamy:

 

Formularz : PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (plik w formacie Word, plik w formacie "pdf").
wymagania zamawiającego opisujące przedmiot zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

 

Formularz ten niewątpliwie ułatwi Państwu pracę do czasu ukazania się odpowiedniego przepisu wykonawczego.

 

Warszawa, 08 marca 2004

 

 

W poprzednich wydaniach "Buduj z Głową" podaliśmy Państwu:

 

 1. Protokół wprowadzenia na budowę.
 2. Protokół końcowego odbioru robót.
 3. Formularz "Terminarz przeglądów robót w okresie gwarancji i rękojmi".
 4. Protokół zgłoszenia robót budowlanych, nie objętych dokumentacją projektową, a koniecznych do wykonania, aby zrealizować przedmiot umowy.
 5. Protokół odbioru robót branżowych pod względem technicznym.
 6. Formularz "Karta gwarancji jakości obiektu budowlanego / wykonanych robót".
 7. Protokół odbioru dokumentacji projektowej.
 8. Protokół potwierdzający wykonanie czynności nadzoru autorskiego.
 9. Protokół zgłoszenia konieczności dokonania zmian w umowie w celu umożliwienia realizacji przedmiotu umowy.
 10. Protokół przekazania terenu wykorzystywanego na budowę i zaplecze budowy.
 11. Protokół przeglądu robót budowlanych w okresie gwarancji lub rękojmi, ustalający stan robót i usunięcia wad.
 12. Formularz: „Założenia do projektowania".

 

Załączniki pomocnicze do Założeń do projektowania:

 

 1. Materiały i dane wyjściowe do projektowania.
 2. Projekty wykonawcze.

 

Ustalenia w umowie formy wynagrodzenia inwestora zastępczego, gdy:

 

 1. Umowy z wykonawcami procesu budowlanego zawiera inwestor zastępczy.
 2. Umowy z wykonawcami procesu budowlanego zawiera zamawiający.