Przepisy prawne i informacje

 

Prawo Zamówień Publicznych

19 września weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych opublikowana w Dzienniku Ustaw 18 września 2014 pod poz. 1232.

 

Prawo budowlane

W Dzienniku Ustaw 24 września 2014 pod poz.1278 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków

została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 8 września 2014 pod poz.1200.

Formularz wniosku w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów

Departament Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju opracował przykładowy formularz wniosku w sprawie udzielenia upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), który może być wykorzystywany przez starostów i prezydentów miasta na prawach powiatu, zgodnie z dyspozycją art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). Przykładowy formularz wniosku nie jest formularzem obowiązkowego stosowania, a jedynie drukiem stanowiącym formę ustandaryzowania zawartości wniosków o upoważnienie do udzielania zgody na odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych, jakie powinny zostać przesłane do Ministra Infrastruktury i Rozwoju.