Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

UWAGA! Są pieniądze na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług

Często nasi klienci mówią nam, że chcieliby unowocześnić swój system informatyczny, ale środki, które mogą na to przeznaczyć są za małe. Dzisiaj chcemy pokazać, jak znacznie można zmniejszyć koszt zakupu i wdrożenia nowoczesnego systemu do zarządzania firmą budowlaną. Aby ułatwić zrozumienie tematu, przedstawimy hipotetyczną, (ale bardzo prawdopodobną) sytuację, w której pewna firma budowlana rozważa taką inwestycję.

Firma budowlana BUDOMEX Sp. z o.o., mająca swą siedzibę w Krakowie, zatrudnia około 180 osób, w tym 20 osób z kierownictwa i administracji.

Firma korzysta obecnie z różnych programów do kosztorysowania, z innych programów, które ze sobą nie współpracują, takich jak: program magazynowy, księgowy, kadrowo-płacowy. Zamówienia tworzone są w Wordzie, a zestawienia w Excelu. W firmie nie jest stosowane oprogramowanie do planowania i harmonogramowania. Brak jest też narzędzi do bieżącego kontrolowania realizowanych robót.

Zarząd chce wzmocnić pozycję firmy na rynku stawiając mocno nacisk na jakość i terminowość realizowanych prac. Obecna struktura informatyczna stanowi jednak barierę w realizacji tej strategii. Wstępna prognoza kosztów inwestycji w nowy system do zarządzania to 100 tys. zł, które trzeba będzie wydać na sprzęt komputerowy, oprogramowanie i usługi.

Zapytano dostawcę rozwiązania "Na jaki rabat możemy liczyć?".
Odpowiedź brzmiała: "Oferujemy Wam najlepsze rozwiązanie w najkorzystniejszej cenie! …mamy jednak i dobrą wiadomość. Na blisko połowę wartości inwestycji możecie otrzymać dotacje ze środków Unii Europejskiej!"

Jak można to zrealizować?

Po pierwsze, potrzebna będzie porządna analiza, która wykaże, co należy zrobić i jak, by osiągnąć zamierzony efekt (wzrost jakości i terminowości realizowanych prac).
Analizę wykonuje dostawca rozwiązania, który posiada odpowiednią akredytację PARP.
Koszt analizy 8 tys. PLN.

Rozwiązanie: należy złożyć wniosek o dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego WKP do Działania nr.2.1.1
Dofinansowanie - 50% wartości analizy, czyli 4 tys. PLN

Po drugie: Gotową analizę dołączamy do dwóch wniosków:

 1. wniosku o dotację na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego,
 2. wniosku na usługę wdrożenia technologii informatycznej.

Ad.1 Wniosek na zakup oprogramowania i sprzętu na kwotę 54 tys. PLN, składamy w ramach krajowego Funduszu Dotacji Inwestycyjnych Sektorowego Programu Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Innowacji (PHARE 2002).
Dofinansowanie - 40% wartości oprogramowania i sprzętu, czyli 23 tys. PLN

Ad.2. Wniosek na wdrożenie technologii informatycznej na kwotę 38 tys. PLN składamy w ramach Działania 2.1.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw przez doradztwo.
Dofinansowanie - 50% wartości usług, czyli 19 tys. PLN

Zgodnie z planem suma dotacji wyniesie 46 tys. PLN.

Oznacza to, że inwestycja o wartości 100 tys. PLN będzie kosztować 54 tys. PLN.

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do zapoznania się z artykułem "Koncepcja wspomagania procesów zarządzania w firmie budowlanej przy pomocy systemu Capital". Na zakup opisanego w nim oprogramowania (NORMA PRO, CAPITAL, MS PROJECT, PLANISTA) oraz usług związanych z przygotowaniem i realizacją wdrożenia systemu do zarządzania dla firmy budowlanej można otrzymać dofinansowanie tak jak w powyższym przykładzie.

Poniżej przedstawiamy krótkie informacje o dotacjach na zakup rozwiązań informatycznych. Dołączamy również wytyczne dla wnioskodawców, w których znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje o każdym z programów.

 

O dofinansowanie zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego można starać się w trzech funduszach:

 1. PHARE 2002 - krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych Sektorowego Programu Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Innowacji
   
  Fundusz Dotacji Inwestycyjnych ukierunkowany jest na pomoc przedsiębiorstwom w całym kraju w zwiększeniu ich konkurencyjności i efektywności na rynku poprzez współfinansowanie projektów inwestycyjnych.
   
  Budżet funduszu dotacji wynosi 10 mln EUR
  Minimalna wielkość dotacji na jedno działanie: 2 000 EUR
  Maksymalna wielkość dotacji na jedno działanie: 100 000 EUR
   
  Maksymalny udział dofinansowania kosztów działania do pokrycia ze środków dotacji:
  -30% kosztów kwalifikowanych opisanych w punkcie 2.1.4, jeżeli działanie jest realizowane w powiecie m. Warszawa lub w powiecie m. Poznań,
  -40% kosztów kwalifikowanych opisanych w punkcie 2.1.4, jeżeli działanie jest realizowane w powiecie: m. Wrocław, m. Kraków, m. Gdańsk, m. Gdynia lub m. Sopot,
  -50% kosztów kwalifikowanych opisanych w punkcie 2.1.4, jeżeli działanie jest realizowane w powiecie innym niż wyżej wymienione.
   
