Przepisy prawne, informacje

Zamówienia publiczne

 

Decyzja Komisji w sprawie stosowania art. 34 i 35 dyrektywy 2014/25/UE
W dniu 10 października 2016 r. Komisja Europejska przyjęła decyzję wykonawczą nr 2016/1804 dotyczącą szczegółowych zasad stosowania art. 34 i 35 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.Urz. UE nr L 275 z 12.10.2016, str. 39).
Decyzja 2016/1804 uchyla poprzednio obowiązującą decyzję 2005/15/WE, o której mowa w art. 138f ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

*

Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium Wiedzy/Prawo zamówień publicznych - Regulacje/Prawo krajowe/Ustawa Pzp, został zamieszczony ujednolicony przez UZP tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), po nowelizacji:

  • Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. poz. 831);

  • Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. poz. 996);

  • Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1020);

  • Ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1250);

  • Ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265);

  • Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. poz. 1579).

 

**

Na posiedzeniu w dniu 20 października br. Sejm uchwalił uwzględniając poprawki Senatu ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

 

tekst ustawy przekazany
do Senatu
uchwała
Senatu

 

***

Przystąpienie Mołdawii do GPA
Porozumienie GPA weszło w życie w stosunku do Mołdawii w dniu 14 lipca 2016 r.
W rezultacie przystąpienia Mołdawii do GPA, instytucje zamawiające państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski, mają obowiązek przyznania wykonawcom, robotom budowlanym, dostawom i usługom pochodzącym z Mołdawii, w zakresie zamówień klasycznych i sektorowych, traktowanie nie mniej korzystne niż traktowanie przyznane wykonawcom robotom budowlanym, dostawom i usługom pochodzącym z Unii.
Z drugiej zaś strony, przystąpienie Mołdawii do GPA zapewnia wykonawcom, towarom, robotom budowlanym i usługom z Unii Europejskiej, w tym z Polski, gwarancje dostępu do mołdawskiego rynku zamówień publicznych, na zasadach określonych w GPA, w tym w zakresie zamówień określonych w załączniku Mołdawii do Dodatku I do GPA.

 

****

Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD (eESPD)
Pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD).

 

 

Budownictwo

 

Odwrócony VAT na usługi budowlane
Przygotowany w Ministerstwie Finansów projekt zakłada wprowadzenie odwróconego obciążenia VAT na usługi budowlane. To nie dostawca, ale nabywca usługi będzie więc zobowiązany naliczyć VAT od transakcji. W projekcie przewidziano listę 34 rodzajów usług budowlanych, które będą tak rozliczane.
Eksperci wskazują, że co do zasady rozwiązanie może być skuteczne, ale w praktyce może dojść do trudności z jego zastosowaniem. Problem w tym, że główny wykonawca usługi budowlanej najczęściej nie ma możliwości zweryfikowania uczciwości kontrahenta, który jest dalszym wykonawcą usługi podwykonawcy, gdyż trudno uciec od wielopiętrowego zlecania podwykonawstwa, co wynika np. ze specjalizacji w zakresie robót wykończeniowych.

źródło: www.wnp.pl

 

*

GINB
Na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Prezes Rady Ministrów powołała z dniem 1 września 2016 r. pana Jacka Szera na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Jacek Szer urodził się w 1969 r. w Turku. Absolwent Politechniki Łódzkiej, inżynier budownictwa, dr nauk technicznych. Od 1994 r. pracownik naukowo-dydaktyczny, a od 2003 r. adiunkt w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. W działalności naukowej specjalizuje się w konstrukcjach murowych i zagadnieniach związanych z absorpcją promieniowania oraz występowaniem ryzyk w procesie inwestycyjnym. Ma na swoim koncie wiele publikacji naukowych. W 1997 r. zdobył uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Autor i współautor wielu orzeczeń o stanie technicznym budynków, opracowań projektowych i inwentaryzacji budowlanych. Od 2006 r. pełnił funkcję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi. Od grudnia 2015 r. pełnił obowiązki GINB, a wcześniej, od września 2011 r. był zastępcą GINB.

źródło: www.mib.gov.pl