Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Protokoły i formularze budowlane (8)

W związku ze zmianami w Prawie budowlanym oraz wejściem w życie ustawy Prawo zamówień publicznych, publikujemy uaktualniony Formularz: "Założenia do projektowania" oraz 2 załączniki pomocnicze: "Materiały i dane wyjściowe do projektowania" i "Projekty wykonawcze".

1. "ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA" - zaktualizowany formularz - plik w formacie Word (doc) lub Acrobat Reader (pdf).

2. Załączniki pomocnicze do Założeń do projektowania:

Materiały i dane wyjściowe do projektowania oraz Projekty wykonawcze opracowano na podstawie dostępnych na rynku wydawnictw Izby Projektowania Budowlanego Rady Koordynacyjnej Biur Projektów oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -użytkowym (Dz.U. nr 130, poz.1389).

3. "WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU" - plik w formacie Word (doc) lub Acrobat Reader (pdf).

Proponujemy Państwu zapoznanie się z artykułem inż. Ewy Wiktorowskiej pt. "Instruktażowy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym".