Przepisy prawne i informacje

 

Zamówienia publiczne

*

Urząd Zamówień Publicznych opracował projekty 2 ustaw: – Prawo zamówień publicznych i – o umowach koncesji na roboty budowlane.
Przedmiotowe projekty stanowią wdrożenie do polskiego porządku prawnego trzech dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

  1. 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz.UE L 94 z 28.03.2014, str. 65);
  2. 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.Urz.UE L 94 z 28.03.2014, str. 243);
  3. 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.Urz.UE L 94 z 28.03.2014, str. 1).
     

Przedmiotowe projekty można znaleźć m.in. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271652 i http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271654;
 

Poniżej przedstawiamy uwagi Izby Projektowania Budowlanego do projektu nowego Prawa zamówień publicznych

 

 

**

29 maja 2015 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się zorganizowana przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (przy współpracy z Koba Consulting Group oraz kancelarią Wierzbowski Eversheds) konferencja „Nowe zasady zamówień publicznych w Unii Europejskiej – implikacje dla Polski”.
Zapis wideo konferencji: http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#310AAB8428BEF8D9C1257E5400264654
 

***

UZP opublikował nowe poprawione i rozszerzone wydanie podręcznika „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

 

 

Budownictwo

*

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przekazało do Sejmu projekt Kodeksu budowlanego.
Projekt dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji (http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12272802)
 

 

**

Krajowy Plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii został przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 91 z dnia 22 czerwca 2015 r. (MP poz. 614)