Warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych

Z dniem 1 lipca br. weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.Urz.UE Nr L 88), które określa warunki wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku Unii Europejskiej, a więc również na rynku polskim, wyrobów budowlanych.

W związku z powyższym:

 

1. na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dniu 02.07.2013 r. został opublikowany

Komunikat w sprawie warunków wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych

 

źródło:

 

2. na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w dniu 03.07.2013 r. została zamieszczona informacja o powołaniu doraźnego zespołu roboczego, który realizuje zadania punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych

Zespół do spraw Punktu Kontaktowego

źródło: http://www.gunb.gov.pl