Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Kilka uwag o FIDIC-u

Na pewnym spotkaniu zadano mi pytanie - Jak można wykonać kosztorys w NORMIE, by odpowiadał wymogom FIDC?
Ale pytanie powinno brzmieć - Co mamy zmodyfikować, by wykonać prawidłowo wycenę ryczałtową, tak aby nie przyniosła strat wykonawcy?

 

Dopóki nie będą stworzone nowe katalogi adekwatne do stosowanych obecnie w budownictwie nowych technologii, nie utworzymy cenników średnich cen materiałów z wspólnymi symbolami eto (lub tp.) materiałów obowiązującymi we wszystkich wydawnictwach i programach do kosztorysowania. Dopóki nie doczekamy się stworzenia katalogów średnich krajowych jednostkowych cen robót (R+S+M) bez narzutów i dostosowania ich do współpracy ze wszystkimi programami kosztorysowymi oraz opracowania elektronicznej wersji cenników producentów kompatybilnych z programami do kosztorysowania. Dodając do tego jeszcze wykonywanie przedmiarów w systemach takich jak AutoCAD oraz innych i ich przetransportowanie do programów kosztorysujących.
(A naprawdę warto to zrobić!)
To będziemy wykonywali wyliczenia w sposób ręczny pochłaniający moc czasu (pomimo komputerów) i nasze kosztorysy będą niezbyt precyzyjne. Co może powodować duże różnice w sporządzanych ofertach oraz mieć wpływ na rozliczenia zadania. W tym momencie brak precyzji może powodować stratę lub zysk, w zależności od tego, jak trafimy.
A przecież nie oto chodzi. Duże pole do popisu w przeprowadzeniu zmian mają programiści i organizacje zrzeszające kosztorysantów.

 

W obliczu zmian, jakie zachodzą w związku z przystąpieniem do Unii i wytycznymi FIDIC oraz przyjętym u nas o sposobie kosztorysowania - należy zastanowić się nad sposobem ustalania wynagrodzenia wykonawcy.
W postępowaniu przetargowym indywidualnym (pomijamy zamówienia publiczne) wynagrodzeniem wykonawcy jest cena ryczałtowa.
Wyliczanie wartości za wykonane zadanie jest indywidualną sprawą wykonawcy.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy wyliczamy opierając się o katalogi KNR, ponieważ nie mamy innej możliwości.
Posługujemy się metodami, które już istnieją gdyż mamy stworzone systemy, kosztorysowe, gdzie podstawą nakładów jest katalog KNR (i inne) oraz systemy sporządzające harmonogramy.
Podstawą wyceny musi być bardzo dokładny przedmiar i opis robót. Na podstawie powyższego należy ustalić działy, do których zostaną przypisane pozycje.
Nazwy działów kosztorysu powinny odpowiadać dokładnie przedmiarowi i opisowi technicznemu.
Kosztorys sporządzamy bez narzutów do jakich jesteśmy przyzwyczajeni (Ko, Kz, Z).
Koszty ogólne - jest to pozycja oddzielna i wyliczana przez księgowość w firmie wykonawczej. I to nie jest takie proste wyliczenie, bo musimy uwzględnić ogrodzenie placu budowy, łączność, należne dla fiskusa podatki oraz ZUS, drogi dojazdowe i inne wartości, które nie wchodzą w podstawowe wynagrodzenie za wykonywane zadanie.
Zysk również stanowi oddzielną pozycję.

 

Myślę, że każdy z krajów należących do UE ma opracowany własny sposób wyliczania wartości należnej z tytułu wykonywanej inwestycji.
Organizacja FIDIC zaleca zarówno stosowanie odpowiednich procedur ofertowych jak i prowadzenia inwestycji. Na pewno zastosowanie tych procedur ułatwi zdobywanie funduszy z Banku Światowego i funduszy Unijnych na inwestycje.

 

Poniżej podaję przykład tabel stosowanych w inwestycjach opracowanych na zasadach FIDIC, w których brałem udział. Te tabele były dla mnie podstawą do comiesięcznego ustalania przerobu. Wycena inwestycji była ryczałtowa.
Tablica nr 1 jest zestawieniem zbiorczym wartości inwestycji, natomiast przytoczony fragment tablicy nr 2 jest rozbiciem ryczałtu i wskazuje, co zawiera dany element z tablicy nr 1

 

TABLICA NR 1

 

PUNKT NR

OPIS

CENA RYCZAŁTOWA
[PLN]

1

KOSZTY OGÓLNE

270 000

2

ZYSK

500 000

 

RAZEM NARZUTY

770 000

 

 

 

A

ROBOTY BUDOWLANE

 

1

ROBOTY ZIEMNE

290 000

2

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

2 500 000

3

ROBOTY MURARSKIE

200 000

4

DACH

960 000

5

ELEWACJE

2 700 000

6

PODŁOGI

620 000

7

WYKOŃCZENIE ŚCIAN, DRZWI, OKNA

80 000

8

ROBOTY ŚLUSARSKIE

15 000

9

DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU

1 800 000

10

ROBOTY RÓŻNE

160 000

 

RAZEM CZĘŚĆ A

9 325 000

 

 

 

B

SIECI I INSTALACJE SANITARNE

 

1

ZEWNĘTRZNE SIECI GAZOWE

150 000

2

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNĘTRZNE

107 000

3

INSTALACJE WOD.-KAN.

250 000

5

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

575 000

6

INSTALACJA WEWNĘTRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

80 000

 

RAZEM CZĘŚĆ B

1 162 000

 

 

 

C

SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE

 

1

SIEĆ KABLOWA 0,4KV I OŚWIETLENIE TERENU

325 000

2

INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

28 000

3

CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA, POMIESZCZENIE OCHRONY

70 000

 

RAZEM CZĘŚĆ C

423 000

 

 

 

 

RAZEM CZĘŚĆ A+B+C+Z+Ko

11 680 000

 

TABLICA NR 2

 

 

opis

jedn.

ilość

Cena
jednostkowa

Cena całkowita

1

Koszty ogólne

 

 

 

270 000.-

2

Zysk

 

 

 

500 000.-

 

RAZEM

 

 

 

770 000.-

3

Roboty ziemne

 

 

 

 

3.1

Usuwanie humusu

 

 

 

170 000.-

3.2

Roboty ziemne - wykopy

 

 

 

120 000.-

 

RAZEM

 

 

 

290 000.-

4

Roboty konstrukcyjne

 

 

 

 

4.1

Podłoże betonowe B 7,5

m3

98

250.-

24 500.-

4.2

Fundamenty

 

 

 

 

4.2.1

Stopy fundamentowe

 

 

 

 

A

     Beton B-25

m3

318

320.-

101 760.-

B

     Stal A-II

t

27

2400.-

68 400.-

C

     Deskowania systemowe

m2

828

12.-

9 936.-

4.2.2

Ławy fundamentowe

 

 

 

 

A

     Beton B-25

m3

32

295.-

9 440.-

B

     Stal A II

t

2,8

2400.-

6 720.-

C

     Deskowania systemowe

m2

129

12.-

1 548.-


Od redakcji :

Wypowiedź pana Stanisława Kaczmarka chcielibyśmy potraktować jako jeden z głosów w dyskusji nad przyszłością kosztorysowania w Polsce w sytuacji gdy wymogi integracji europejskiej zmuszają nas do zmiany starych przyzwyczajeń i sposobu myślenia. Przypominamy jednak, że ZUS i podatki nie stanowią w Polsce składników kosztów ogólnych.