Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 4/2014

Aktualności

 1. Aktualności - Redakcja
   

 

Kącik Kosztorysanta

 1. Nadeszła jesień – Michał Paradowski
  We wstępie – wspomnienie o nieodżałowanej Pani Mecenas Łucji Lapierre.
   

 2. A może to dobry czas na naukę? – Balbina Kacprzyk
  Kosztorysowanie to złożone zagadnienia interdyscyplinarne. Nie wystarczy zakupić program komputerowy i poznać jego działanie korzystając z instrukcji użytkownika, czy odbyć dwudniowe szkolenie. Konieczne jest ciągłe dokształcanie. Proces doskonalenia zawodowego i zdobywania nowych kwalifikacji powinien być walidowany i certyfikowany przez jednostki do tego upoważnione.
   

 3. Z życia kosztorysanta – nowa funkcja kosztorysu inwestorskiego – Tomasz Pytkowski
  Omówienie nowej funkcji kosztorysu inwestorskiego po nowelizacji ustawy Pzp oraz zwiększenia odpowiedzialności kosztorysantów w zamówieniach publicznych. Artykuł kontrowersyjny. Bo czyż zaniżanie ofert (w stosunku do ponoszonych kosztów) nie spowodowało bankructwa wielu firm budowlanych?
   

 4. Wybrane zagadnienia kosztorysowania inwestycji w Stanach Zjednoczonych (część I) – Balbina Kacprzyk
  Celem artykułu jest przybliżenie przebiegu procesu inwestycyjnego w Stanach Zjednoczonych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na procesy kosztorysowania, zarówno z punktu widzenia inwestora, jak i wykonawcy. Pokazano też szkicowo rodzaje klasyfikacji robót budowlanych, ich rozwój i zastosowanie.
   

 5. Wiecznie o tym samym, oby do skutku – Michał Paradowski
  Artykuł o nieustających dyskusjach w sprawie ograniczenia stosowania w przetargach tak zwanego kryterium najniższej ceny i o opóźnieniach budowy terminalu LNG w Świnoujściu.
   

 6. Kosztorys ofertowy przekleństwem wykonawcy? – Monika Krystecka-Drabik
  Problemy z opracowaniem kosztorysów ofertowych, zwłaszcza gdy zamawiający przekazują przedmiary w nieedytowalnych plikach pdf.
   

 

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na IV kwartał 2014 – INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie IV kwartału 2014 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 2. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na IV kwartał 2014 – INTERCENBUD
  Stawki robocizny kosztorysowej dla poszczególnych województw na IV kw. 2014 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 3. Analiza składników cen stanów i elementów w wybranych obiektach budowlanych – Wojciech Żniński
  Analiza cen dla budynków mieszkalnych, garaży, pawilonów handlowych, sal gimnastycznych.
   

 4. Budownictwo po ośmiu miesiącach 2014 roku – Zofia Bolkowska
  „Problemem utrudniającym działalność budownictwa jest niestabilna sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Wprawdzie zahamowano rosnące poprzednio lawinowo upadłości firm budowlanych, ale branża nadal jest uznawana za ryzykowną i ma problemy z pozyskiwaniem finansowania.”
   

 

Zamówienia publiczne

 1. Swoboda zamawiającego w kształtowaniu umów o zamówienie publiczne (część I) – Grzegorz Bednarczyk
  W pierwszej części artykułu autor zwraca uwagę na dość powszechne zjawisko konstruowania umów w sposób całkowicie jednostronny, gdzie wszelkie ryzyka spoczywają po stronie wykonawcy, który ma bardzo ograniczoną możliwość wpływu na postanowienia umowy.
   

 2. Badanie i ocena ofert - spełnienie warunków udziału w postępowaniu a dopuszczalny zakres podwykonawstwa (część I) – Ewa Wiktorowska
  Omówienie określenia warunków udziału w postępowaniu i dopuszczalnego ustawą Pzp sposobu potwierdzenia ich spełnienia.
   

