Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Na Internetowej stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego możemy zapoznać się z "Projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw".

Nowością, którą wprowadza Ustawodawca jest m.in. możliwość wyboru kryterium kosztowego przy wykorzystaniu podejścia opartego na efektywności kosztowej, takiego jak rachunek kosztów cyklu życia. Tak rozumiane kryterium kosztowe wykracza poza kryterium kosztów eksploatacji, do których odwołuje się obwiązująca ustawa PZP. Pojęcie rachunku kosztów cyklu życia oznacza wszystkie koszty ponoszone w trakcie "życia" robót budowlanych, dostaw lub usług. Obejmuje koszty wewnętrzne, ponoszone przez zamawiających lub innych użytkowników, takie jak koszty zużycia energii, materiałów eksploatacyjnych, utrzymania, demontażu i recyklingu. Ponadto, rachunek kosztów cyklu życia może obejmować koszty przypisane ekologicznym efektom zewnętrznym związane z produktem, usługą lub robotami budowlanymi na przestrzeni ich cyklu życia, np. koszty emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz inne koszty łagodzenia zmiany klimatu. Szersze wykorzystanie kryteriów pozacenowych i oceny wg kosztu życia przedmiotu zamówienia powinno przyczynić się do podniesienia jakości wykonywania zadań publicznych. Zapis ten powinien przyczynić się do ograniczenia nagminnie stosowanego w obszarze zamówień publicznych kryterium ceny, jako jedynego przy ocenie ofert.