  Wnioski mogą być składane w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla lokalizacji projektu nie później niż w następujących terminach: do 12 lipca, do 16 sierpnia, do 13 września w 2004 r. - każdorazowo do godz. 15.00.

  Wytyczne dla wnioskodawców
 2. PHARE 2002 - Fundusz Dotacji Inwestycyjnych Regionalnego Programu Wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

  Fundusz Dotacji Inwestycyjnych ukierunkowany jest na pomoc przedsiębiorstwom w zwiększeniu ich konkurencyjności i efektywności na rynku poprzez współfinansowanie projektów inwestycyjnych na obszarze 13 województw. Z regionalnego Funduszu Dotacji Inwestycyjnych wyłączone są województwa: mazowiecki, śląskie i wielkopolskie.
   
  Budżet Programu Całkowity budżet Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla wszystkich 13 województw wynosi 18 680 000 EUR.
   
  Minimalna kwota dotacji: 2.000 EURO
  Maksymalna kwota dotacji: 50.000 EURO
   
  Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu:
  - 40% kwalifikowanych kosztów określonych w punkcie 2.1.4, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie m. Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Sopot,
  - 50% kwalifikowanych kosztów określonych w punkcie 2.1.4, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie innym niż wyżej wymienione.
   
  Wnioski mogą być składane w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla lokalizacji projektu nie później niż w następujących terminach w 2004 roku: do 30 sierpnia, do 8 listopada, oraz w 2005 roku: do 10 stycznia, i do 28 lutego każdorazowo do godziny 15:00.
   
  Wytyczne dla wnioskodawców
   
 3. Fundusze strukturalne - Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw przez inwestycje
   
  Projekty wsparte w ramach Działania obejmują następujące typy projektów:
  - działania modernizacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach,
  - wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa,
  - zakup wyników prac badawczo-rozwojowych i/lub praw własności przemysłowej przez przedsiębiorstwa,
  - wdrażanie i komercjalizację technologii i produktów innowacyjnych,
  - zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej,
  - zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem,
  - dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP.
   
  Na realizację Działania przewidziano 259 mln EUR.
   
  Minimalna kwota dotacji: 10 tys. PLN
  Maksymalna kwota dotacji: 1250 tys. PLN
   
  Wsparcie w zakresie inwestycji przekraczające 50 tys. PLN może być udzielone pod warunkiem, że Odbiorca Ostateczny sfinansuje kredytem bankowym co najmniej 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
   
  Czas trwania Działania: maj 2004 - grudzień 2006
   
  Wytyczne dla wnioskodawców

 

O dofinansowanie zakupu usług można starać się w trzech funduszach:

 1. PHARE 2002 - krajowy Fundusz Wsparcia na Doradztwo Sektorowego Programu Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Innowacji
   
  Sektorowy Program Rozwoju MSP i Innowacji ustanowił pięć Funduszy Wsparcia na Doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), w tym na Rozwój i modernizację przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie.
   
  Całkowity budżet Programu: 4 mln EUR
   
  Minimalna kwota wsparcia na projekt: 1.000 EUR
  Maksymalna kwota wsparcia na projekt: 10.000 EUR
  Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu: 50 %
   
  Wyznaczono 2 terminy składania wniosków: do 30 lipca 2004 r. i do 13 września 2004 r., do godz. 15:00
   
  Usługi muszą być wykonane przez firmę akredytowaną przez PARP.
   
  Wytyczne dla wnioskodawców
   
 2. PHARE 2002 - Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw Regionalnego Programu Wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
   
  Cele i priorytety Programu Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw są ukierunkowane na wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych do MSP, dzięki którym doskonalone będzie zarządzanie przedsiębiorstwem, relacje z klientami oraz skuteczność i efektywność ich działania. Fundusz Wsparcia umożliwia otrzymanie współfinansowania na usługi doradcze dotyczące nowoczesnych technologii świadczone przez zewnętrznych ekspertów.
   
  Program jest przewidziany dla 7 województw: Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Opolskie, Podlaskie, Pomorskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie.
  Całkowity budżet Programu: 1 790 000 EUR
   
  Minimalna kwota wsparcia na projekt: 1.000 EUR
  Maksymalna kwota wsparcia na projekt: 10.000 EUR
  Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu: 50 %
   
  Wyznaczono 6 terminów składania wniosków: 6 sierpnia 2004 r., 27 września 2004 r., 25 października 2004 r., 29 listopada 2004 r., 17 stycznia 2005 r., 1 marca 2005 r., do godz. 15.00.
   
  Usługi muszą być wykonane przez firmę akredytowaną przez PARP.
   
  Wytyczne dla wnioskodawców
   
 3. Fundusze strukturalne - Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw przez Doradztwo
   
  Celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznej pomocy doradczej.
   
  Działanie realizowane będzie poprzez dotacje dla przedsiębiorstw na pokrycie części kosztów usług doradczych świadczonych przez akredytowanych wykonawców dotyczących między innymi zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
   
  Całkowity budżet Działania: 33 mln EUR
   
  Minimalna kwota dotacji: 2500 PLN
  Maksymalna kwota dotacji: 250 000 PLN
  Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu: 50 %
   
  Wytyczne dla wnioskodawców

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach: www.parp.gov.pl, www.funduszestrukturalne.gov.pl.