Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 3/2018

Kącik Kosztorysanta

 1. Kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych – propozycje zmian (część II) - Tomasz Pytkowski
  (cyt.) „Nie ulega wątpliwości, iż po 14 latach obowiązywania, zarówno rozporządzenie z dnia 18 maja 2004 roku, jak i rozporządzenie z dnia 2 września 2004 roku wymagają przynajmniej zmian likwidujących zauważone do tej pory błędy i niespójności, ale również dostosowania ich treści do nowych funkcji kosztorysu inwestorskiego.
   

 2. Norma EXPERT nowe wyzwania (część III) - Kazimierz Stanisław Nowicki
  Najnowszą Normę EXPERT wyposażono w moduł importu projektów trójwymiarowych utworzonych w technologii BIM zapisanych w formacie IFC. Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami i sposobem obsługi Przeglądarki IFC.
   

 3. Posadzki żywiczne - Wojciech Żniński
  Autor przedstawia typy posadzek żywicznych i ich wycenę.
   

 4. Sprawozdanie - IV Letnie Warsztaty dla Kosztorysantów - Warszawa 2018 - Tomasz Pytkowski
  Ważny wniosek z Warsztatów: „...biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową uzasadnione, a nawet zalecane jest stosowanie maksymalnych stawek i narzutów publikowanych w informatorach cenowych. Pozwoli to zbliżyć szacowanie wartości zamówienia do występujących na rynku ofert...
   

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na III kwartał 2018 – INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie III kwartału 2018 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 2. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na III kwartał 2018 – INTERCENBUD
  Stawki robocizny kosztorysowej dla poszczególnych województw na III kw. 2018 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 3. Gospodarka i budownictwo w pierwszym półroczu 2018 – Zofia Bolkowska
  W artykule zamieszczone zostały tablice poglądowe i wykresy ilustrujące stan polskiego budownictwa na tle całej gospodarki.
   

 4. Posadzki żywiczne - Wojciech Żniński
  Autor przedstawia typy posadzek żywicznych i ich wycenę.
   

Zamówienia publiczne

 1. Wadium w pieniądzu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - Grzegorz Bednarczyk
  (cyt.) „...– przy okazji dużej nowelizacji Pzp z 2016 r. zmieniono przepis o sankcji związanej z niewpłaceniem wadium. W art. 89 ust. 1 pkt 7b wpisano, że przesłanką odrzucenia oferty jest nie tylko niewniesienie wadium, ale także wniesienie go w sposób nieprawidłowy.”
   

 2. Termin związania ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - Grzegorz Bednarczyk
  Ostatnio zdarza się coraz częściej, że postępowanie przetargowe (nawet bez odwołań czy kontroli) trwa dłużej niż wskazany w siwz okres związania ofertą. Gdy postępowanie się przedłuża, niezależnie od przyczyn takiej sytuacji, obie strony postępowania mają możliwość inicjatywy w zakresie terminu związania ofertą. Oczywiście, wykonawca nigdy nie ma obowiązku przedłużenia związania ofertą.
   

 3. Wynagrodzenie osób w zamówieniach publicznych w sektorze związanym z budownictwem (część I) - Ewa Wiktorowska
  W pierwszej części artykułu omówiono:

1. cel wprowadzenia do ustawy Prawo zamówień publicznych art. 29 ust. 3a,

2. rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji danego zamówienia,

3. czynności wykonywane przez kierownika budowy lub robót i inspektorów nadzoru.

 

 1. Zamówienia publiczne w Republice Białorusi - Dariusz Piasta
  Dostęp do białoruskich zamówień publicznych dla wykonawców zagranicznych jest oparty na zasadzie wzajemności, wynikającej z obowiązujących umów międzynarodowych. W praktyce oznacza to, że z równego traktowania z wykonawcami białoruskimi korzystają automatycznie wyłącznie wykonawcy z Rosji, Kazachstanu, Kirgizji i Armenii.
   

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Zamawianie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego (część I) - Renata Niemczyk
  Podstawy prawne służące analizie spornych zagadnień przy zamawianiu robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego.
   

 2. Zamawianie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego (część II) - Renata Niemczyk
  Kilka przykładów zaczerpniętych z praktyki, z opisem okoliczności pojawienia się sytuacji konfliktowych związanych z kwalifikacją robót do grupy robót dodatkowych, za które wykonawcy należy się odrębna zapłata.
   

 3. Siedem sążni wody i sześć mułu stóp, czyli sztuka przeżycia w wykopie (część II) - Przemysław Róziewicz
  (cyt.) „...aby spać spokojnie, nie wystarczy mieć dobre instrukcje; nie zapewni nam tego doskonały plan BIOZ. Konieczna jest czujność, spostrzegawczość, ograniczone zaufanie i wyobraźnia. No i trzeba się niestety nachodzić po budowie, a nie słuchać jedynie raportów z wykonania konkretnych prac i zapewnień, że wszystko jest w porządku.”
   

 4. Certyfikacja jakości budynków – ciąg dalszy - Jerzy Bolkowski
  System certyfikacji WELL ma własny instytut badawczy.
   

 5. Przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego (część XXIII) - Jerzy Bolkowski
  Przykłady obejmują inwestycje mieszkaniowe, usługowe, handlowe, magazynowe i in.
   

Budujemy, budujemy...

 1. Enklawa „Naj – Naj” - Jerzy Dylewski
  Kolejny artykuł z cyklu: Budowle, potrzebne do dziś i całkiem zbędne, które powstały na rozkaz dyktatorów. Tym razem – świat arabski.
   

 2. Dokąd teraz? - Jarosław Maliński
  Autor przybliża nam okolice Bogatyni: łużyckie domy przysłupowe, kopalnię odkrywkową Turów, sgraffito w miasteczku Frýdlant.
   

 3. Wykładziny z płytek wielkoformatowych - Maciej Rokiel
  Poprawne wykonanie wykładziny to nie tylko fizyczne ułożenie płytek, ale także układ warstw podłogi, który musi być odpowiedni dla konkretnego przypadku zastosowania. Autor szczegółowo omawia to zagadnienie.
   

 4. Zapadnięte włazy kanałowe a bezpieczeństwo ruchu - Józef Karda
  Większość włazów zlokalizowanych w jezdniach dróg miejskich odbiega od poziomu jezdni. Zapadanie się włazów jest kłopotem i zmorą nie tylko służb miejskich odpowiedzialnych za ich stan, ale i użytkowników dróg. Proponowane w artykule rozwiązania mogą pomóc problem ten opanować.
   

Porady techniczne

 1. Norma EXPERT nowe wyzwania (część III) - Kazimierz Stanisław Nowicki
  Najnowszą Normę EXPERT wyposażono w moduł importu projektów trójwymiarowych utworzonych w technologii BIM zapisanych w formacie IFC. Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami i sposobem obsługi Przeglądarki IFC.