 3. Kryteria wyboru inżyniera kontraktu – Grzegorz Bednarczyk
  Usługi inżynierskie w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi nie spełniają przesłanki „powszechnej dostępności oraz ustalonych standardów jakościowych”, mimo to „zaledwie w dwóch przypadkach zamawiający sięgnęli po tryb przetargu ograniczonego, który pozwala – przy dużym zainteresowaniu wykonawców – odsiać tych, którzy co prawda spełniają warunki udziału w postępowaniu, jednak wydają się być najgorzej przygotowani do jego realizacji.
   

 4. Podwykonawstwo po nowelizacji ustawy Pzp z dnia 8 listopada 2013 r. (część III) – Andrzej Warwas
  W ostatniej części artykułu zostały przedstawione nowe wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, postanowienia jakie ma zawierać taka umowa oraz kwestia bezpośredniej zapłaty podwykonawcy wynagrodzenia przez zamawiającego.
   

 5. Zamówienia publiczne w Maroku – Dariusz Piasta
  Zamówień publicznych w Maroku udziela się zgodnie z zasadami swobodnego dostępu, równego traktowania wykonawców, poszanowania praw przedsiębiorców, przejrzystości decyzji podejmowanych przez zamawiających... Obowiązujące normy prawne przewidują tylko jedno kryterium udzielania zamówienia, tj. najniższą cenę.
   

 

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Projektowanie budowlane, nadzór autorski, dokumentacja wykonawcza, odbiór – Heliodor Jerzy Orłowski
  Omówienie weryfikacji, zmian i uszczegółowienia dokumentacji projektowej oraz jej odbioru, co jest niezmiernie ważne, gdyż (cyt.) “termin upływu rękojmi na dokumentację projektową upływa po upływie rękojmi na roboty budowlane”.
   

 2. Ubezpieczenia ryzyka budowlanego - doświadczenia francuskie – Jerzy Bolkowski
  Autor dzieli się refleksjami dotyczącymi systemu, którego istotą jest skuteczna ochrona inwestora i użytkownika obiektu przed skutkami błędów budowlanych oraz ubezpieczenie szeroko pojętych wykonawców od odpowiedzialności finansowej za szkody wynikłe z ich działalności.
   

 3. RICS pomaga zarządzać wielkimi projektami inwestycji publicznych (część I) – Jerzy Kubiszewski
  RICS to jedna z najbardziej prestiżowych ogólnoświatowych organizacji zawodowych zrzeszających osoby związane z sektorem nieruchomości i budownictwa.
   

 4. Przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego (część VIII) – Jerzy Bolkowski
  Na rynku inwestycyjno-budowlanym w Polsce, mimo zahamowania, daje się zauważyć ciągły ruch. W artykule przykłady noworozpoczynanych i kontynuowanych projektów.
   

 

Budujemy, budujemy...

 1. (U)chwycić słońce (część II) – Jarosław Maliński
  W artykule zostały przedstawione możliwości, jakie dają instalacje fotowoltaiczne bezpośrednio zintegrowane z budynkiem (BIPV) i czego można się spodziewać w tej dziedzinie w najbliższej przyszłości.
   

 2. Krajobraz po bitwie, czyli czas pracy rok po poluzowaniu kagańca przepisów – Przemysław Róziewicz
  „Okres rozliczeniowy” i „równoważny czas pracy”. „W firmach budowlanych uzależnionych w głównej mierze od pogody (...) dopiero przyjęcie półrocznego lub rocznego okresu rozliczeniowego pozwala na maksymalizację pracy w okresie sprzyjającej aury i oddanie czasu wolnego podczas trwania zimy.
   

 3. Świat pod naszymi stopami - znane i nieznane nawierzchnie – Jarosław Maliński
  Przedstawione w poprzednich numerach BzG różne rodzaje materiałów (naturalne i sztuczne), technologie ich wbudowania (i tym samym otrzymywanie różnorodnych nawierzchni) nie wyczerpują wszystkich możliwości. Dzisiaj kilka słów m.in. o technologii betonu wałowanego, cemencie fotokatalitycznym, długowiecznych nawierzchniach asfaltowych.
   

 

Programy

 1. Rejestracja zmian w Normie EXPERT - Emil Łuszczyk
   

 2. Film instruktażowy: Edycja elementów kosztorysu w oknach dialogowych/b> – Katarzyna Bogucka