Przepisy prawne, informacje

 

Zamówienia publiczne

 

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 13 lipca 2016, poz. 1020)

Szczegółowe omówienie zmian dot. robót budowlanych znajdziecie Państwo w artykule p. Andrzeja Warwasa Zamówienia publiczne na roboty budowlane po nowelizacji ustawy Pzp z dnia 22 czerwca 2016 r.
Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu po nowelizacji Prawa zamówień publicznych omawia p. Ewa Wiktorowska.
Zapraszamy również do zapoznania się z artykułami:
Zamówienia in-house – czym są, kiedy można je stosować i jak ich udzielać? p. Grzegorza Bednarczyka oraz
Refleksje po II Letnich warsztatach kosztorysantów – czy nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych znacząco wpłynie na pracę kosztorysanta? p. Tomasza Pytkowskiego
 

*

W dniu 22 lipca br. Sejm uchwalił uwzględniając poprawki Senatu ustawę o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, która w art. 4 wprowadza zmiany do ww. ustawy z 22 czerwca 2016 r.
Dla wykonawców robót budowlanych b. ważne są również zapisy art. 7÷11 mówiące o rewaloryzacji minimalnej stawki godzinowej i możliwości przeprowadzenia negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego.

tekst ustawy przekazany
do Senatu
uchwała
Senatu

 

**

W dniu 28 czerwca Urząd Zamówień Publicznych przekazał do ewentualnego wykorzystania edytowalną wersję formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, która znajduje się pod adresem:
www.uzp.gov.pl/aktualnosci/edytowalna-wersja-formularza-jednolitego-europejskiego-dokumentu-zamowienia-jedz

 

***

Przystąpienie Ukrainy do GPA
Porozumienie GPA weszło w życie w stosunku do Ukrainy w dniu 18 maja 2016 r.
W rezultacie przystąpienia Ukrainy do GPA, instytucje zamawiające państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski, mają obowiązek przyznania wykonawcom, robotom budowlanym, dostawom i usługom pochodzącym z Ukrainy, w zakresie zamówień klasycznych i sektorowych, traktowanie nie mniej korzystne niż traktowanie przyznane wykonawcom robotom budowlanym, dostawom i usługom pochodzącym z Unii.
Z drugiej zaś strony, przystąpienie Ukrainy do GPA zapewnia wykonawcom, towarom, robotom budowlanym i usługom z Unii Europejskiej, w tym z Polski, gwarancje dostępu do ukraińskiego rynku zamówień publicznych, na zasadach określonych w GPA, w tym w zakresie zamówień określonych w załączniku Ukrainy do Dodatku I do GPA.

 

 

Budownictwo

 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało i udostępniło na stronie internetowej resortu Praktyczny komentarz do ustawy o rewitalizacji. Ustawa stanowi odpowiedź na potrzeby samorządów w zakresie rewitalizacji i ma umożliwiać prowadzenie tych procesów niezależnie od wielkości jednostki samorządu terytorialnego, skali jej problemów, a także źródeł finansowania. Przepisy ustawy dostarczają szeregu praktycznych narzędzi, które pomagają w przygotowaniu, zarządzaniu i realizacji procesu rewitalizacji. A praktyczny komentarz ma ułatwić wykorzystanie potencjału tych szans.

więcej informacji: www.mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797139-p_9.htm

 

*

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zamieściło na swojej stronie publikację Efektywność energetyczna budynków - poradnik dla projektantów, właścicieli i zarządców. Jest to zbiór informacji przydatnych na etapie projektowania, budowy, jak również podczas użytkowania budynków lub ich części. W opracowaniu omówiono środki mające na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków oraz regulacje prawne w tym zakresie.

więcej informacji: www.mib.gov.pl/2-poradnik_efektywnosc.htm

 

**

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zamieściło na swojej stronie informację nt. wskaźników emisji i wartości opałowych paliwa oraz typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne do obliczeń energetycznych budynków.

więcej informacji: www.mib.gov.pl/2-Wskazniki_emisji_wartosci_opalowe_paliwa.htm

 

***

Wznowienie konkursów o nagrody w dziedzinie architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 9 maja 2016 r. przywrócono po kilkuletniej przerwie dwa konkursy o nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa w dziedzinie architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

więcej informacji: www.mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797140-p_9.htm

 

****

Polski Komitet Normalizacyjny zaprasza do korzystania z KOMUNIKATU ON-LINE zawierającego aktualny na dzień bieżący wykaz PN wycofanych dopuszczonych do stosowania w ocenie zgodności. Wykaz pozwala na wyszukiwanie PN i ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie zastępuje on comiesięcznych oficjalnych komunikatów Prezesa PKN.
Dla Państwa prawdopodobnie najbardziej przydatne będą informacje w Sektorze Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych.

więcej informacji: http://pkn.pl/komunikat-online