Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Przepisy prawne - BzG 1/2004

Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 3, poz.20, z dnia 12.01.2004 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
2. Dz.U. 1997 nr 101, poz.628 z późn.zm. USTAWA z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest - tekst jednolity na podstawie Dz.U. 2004 nr 3, poz.20
3. Dz.U. nr 5, poz.28, z dnia 15.01.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu przekazywania informacji cenowych z postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz kopii oferty najkorzystniejszej
4. Dz.U. nr 6, poz.41, z dnia 15.01.2004 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
    - art.2. dotyczy Prawa budowlanego
    - art.5 dotyczy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
5. Dz.U. nr 7, poz.59, z dnia 19.01.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu
6. Dz.U. nr 10, poz.83, z dnia 23.01.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie dopuszczenia w 2004 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny
7. Dz.U. nr 14, poz.117, z dnia 30.01.2004 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy
8. Dz.U. nr 16, poz.156, z dnia 04.02.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym
9. Dz.U. nr 18, poz.172, z dnia 06.02.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego
10. Dz.U. nr 19, poz.177, z dnia 09.02.2004 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
11.   Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - podajemy za stroną internetową Urzędu Zamówień Publicznych http://www.uzp.gov.pl/
12.   ROZPORZĄDZENIE Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
13. Dz.U. nr 32, poz.278, z dnia 01.03.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
14. Dz.U. nr 33, poz.289, z dnia 02.03.2004 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Monitor Polski

1. M.P. nr 4, poz.66, z dnia 27.01.2004 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2003 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
2. M.P. nr 4, poz.67, z dnia 27.01.2004 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2003 r.
3. M.P. nr 4, poz.68, z dnia 27.01.2004 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2003 r.
4. M.P. nr 4, poz.71, z dnia 27.01.2004 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2003 r.
5. M.P. nr 4, poz.74, z dnia 27.01.2004 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2003 r.
6. M.P. nr 4, poz.75, z dnia 27.01.2004 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2003 r.
7. M.P. nr 4, poz. 78, z dnia 27.01.2004 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2003 r.
8. M.P. nr 4, poz.79, z dnia 27.01.2004 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II półroczu 2003 r.
9. M.P. nr 7, poz.117, z dnia 09.02.2004 OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie wykazów norm zharmonizowanych
10. M.P. nr 8, poz.126, z dnia 13.02.2004 ZARZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW nr 13 z dnia 6 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury
11. M.P. nr 9, poz.134, z dnia 18.02.2004 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2003 r. i w drugim półroczu 2003 r.
12. M.P. nr 9, poz.135, z dnia 18.02.2004 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2003 r.
13. M.P. nr 9, poz.136, z dnia 18.02.2004 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2003 r.
  M.P. nr 9, poz.137, z dnia 18.02.2004 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2003 r.
14. M.P. nr 11, poz.180, z dnia 01.03.2004 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2003 r.