Przepisy prawne i informacje

 

Prawo budowlane

*

28 czerwca 2015 r. wchodzi w życie USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.443, z dnia 27 marca 2015 r.)

Celem nowelizacji jest uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego większości inwestycji budowlanych. Poprawa nastąpi poprzez dokonanie szeregu zmian w przepisach obecnie obowiązującej ustawy, które pozwolą na zmniejszenie obciążeń administracyjnych inwestorów budowlanych oraz doprowadzą do przyspieszenia procesu uzyskiwania zgody budowlanej (zarówno w formie pozwolenia na budowę jak i w formie milczącej zgody). Nowelizacja usprawnia proces budowlany, w szczególności przez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych.

Najważniejsze zmiany:

  1. zniesienie wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę i przebudowę typowego domu jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany,
  2. zniesienie wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę niektórych obiektów budowlanych (np. wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki, wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki, wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2),
  3. wprowadzenie możliwości rozpoczęcia wszystkich robót budowlanych, na podstawie decyzji w miejsce decyzji ostatecznej,
  4. uproszczenie formalności dotyczących projektu budowlanego (ograniczenie obowiązkowych elementów projektu budowlanego przez likwidację obowiązku dołączania do niego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, jak również oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której będzie obiekt, z drogą publiczną,
  5. w przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę, organ administracji będzie musiał wezwać inwestora do ich uzupełnienia, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku,
  6. zniesienie terminu na zawiadomienie właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robot budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, lub zgłoszenie przebudowy, (pozostawiono obowiązek zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robot budowlanych projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem oraz organu nadzoru budowlanego),
  7. skrócenie czasu oczekiwania na tak zwaną "milczącą zgodę" na użytkowanie (brak sprzeciwu administracji) - z 21 do 14 dni - w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia,
  8. rozszerzenie katalogu obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia (zgłoszenie zastąpi obecnie wydawane pozwolenie na użytkowanie), na przykład o myjnie samochodowe, parkingi i stawy rybne,
  9. wprowadzenie możliwości wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej.

źródło: http://www.mir.gov.pl

**

30 kwietnia 2015 r. weszła w życie późniejsza nowelizacja Prawa budowlanego, wprowadzona USTAWĄ z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.528, z dnia 15 kwietnia 2015 r.). Zmiany dot. altan działkowych.

 

 

Nowa norma dotycząca betonu

 

W styczniu 2015 opublikowano w polskiej wersji językowej normę PN-EN 206:2014-04 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, która zastąpiła PN-EN 206-1:2003 oraz PN-EN 206-9:2010.