Przepisy prawne

 

Informacja Ministerstwa Finansów

Zmiany w zakresie określania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT od 1 stycznia 2014 r.

Usługi budowlane lub budowlano-montażowe
Obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą wystawienia faktury. Faktura taka powinna być wystawiona najpóźniej 30. dnia od dnia wykonania ww. usług. Jeżeli podatnik nie wystawił w tym terminie faktury lub wystawił ją z opóźnieniem obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu na jej wystawienie, tj. 30.dnia od dnia wykonania usług.
Uwaga!
Prawidłowe określenie momentu wykonania usług budowlanych i budowlano-montażowych będzie decydować faktyczne wykonanie tych usług, nie zaś przyjęcie tych usług na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. Protokół zdawczo-odbiorczy potwierdza fakt wykonania tych usług, jednak nie przesądza o terminie i zakresie ich wykonania.

 

 

Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów
http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/broszury-informacyjne/