Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Instruktażowy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowymInstruktażowy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym

 

Wniosek:

 

 1. powinien zostać złożony w terminie wskazanym w ogłoszeniu o postępowaniu;
   
 2. powinien zostać podpisany na wszystkich stronach przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy lub osoby upoważnione przez te osoby;
  jeżeli upoważnienie do podpisania wniosku nie wynika z dokumentów rejestracyjnych dołączonych do wniosku, należy je dołączyć dodatkowo;
  wniosek składany przez wykonawców wspólnie - winien być podpisany w sposób prawnie wiążący wszystkich wykonawców;
   
 3. powinien zostać złożony w zamkniętej kopercie zaadresowanej na zamawiającego i jeśli nie ma w tym względzie odrębnych ustaleń w treści ogłoszenia o postępowaniu, można go oznaczyć nazwą i adresem wykonawcy i oznaczeniem "WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE .............................. NA ................... "

 

 

Przykładowy formularz wniosku można wykorzystać w postępowaniach przywołanych w treści wniosku: plik w formacie Word (doc), w formacie Acrobat Reader (pdf).

 

 

INFORMACJE POMOCNICZE DLA SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK

 

Załączone dokumenty i zawarte w nich informacje należy przygotować w oparciu o wymagania zamawiającego określone w treści ogłoszenia. Jeżeli zamawiający ustali dodatkowe punkty za spełnienie ponad minimum wskazanych warunków, należy postarać się o przedstawienie informacji potwierdzających spełnienie tego wymogu.

 

Należy jednak wiedzieć, że zamawiający może żądać jedynie dokumentów o treści i formie określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. Nr 71, poz.645).
Zamawiający rzadko będzie wymagał wszystkich dopuszczonych rozporządzeniem dokumentów. W większości postępowań o wartości zamówienia powyżej 60 000 euro na pewno będzie żądał dokumentów wymienionych w na potwierdzenie statusu prawnego. Pozostałych może żądać, jeśli uzna, że jest to niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Zamawiający może treść i formę dokumentu określić opisowo, a może tylko przywołać odpowiedni artykuł i ustęp z tego rozporządzenia. Wtedy wykonawca musi samodzielnie zapoznać się z rozporządzeniem i przygotować właściwy dokument.

 

Poniżej przedstawiam nazwy i zakres wszystkich dokumentów wymienionych w tym rozporządzeniu. Są to:

 

1. Na potwierdzenie statusu prawnego:

 

 

1)  

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające, że przedmiot działania Wykonawcy, obejmuje zakres niezbędny do wykonania zamówienia
Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

2)  

zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego
Dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

3)  

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 4÷8 ustawy
Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.

 

4)  

aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.

 

5)  

koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,

 

6)  

dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 

7)  

w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z określeniem zakresu pełnomocnictwa,

 

8)  

jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 1, 2 i 4 składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
 • nie zaleca z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

9)  

w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 4 i ust. 5 pkt 1, 2, 3 składa każdy z Wykonawców.

 

2. Na potwierdzenie zdolności ekonomicznej i finansowej:

 

 

1)  

sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu, albo w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

 

2)  

informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 

3)  

polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

 

4)  

w przypadku oferty składanej przez Wykonawców - wspólnie dokumenty wymienione w pkt 1-3 składa każdy z Wykonawców.

 

3. Na potwierdzenie zdolności technicznej:

 

 

1)  

informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia (jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi),

 

2)  

wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,

 

3)  

wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada Wykonawca,

 

4)  

wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

 

5)  

wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie,

 

6)  

zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, iż poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym,

 

7)  

zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, iż wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, lub równoważnych dokumentów potwierdzających jakość świadczonych usług, jeżeli wykonawca nie może w terminie uzyskać wymaganego zaświadczenia,

 

8)  

wynik kontroli dotyczącej zdolności produkcyjnych, a w razie konieczności także możliwości naukowych i badawczych wykonawcy, przeprowadzonej przez właściwy organ kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, pod warunkiem uzyskania zgody tego organu - jeżeli usługi lub produkty będące przedmiotem dostawy są skomplikowane lub służą szczególnemu celowi,

 

9)  

w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie - dokumenty wymienione w pkt 1 - 5 składane są przez Wykonawców łącznie, pozostałe dokumenty składa każdy z Wykonawców.

 

UWAGA:

 

 1. Dokumenty składane na potwierdzenie statusu prawnego należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
   
 2. Informację, które dokumenty powinni złożyć wykonawcy składający ofertę wspólną, zamawiający winien określić w treści ogłoszenia. Jeżeli tego nie zrobił, na pewno należy załączyć dokumenty wymienione w części dotyczącej potwierdzenia statusu prawnego dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną , natomiast pozostałe - od tylu wykonawców, od ilu jest to niezbędne by potwierdzić sumaryczne spełnianie warunków w zakresie zdolności ekonomicznej, finansowej i technicznej określone w treści ogłoszenia.