Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 3/2015

 1. Aktualności - Redakcja
   

 

Kącik Kosztorysanta

 1. Proces BIM, czyli jak to działa w Ameryce - Mieczysław Borysławski
  Za zgodą Autora i redakcji miesięcznika „Builder” przytaczamy artykuł z nr 4/2015, wierząc że tematyka zainteresuje Państwa.
   

 2. Publikowane ceny czynników produkcji - Tomasz Pytkowski
  Podczas I Letnich warsztatów dla kosztorysantów (zorganizowanych przez SKB) każdy z uczestników mógł pogłębić swoją wiedzę przede wszystkim dzięki dyskusji, w której aktywny udział brali przedstawiciele trzech najbardziej liczących się w Polsce firm wydających informacje o cenach czynników produkcji. Gospodarz tego wydarzenia przedstawia Państwu najważniejsze z poruszanych tematów.
   

 3. Kosztorys a fundusze unijne - Monika Krystecka-Drabik
  Inwestorzy planujący inwestycje o wielomilionowej wartości mają możliwość uzyskania dotacji z funduszy unijnych. Autorka przedstawia problemy związane z przygotowaniem kosztorysu inwestorskiego do wniosku o dofinansowanie.
   

 4. Pierwsze kroki w Normie EXPERT (część III) - Kazimierz Stanisław Nowicki
  Trzecia część tutorialu traktuje o dopisywaniu do kosztorysu pozycji z bazy katalogowej KNR oraz o kalkulacji własnej.
   

 5. Jęki obolałego „w temacie”: – śmieciówki ukochanym dziecięciem PZP, czyli kryterium najniższej ceny - Michał Paradowski
  Cieszymy się, że po tak długiej przerwie znowu mamy przyjemność gościć na łamach BzG naszego nieocenionego Autora.
   

 

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na III kwartał 2015 – INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie III kwartału 2015 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 2. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na III kwartał 2015 – INTERCENBUD
  Stawki robocizny kosztorysowej dla poszczególnych województw na III kw. 2015 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 3. Gospodarka i budownictwo po pierwszym półroczu 2015 – Zofia Bolkowska
  W artykule zamieszczone zostały tablice poglądowe i wykresy ilustrujące stan polskiego budownictwa na tle całej gospodarki.
   

 

Zamówienia publiczne

 1. Pytania prejudycjalne dotyczące zamówień publicznych zadane Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez polskie sądy (część III) - Dariusz Piasta
  Omówienie 2 pytań skierowanych przez SA do TSUE dot. wykładni unijnego prawa. Jedno w sprawie możliwości procentowego ograniczenia przez zamawiającego wartości zamówienia, jaką wykonawca może zlecić podmiotom trzecim (podwykonawcom) oraz drugie odnośnie rozumienia pojęcia „naruszenia” w kontekście unijnych przepisów regulujących przyznawanie i wydatkowanie środków pomocowych (funduszy).
   

 2. Czy coś się zmieni w zakresie zamówień dodatkowych? - Grzegorz Bednarczyk
  W nowej dyrektywie zamówieniowej 2014/24/UE zlecanie wykonania ewentualnych robót dodatkowych potraktowane jest nie jako osobne, nowe zamówienie, ale w kategorii zmiany umowy. Jakie zmiany w tym zakresie będzie zawierała nowa ustawa Pzp dowiemy się wkrótce.
   

 3. Kryterium kwalifikacji personelu inżyniera - Grzegorz Bednarczyk
  ...kompetencje, kwalifikacje, doświadczenie osób, które będą realizować zamówienie może stanowić nie tylko warunek udziału w postępowaniu (progowy), ale także kryterium oceny ofert – w takich usługach, w których te osobiste kompetencje mają wpływ na jakość realizacji zamówienia. Tak będzie i w wielu przypadkach w usługach inżynierskich, w których zamawiający niejednokrotnie wymagają wskazania konkretnych osób na kluczowe stanowiska personelu wykonawcy przy realizacji danego zamówienia.
   

 4. Zawiadomienia związane z badaniem rażąco niskiej ceny - Ewa Wiktorowska
  Z europejskich i polskich przepisów i orzecznictwa w sposób jednoznaczny wynika, że odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny musi być poprzedzone wezwaniem wykonawcy do złożenia wyjaśnień odnoszących się do uprawdopodobnienia realności kalkulacji tej ceny.
   

 5. Zamówienia publiczne na Cyprze - Dariusz Piasta
  Artykuł omawia procedury zamówień publicznych na Cyprze obowiązujące w południowej i w północnej części wyspy.
   

 

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Jak zarządzać roszczeniami - Jerzy Bolkowski
  Autor wskazuje na pilną konieczność tworzenia w firmach komórek zarządzania roszczeniami, które pozwolą trafnie i szybko zidentyfikować roszczenia, dokładnie je udokumentować i skutecznie dochodzić.
   

 2. Odbiór wykonanych robót budowlanych (część II) - Heliodor Jerzy Orłowski
  Obowiązujące prawo nie zawiera przepisów regulujących procedurę przeprowadzenia odbioru wykonanych robót budowlanych. W drugiej części artykułu autor omawia: - odbiór części obiektu budowlanego, - odbiór przez czynność faktyczną, - odbiór jednostronny, - odbiór pogwarancyjny – „ostateczny”.
   

 

Budujemy, budujemy...

 1. Przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego (część XI) - Jerzy Bolkowski
  Na rynku inwestycyjno-budowlanym w Polsce, mimo zahamowania, daje się zauważyć ciągły ruch. W artykule przykłady noworozpoczynanych i kontynuowanych projektów.
   

 2. Wydrukować dom – Jarosław Maliński
  Czy będziemy mieszkać w „drukowanych” domach? Autor przedstawia najważniejsze i najpopularniejsze technologie druku 3D.
   

 3. Roboty budowlane na żywym ciele pracującej firmy, czyli „Ordnung muss sein”! - Przemysław Róziewicz
  Kolejny artykuł poruszający kwestię obowiązku zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, tym razem – podczas prowadzenia robót budowlanych w czynnym zakładzie.
   

 4. Gaz ziemny – błękitne paliwo - Jarosław Maliński
  W artykule znajdą Państwo wyjaśnienie dlaczego gaz ziemny nazywany jest błękitnym paliwem oraz omówienie jego zasobów geologicznych i możliwości wydobywczych w Polsce (nie tylko w złożach łupków, ale też w zwięzłych i słabo przepuszczalnych piaskowcach).
   

 

Programy

 1. Pierwsze kroki w Normie EXPERT (część III) - Kazimierz Stanisław Nowicki
  Trzecia część tutorialu traktuje o dopisywaniu do kosztorysu pozycji z bazy katalogowej KNR oraz o kalkulacji własnej.