Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

STAMARK™ LPM 1200 - nowa technologia trwałego poziomego znakowania dróg

Pod koniec lat 90-tych firma 3M wprowadziła na rynek materiał do trwałego poziomego znakowania dróg o nazwie STAMARK™ LPM 1200. Technologia związana z tym materiałem stanowi przełom w dotychczasowej filozofii 3M znakowania poziomego. Dominujące dotąd w ofercie materiałów do trwałego znakowania taśmy prefabrykowane (w tym najlepsze - profilowane, STAMARK™ 380) zostały uzupełnione, po raz pierwszy, materiałem nie będącym taśmą lecz, przynajmniej w fazie nakładania, dwuskładnikową cieczą.

W nowej technologii znakowania wyeliminowano konieczność wielokrotnego odnawiania raz nałożonego oznakowania Trwałość wartości parametrów użytkowych oznakowania wynosi 2- 4 lata (RL, Qd, SRT). STAMARK™ LPM 1200 nakłada się w postaci natryskiwanego, ciekłego lepiszcza dwuskładnikowego, a następnie - natryskiwanej na lepiszcze mieszaniny makroelementów ceramicznych, standardowych mikrokulek szklanych i ceramicznych oraz cząstek antypoślizgowych.

 

 

Zupełną nowością techniczną "ciekłego" lepiszcza jest jego chemiczny charakter wiązania ze znakowaną nawierzchnią W przeciwieństwie do tradycyjnych technologii nie zachodzą tu zjawiska odparowywania rozpuszczalnika (farby), oddawania energii cieplnej do nawierzchni (termoplasty), bądź jej pobierania z nawierzchni (chemoplasty). Po raz pierwszy lepiszczem jest dwuskładnikowa mieszanina wypełniacza (część A) i usieciowiacza (część B), która po natryśnięciu na nawierzchnię ulega polimeryzacji w czasie około 2 minut, w obecności wilgoci zawartej w powietrzu. Ten właśnie sposób utwardzania lepiszcza i jego wiązania z nawierzchnią umożliwia (w przeciwieństwie do technologii tradycyjnych) znakowanie w temperaturach powietrza i nawierzchni już od +4°C.

Nowa technologia wykonywania powłoki nośnej dla elementów odblaskowych i cząstek antypoślizgowych jest ekologiczna (powłoka polimocznikowa) oraz wolna od wad tradycyjnych powłok, takich jak spękania, żółknięcie, szybka ścieralność lub mała odporność na poślizg w warunkach zamoczenia. Szybka polimeryzacja (2 minuty) powłoki pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu nakłada szereg wysokich wymagań techniczno-konstrukcyjnych na sprzęt przeznaczony do znakowania przy użyciu materiału STAMARK™ LPM 1200. Składniki masy polimeroutwardzalnej, przed jej wymieszaniem w dokładnej proporcji (3:1) oraz natryśnięciem na znakowaną nawierzchnię w postaci warstwy o dokładnie określonej grubości (0,64÷1,10 mm), muszą być dokładnie odizolowane od dostępu powietrza.
Warunki te spełnia specjalistyczna, samobieżna maszyna do znakowania niemieckiej firmy GRON. Na podwoziu ciężarowego Mercedesa Vario 814 D zamontowano zbiorniki ciśnieniowe, układ pomp hydraulicznych, układ podgrzewania składników A i B w celu wstępnego zmniejszenia ich współczynników lepkości w czasie natryskiwania, oraz centralny, programowalny moduł synchronizacji i sterowania pracą pomp, zaworów odcinających i dysz natryskowych.
Maszyna zapewnia możliwość równoległego wykonywania kilku znaków poziomych przy efektywnej prędkości znakowania 8 km/godz.

 

 

Jak można zauważyć, taniość samej technologii i materiału do znakowania STAMARK™ LPM 1200 nie jest jednoznaczna z niską ceną technicznie zaawansowanego sprzętu do znakowania. W celu zachowania atrakcyjnej ceny jednostkowej nowego materiału do znakowania, firma 3M Poland Sp z o.o. zdecydowała się pokryć koszty zakupu sprzętu, a następnie użyczać go przeszkolonym wykonawcom znakowania poziomego do nanoszenia STAMARK™ LPM 1200. Przyjęte rozwiązanie uwzględnia specyfikę polskiego rynku wykonawców znakowania poziomego charakteryzującego się, między innymi, niedostatecznym poziomem środków inwestycyjnych niezbędnych dla wdrażania nowych technologii.