Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 4/2013

Kącik Kosztorysanta

 1. Z życia kosztorysanta – kosztorys szczegółowy a ceny rynkowe– Tomasz Pytkowski
  „(...) ceny rynkowe są kształtowane przez podaż i popyt, a nie normy zawarte w katalogach nakładów rzeczowych i „średnie” dane wyjściowe do kosztorysowania. (...)”
   

 2. Ryzyko i wyposażenie inwestycji – Michał Paradowski
  „(...) twierdzę na podstawie moich wieloletnich doświadczeń, że grupa 6, czyli koszty wyposażenia, jest permanentnie pomijana w naszych inwestycjach publicznych. Czy tak być powinno?”
   

 3. Przedmiary i kosztorys ofertowy w zamówieniach publicznych – wyroki KIO – Andrzej Warwas
  Nie tylko publikowane siwz, ale również wyroki Krajowej Izby Odwoławczej świadczą o tym jak różne bywa podejście do opracowania przedmiarów, formułowania treści opisu sposobu obliczenia ceny oferty, a w konsekwencji wymagań odnośnie zasad kalkulacji kosztorysowej. Dla zobrazowania jak duże są to różnice Autor poddał analizie dwa przykładowe wyroki KIO z tego roku.
   

 4. Problemy nauczania kosztorysowania – Edyta Plebankiewicz, Krzysztof Zima
  Miło nam poinformować, że BzG nawiązało współpracę z Politechniką Krakowską. Wykładowcy w kolejnych felietonach będą omawiać problemy, jakie nauka kosztorysowania sprawia studentom.
   

 5. Telemann na gitarze elektrycznej – Michał Paradowski
  „(...) tekst ... przeciwko łatwym decyzjom inwestycyjnym z zakresu kultury podejmowanym przez wszystkie (zwłaszcza duże) miasta w Polsce. (...)”
   

 

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na IV kwartał 2013 – INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie IV kwartału 2013 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 2. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na IV kwartał 2013 – INTERCENBUD
  Stawki robocizny kosztorysowej dla poszczególnych województw na IV kw. 2013 r. opracowane na podstawie danych GUS.

 

Zamówienia publiczne

 1. „Automatyczne” odrzucanie najtańszej i najdroższej oferty w zamówieniach publicznych – Dariusz Piasta
  Jednym z uparcie powtarzanych mitów związanych z zamówieniami publicznymi jest to, że rozwiązaniem wielu problemów byłoby automatyczne odrzucanie ofert skrajnych, czyli ofert zawierających najniższą i najwyższą cenę. Ale czy tak jest w istocie?
   

 2. Dialog techniczny (część II) – Ewa Wiktorowska
  W drugiej części artykułu zostały omówione warunki i regulaminy przeprowadzania dialogu technicznego.
   

 3. Termin realizacji zamówienia jako kryterium oceny ofert – Grzegorz Bednarczyk
  Kryterium terminu realizacji zamówienia bywa wymieniane w kategoriach panaceum na toczący system zamówieniowy robak najniższej ceny. Autor przedstawia, kiedy faktycznie termin realizacji zamówienia ma sens jako kryterium oceny ofert, a kiedy - wręcz przeciwnie.
   

 4. Prawo zamówień publicznych – rażąco niska cena i nie tylko – Kazimierz Stanisław Nowicki
  Ustawa – Prawo zamówień publicznych to jeden z najczęściej zmienianych aktów prawnych. Od czasu, gdy w 2004 r. weszła w życie, było już kilkanaście, dość gruntownych nowelizacji; wkrótce ma się ukazać kolejna. W artykule omówiono główne wprowadzane zmiany.
   

 5. Zamówienia publiczne w Kanadzie – Dariusz Piasta
  „(...) Kanada nie ma ustawy o zamówieniach publicznych, która miałaby zastosowanie w całym kraju. Są owszem powszechnie obowiązujące przepisy o zamówieniach, ale tylko na poziomie prowincji i to tylko w trzech. (...)”

