Przepisy prawne i informacje

 

Prawo Zamówień Publicznych

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych http://www.uzp.gov.pl/ został umieszczony Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2014 r.sygn. akt: V Ca 3618/13 (wraz z uzasadnieniem):

„Przepis art. 22 ust. 5 ustawy Pzp umożliwiający weryfikację rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia odnosi się zarówno do wykonawcy, jak i do podmiotów trzecich, na których potencjał powołuje się wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.”
 

*

W dniu 10 lipca 2014 r. pod pozycją 915 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, która w art. 19 zmienia ustawę - Prawo zamówień publicznych.
 

**

Rada Ministrów RP pozytywnie zaopiniowała kierunek zmian przedstawionych w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy 1653 z 10 lipca 2013 r.) i skierowała go do dalszych prac.
W związku z powyższym przedstawiamy Państwu skrótowe omówienie stanowiska Rządu.

 

 

 

Prawo budowlane

Projekt kolejnej nowelizacji ustawy – Prawo budowlane znajdujący się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 28 lutego br. i skierowano do konsultacji publicznych oraz do rozpatrzenia przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 14 lipca 2014 r. Komisja Prawnicza zaopiniowała, że projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej
Przedstawiamy Państwu ww. projekt wraz z omówieniem zmian.

 

 

 

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Celem przyjętego przez Radę Ministrów 29 kwietnia 2014 r. i przekazanego do Sejmu w dniu 28 maja br. projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków jest promocja budownictwa efektywnego energetycznie oraz stymulowanie poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Dokumentem zawierającym informacje o charakterystyce energetycznej budynku lub jego części przeznaczonej do odrębnego użytkowania (mieszkanie, piętro, lokal użytkowy) jest świadectwo charakterystyki energetycznej.
Skrót projektu przygotował dla Państwa pan mgr inż. Kazimierz Stanisław Nowicki.