Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Co należy zrobić w związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.

Obecnie kosztorys inwestorski musi być sporządzany metodą uproszczoną.
Metoda szczegółowa może być stosowana jedynie dla celów kalkulacji ceny jednostkowej.
W związku z tym kosztorysy, przygotowane do przetargów a wykonane metodą szczegółową lub mieszaną należy wydrukować w następujący sposób:

  • Pozycje szczegółowe wydrukować jako kalkulację ceny jednostkowej. W tym celu należy jedynie zmienić nagłówek wydruku. Z menu Plik wybieramy hasło Drukuj... , na liście wybranych wydruków zaznaczamy kosztorys i naciskamy przycisk Układ strony. Po wybraniu zakładki Nagłówek musimy do odpowiedniej sekcji wpisać treść Kalkulacja ceny jednostkowej.
  • Kosztorys uproszczony można wydrukować, np. wykorzystując wydruk oferty ale żeby to była prawdziwa metoda uproszczona to trzeba kosztorys po zrobieniu uprościć, żeby c.j. nie zmieniała się ze zmianą obmiarów.
  • Nazwę i kod według Wspólnego Słownika Zamówień można znaleźć wykorzystując hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV) w menu Narzędzia na pasku głównego menu programu.

 

Elementy Wspólnego Słownika Zamówień dzielą się na działy, każdy dział składa się z grup, które z kolei podzielono na klasy a te na kategorie. Korzystając z takiej systematyki, autorzy programu zapisali zawartość CPV w postaci struktury drzewiastej dzięki czemu nie trzeba pracowicie przewijać całej, długiej listy aby znaleźć potrzebny element. Wystarczy wybrać spośród kilku możliwości odpowiedni dział, potem grupę, następnie klasę i kategorię. Dział wybieramy przez rozwinięcie listy związanej z polem działu u góry okna. W tym celu wystarczy kliknąć w to pole, a następnie odnaleźć dział 45 - Roboty budowlane. W tym momencie w głównym polu pojawi się spis grup tego działu. Gdy teraz będziemy za pomocą oznaczeń '+' i '-' widocznych po lewej stronie każdego elementu rozwijali i zwijali odpowiednie fragmenty drzewa, dojdziemy do elementu, który jest nam potrzebny. Obrazuje to zrzut z ekranu przedstawiony na Rys. 1.

 


Rys.1. Drzewo Wspólnego Słownika Zamówień

 

Zaznaczając odpowiednią pozycję spowodujemy, że jej nazwa i kod zostaną skopiowane do pola edycyjnego poniżej. Powodując podświetlenie tego tekstu możemy znaną metodą kopiowania z wykorzystaniem schowka (Ctrl C, Ctrl V), przenieść nazwę i kod na stronę tytułową kosztorysu.

 

Inną metodą wyboru nazwy ze Wspólnego Słownika Zamówień jest automatyczne przeszukiwanie zbioru w celu znalezienia potrzebnego tekstu lub znanego kodu. Do tego celu służy przycisk Szukaj umieszczony u dołu ekranu. Po prawej stronie posiada on strzałkę pozwalającą na rozwinięcie menu, z którego możemy wybrać kryterium przeszukiwania. Mamy możliwość określenia początku albo fragmentu opisu lub kodu. Gdy już określimy kryterium, wystarczy wpisać do sąsiedniego pola potrzebny fragment i nacisnąć przycisk Szukaj. Na rysunku 2 pokazano, jakie elementy CPV zostaną wyświetlone, gdy przeszukiwanie odbywało się przy wybranym kryterium Szukaj fragmentu opisu, zaś szukanym fragmentem było słowo mur.

 


Rys.2. Szukanie poprzez fragment tekstu lub kod

 

Dokonując wyboru, poprzez zaznaczenie potrzebnego hasła i naciśnięcie przycisku Wyświetl spowodujemy przejście w odpowiednie miejsce drzewa CPV i będziemy mogli skopiować potrzebne dane na stronę tytułową.