 

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Partnerstwo publiczno-prywatne sposobem na recesję w budownictwie? – Heliodor Jerzy Orłowski
  „(...) Pomimo upływu 5 lat od uchwalenia przez Sejm RP ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym mizerne są korzyści z niej płynące, a to głównie za sprawą procedur, barier administracyjnych, braku zaufania inwestorów do trwałości polskiego systemu prawnego, w tym niejednolitej wykładni tego prawa dokonywanej przez sądy oraz zakorzenionego uprzedzenia do ludzi, którzy coś osiągnęli w wyniku swoich inicjatyw. (...)”
   

 2. Dochodzenie roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania umowy – Grzegorz Bednarczyk
  Celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest udostępnienie zamawiającemu środków pozwalających na łatwe dochodzenie swoich roszczeń od wykonawcy. Autor omawia patologie w tej dziedzinie.
   

 3. Zielona Polityka – trudne wyzwanie dla władz i developerów – Jerzy Bolkowski
  „(...) Słuszność zielonej polityki jest niepodważalna. Wszyscy zgadzają się z jej zasadnością, ale wdrażanie napotyka trudności. Dotyczy to w szczególności spójności, a raczej braku spójności przepisów unijnych z prawem krajowym i regulacjami na szczeblu samorządowym. (...)”
   

 4. Docieplanie od wewnątrz – Maciej Rokiel
  Brak podania w dokumentacji przetargowej NAZWY (nie tylko rodzaju) zastosowanego materiału często skutkuje BRAKIEM MOŻLIWOŚCI poprawnej kalkulacji. Do robót dociepleniowych należy stosować TYLKO I WYŁĄCZNIE materiały, dla których przeprowadzono obliczenia. Autor udowadnia tę tezę wykresami temperatury i rozkładu ciśnień pary wodnej w docieplanych przegrodach.
   

 

Budujemy, budujemy...

 1. Dlaczego w Polsce dominuje model mieszkania własnościowego a nie na wynajem? – Zofia Bolkowska
  „(...) Podstawowa wada istniejącej struktury zasobów mieszkaniowych i budowanych mieszkań z punktu widzenia rynku pracy i mobilności młodych ludzi wchodzących na rynek, to przywiązanie do miejsca zamieszkania, które ogranicza decyzje o zmianie miejsca zatrudnienia. (...)”
   

 2. Ekologicznie = ekonomicznie? Oświeceni (część II) – Jarosław Maliński
  Zgodnie z obietnicą zawartą w pierwszej części artykułu autor przedstawia możliwości zastosowania energooszczędnych źródeł światła w pomieszczeniach biurowych.
   

 3. O dialektycznej przewadze zimowych robót ziemnych nad letnim kopaniem dołów – Przemysław Róziewicz
  „(...) przysypania ziemią zabijają równie skutecznie co upadki z wysokości i porażenia prądem elektrycznym. ... Człowiek przygnieciony ciężarem ziemi dusi się – nawet mimo dopływu powietrza do ust – osoba zasypana nie może oddychać z uwagi na zablokowanie klatki piersiowej i przepony, przecież metr sześcienny luźnej ziemi to „zaledwie” 1,6 tony. (...)”
   

 4. Przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego (część IV) – Jerzy Bolkowski
  Kolejny artykuł dot. przeglądu rynku inwestycyjno-budowlanego w Polsce. Tym razem – powierzchnie magazynowe i centra handlowe.
   

 5. EkoEuropa – Jarosław Maliński
  Autor pokrótce omawia skutki realizacji wyśrubowanych wymagań przewidzianych w polityce klimatycznej Unii Europejskiej.

 

Programy

 1. Blokowanie cen RMS w wybranych pozycjach kosztorysu w programie Norma EXPERT – Emil Łuszczyk
   

 2. Blokowanie cen RMS w wybranych pozycjach kosztorysu w programach Norma PRO i STANDARD – Emil Łuszczyk
   

 3. Film instruktażowy: Norma EXPERT - Wydruk pozycji kosztorysowej w formie uproszczonej – Katarzyna Bogucka
   

 4. Film instruktażowy: Norma PRO - Wydruk pozycji kosztorysowej w formie uproszczonej – Katarzyna Bogucka