Przepisy prawne, informacje

Przepisy prawne, informacje

 

Zamówienia publiczne

*

Urząd Zamówień Publicznych informuje, że w dniu 18 kwietnia 2015 roku Komisja Europejska uruchomiła program pilotażowy modułu „Zamówienia publiczne” w systemie wymiany informacji na rynku wewnętrznym (Internal Market Information System - tzw. system IMI).
System IMI pomaga organom administracji odnaleźć swojego odpowiednika w innych krajach w celu szybkiego i skutecznego porozumienia się z nim. System docelowo będzie dostępny we wszystkich językach Unii Europejskiej i od roku 2008 jest bezpłatnie udostępniany wszystkim państwom członkowskim przez Komisję Europejską, która nim administruje.
System IMI w obszarze zamówień publicznych ma służyć do wymiany informacji oraz weryfikacji dokumentacji składanej przez wykonawców z innych państw Unii Europejskiej biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej progi stosowania dyrektyw. Organami właściwymi w przedmiotowym obszarze będą zamawiający (w roli wnioskodawców) oraz instytucje wydające odpowiednie certyfikaty i dokumenty, prowadzące rejestry (w roli odpowiadających na wnioski).

więcej na stronie UZP: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3195

 

**

16 października 2015 UZP opublikował Informator nr 3/2015

 

 

***

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 14 października 2015 r. (sygn. akt: XXIII Ga 1313/15) orzekł, że bankowa gwarancja wadialna, w treści której wskazano jednego członka konsorcjum, skutecznie zabezpiecza interesy zamawiającego, jeżeli w dacie jej wystawienia istniało konsorcjum.
Wyrok ten ma istotne znaczenie systemowe w kontekście rozbieżności w orzecznictwie na tle treści gwarancji wadialnej wystawionej dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, a także praktyki stosowania ustawy Pzp.

więcej na stronie UZP: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3334

 

 

Budownictwo

*

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 października 2015 r. zamieściło informację, że na platformie ePUAP udostępniony został elektroniczny formularz umożliwiający (osobom zawodowo zajmującym się określaniem wartości nieruchomości) wygenerowanie i wysłanie wyciągu ze sporządzonego operatu szacunkowego do organów zajmujących się katastrem nieruchomości.

więcej na stronie MIiR: http://www.mir.gov.pl/strony/aktualnosci/wyciagi-operatow-szacunkowych-elektronicznie/

 

**

W dniu 7 października 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1554 ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego