Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 4/2015

Aktualności

 1. Aktualności - Redakcja
   

 

Kącik Kosztorysanta

 1. Optymalizacja kosztów budowy na etapie koncepcji i projektowania - Tomasz Pytkowski
  „(...) Optymalizacja kosztów budowy to nie tylko ich zmniejszenie lub jak kto woli "cięcie wydatków", ale przede wszystkim racjonalizacja wydatków, tak by posiadane przez zamawiającego środki były na etapie budowy wydane mądrze, zgodnie z kryteriami określonymi dla danej budowy. Racjonalizacja kosztów budowy powinna zatem być prowadzona od samego początku – pomysłu na inwestycję, do samego końca, czyli de facto zakończenia budowy. (...)”
   

 2. Pierwsze kroki w Normie EXPERT (część IV) – Kazimierz Stanisław Nowicki
  W czwartej części tutorialu o rejestrze zmian (w przypadku korygowania kosztorysu) i wykazie różnic (porównywanie z bazą katalogową).
   

 3. Kolej transsyberyjska – Jerzy Dylewski
  Kolejny artykuł z cyklu „Budowle, potrzebne do dziś i całkiem zbędne, które powstały na rozkaz dyktatorów”.
   

 4. Wspomnienia eks-kosztorysanta - Michał Paradowski
  Kilka słów o tym, jak ważna jest koordynacja między branżami na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
   

 

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na IV kwartał 2015 – INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie IV kwartału 2015 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 2. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na IV kwartał 2015 – INTERCENBUD
  Stawki robocizny kosztorysowej dla poszczególnych województw na IV kw. 2015 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 3. Gospodarka i budownictwo po trzech kwartałach 2015 – Zofia Bolkowska
  W artykule zamieszczone zostały tablice poglądowe i wykresy ilustrujące stan polskiego budownictwa na tle całej gospodarki.
   

 

Zamówienia publiczne

 1. Środowiskowe kryteria oceny ofert przy zamawianiu robót budowlanych - Grzegorz Bednarczyk
  „(...) Nie ulega wątpliwości, że kryteria dotyczące aspektów środowiskowych warto rozważyć przygotowując postępowania na roboty budowlane. Nacisk na tę sferę kładzie nowa dyrektywa 2014/24/UE – nie tylko zresztą w zakresie wymogów dotyczących realizacji zamówienia czy kryteriów oceny ofert, ale nawet elementów takich jak ocena rażąco niskiej oferty (powodem kwalifikacji oferty jako rażąco niskiej może być niedotrzymanie przez wykonawcę przepisów środowiskowych).”
   

 2. Wykluczenie wykonawcy – Ewa Wiktorowska
  Autorka zwraca uwagę na konieczność wypracowania dobrych praktyk stosowania art. 24 ust. 2a Pzp, aby zapobiec utrwaleniu się złych praktyk oraz zapobiec negatywnym skutkom dla systemu zamówień publicznych i ewaluacji środków pomocowych z Unii Europejskiej, tj. możliwości nałożenia korekt finansowych na zamawiających, którzy ten przepis wadliwie stosują lub będą stosować.
   

 3. Prawo opcji w zamówieniu publicznym - Grzegorz Bednarczyk
  Instytucja prawa opcji zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. (Informator UZP Nr 4/2011)
   

 4. Zamówienia publiczne w Islandii – Dariusz Piasta
  Islandia nie jest członkiem UE, jest natomiast członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a zgodnie z jego regułami szereg przepisów obowiązujących w Islandii musi być zgodnych z unijnymi regulacjami. W praktyce oznacza to również, że firmy spoza Islandii, ale z UE mają dostęp do zamówień publicznych na takich samych zasadach jak ubiegając się o kontrakty w państwach członkowskich UE.
   

 

Inwestycyjny proces budowlany

 1. BIM – przełom w metodach projektowania? I nie tylko… – Jerzy Bolkowski
  Model BIM jest w procesem, podczas którego powstaje wspólny system dla wszystkich branż biorących udział w tworzeniu budowli a następnie jej eksploatacji: architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej itp. Informacje zawarte w tym wielobranżowym modelu mogą być wykorzystane przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego: inwestora, projektanta, wykonawcę, zarządcę obiektu, użytkownika oraz służby miejskie.
   

 2. Dokumentacja projektowa (część I) – Heliodor Jerzy Orłowski
  Autor omawia rodzaje dokumentacji projektowej; w pierwszej części artykułu – projekt budowlany i projekt wykonawczy.
   

 

Budujemy, budujemy...

 1. Przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego (część XII) – Jerzy Bolkowski
  Na rynku inwestycyjno-budowlanym w Polsce, mimo zahamowania, daje się zauważyć ciągły ruch. W artykule przykłady noworozpoczynanych i kontynuowanych projektów.
   

 2. Bez kasy nie ma... kasy - Jarosław Maliński
  Nawiązując do swojego artykułu z BzG nr 3/2014 (opisującego różne typy konstrukcji ogniw fotowoltaicznych) autor omawia ciekawe rozwiązania i pomysły, czego możemy spodziewać się w przyszłości w obszarze odnawialnych źródeł energii.
   

 3. „Bo jedna myśl im chodzi po głowie, którą tak streszczę: Co by tu jeszcze spieprzyć, Panowie? Co by tu jeszcze?” - Przemysław Róziewicz
  Od 7 lutego 2016 r. z kodeksu pracy zniknie umowa na czas wykonywania określonej pracy. Zmiana najmocniej uderzy w branżę budowlaną, zwłaszcza w te podmioty, które pracują w systemie krótkoterminowych kontraktów.
   

 4. Windą do nieba – Jarosław Maliński
  Od niepamiętnych czasów człowiek marzy o oderwaniu się od powierzchni Ziemi i opuszczeniu jej atmosfery. W artykule zostały przestawione pomysły, które mogą pozwolić to marzenie spełnić.
   

 

Programy

 1. Pierwsze kroki w Normie EXPERT (część IV) – Kazimierz Stanisław Nowicki
  W czwartej części tutorialu o rejestrze zmian (w przypadku korygowania kosztorysu) i wykazie różnic (porównywanie z bazą katalogową).
   

 2. Nowości w importerze skanów PDF - Emil Łuszczyk