Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 4/2018

Kącik Kosztorysanta

 1. Miara PRO - kolejne rozdanie - Kazimierz Stanisław Nowicki
  Najnowszą Miarę PRO wyposażono w szereg zmian i udogodnień dla kosztorysantów (dodano opcję pozwalającą wyświetlić menu kosztorysu, dodano możliwość wyznaczania linii z różną wysokością i in.).
   

 2. Ocena Polskich Standardów Kosztorysowania Robót Budowlanych - Michał Mineyko
  Autor dzieli się swoją opinią nt. Polskich Standardów Kosztorysowania Robót Budowlanych, SKB wyd. II.
   

 3. Kryterium kosztowe oceny ofert - Renata Niemczyk
  W artykule omówiono możliwość zastosowania kryterium kosztowego kalkulowanego w oparciu o cykl życia obiektu.
   

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na IV kwartał 2018 – INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie IV kwartału 2018 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 2. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na IV kwartał 2018 – INTERCENBUD
  Stawki robocizny kosztorysowej dla poszczególnych województw na IV kw. 2018 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 3. Elewacje wentylowane - Wojciech Żniński
  Autor przedstawia rozmaite rozwiązania elewacji wentylowanych i ich wycenę.
   

Zamówienia publiczne

 1. Kilka uwag o wizji lokalnej w zamówieniu publicznym - Grzegorz Bednarczyk
  (cyt.) „Wizja lokalna stanowi pożyteczny i możliwy do zastosowania instrument w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Warunkiem jednak jest racjonalne i staranne podejście zamawiającego do takiej wizji: słuchanie wykonawców, dzięki czemu można zidentyfikować niezauważone wcześniej problemy i je rozwiązać czy uzupełnić dokumentację, a także zadbanie o równe traktowanie wszystkich wykonawców – także tych, którzy w wizji nie wzięli udziału….
   

 2. Metody waloryzacji wynagrodzenia umownego - Grzegorz Bednarczyk
  Z obecnej sytuacji na rynku budowlanym wynika, że waloryzacja w umowach o zamówienie publiczne albo nie występuje, albo jest niewystarczająca. Artykuł zawiera rady jak w praktyce waloryzować umowy, aby wykonawca i zamawiający nie ponieśli strat.
   

 3. Wynagrodzenie osób w zamówieniach publicznych w sektorze związanym z budownictwem (część II) - Ewa Wiktorowska
  W pierwszej części artykułu omówiono: cel wprowadzenia do ustawy Prawo zamówień publicznych art. 29 ust. 3a, rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji danego zamówienia, czynności wykonywane przez kierownika budowy lub robót i inspektorów nadzoru.
  Druga część obejmuje następujące zagadnienia:

- osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jako podwykonawcy,

- waloryzacja społeczna związana z zatrudnieniem na umowę o pracę.
 

 1. Zamówienia publiczne w Republice Madagaskaru - Dariusz Piasta
  Na Madagaskarze przepisy Kodeksu zamówień publicznych (ustawa z 2016 r.) umożliwiają stosowanie preferencji krajowych lub regionalnych (nie są one wszakże obowiązkowe).
   

 2. Nowa sprawa przed unijnym sądem dot. zamówień publicznych „in house” - Dariusz Piasta
  Omówienie zapytania prejudycjalnego skierowanego przez Sąd Najwyższy Litwy z dnia 25.04.2018 r. do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego zamówień publicznych „in house” (sprawa C-285/18 „Irgita”).
   

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Zaliczka w zamówieniach publicznych na roboty budowlane – Renata Niemczyk
  (cyt.) „Możliwość udzielania zaliczek była przez wszystkie lata (od samego początku funkcjonowania regulacji prawnych z zakresu udzielania zamówień finansowanych ze środków publicznych) niezauważana, niedoceniana i negowana przez zamawiających. W obecnej sytuacji gospodarczej wydaje się być jednak dobrym rozwiązaniem dla obu stron procesu inwestycyjnego, pod warunkiem sprecyzowania w umowie zasad ich udzielania i ewentualnego zabezpieczenia roszczenia o zwrot zaliczki.
   

 2. Odzież robocza, czyli co będzie modne w najbliższym sezonie budowlanym, a czego nosić nie wypada - Przemysław Róziewicz
  Z artykułu m.in. dowiadujemy się jaka jest różnica między „odzieżą roboczą” a „odzieżą ochronną” używaną w budownictwie.
   

 3. O to właśnie ch(ł)odzi - Jarosław Maliński
  Omówienie dostępnych na rynku ubiorów chłodzących (dla pracowników budowlanych) oraz zasady ich działania.
   

 4. Przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego (część XXIV) – Jerzy Bolkowski
  Przykłady obejmują inwestycje mieszkaniowe, usługowe, handlowe, magazynowe i in.
   

Budujemy, budujemy...

 1. Kładka dla pieszych – od pomysłu do ......... realizacji, czy to daleka droga? - Józef Karda
  Na drogach dwujezdniowych o dużym natężeniu ruchu i prędkościach ginie bardzo duża liczba pieszych. Dla poprawy tego stanu rzeczy konieczne stało się stworzenie możliwości bezpiecznego, bezkolizyjnego przekraczania jezdni. Autor przedstawia pomysł jak szybko i tanio można rozwiązać ten problem.
   

 2. Osuszanie przegród budowlanych (część I) - Maciej Rokiel
  W bogato ilustrowanym artykule omówiono metody osuszania wymuszonego.
   

 3. Dokąd teraz? (część II) - Jarosław Maliński
  W pierwszej części artykułu poznaliśmy Bogatynię i jej najbliższe okolice, w niniejszej – Czeską i Saksońską Szwajcarię: Żytawę, Oybin, Jonsdorfer Felsestadt, Pravcicką Bramę, Festung Königstein, Bastei.
   

 4. Budownictwo drewniane na Podlasiu – Anna Kurowicka
  Podlasie jest jednym z nielicznych regionów Polski, w którym zachowało się drewniane budownictwo – domy, cerkwie i wiatraki.
   

Porady techniczne

 1. Miara PRO - kolejne rozdanie - Kazimierz Stanisław Nowicki
  Najnowszą Miarę PRO wyposażono w szereg zmian i udogodnień dla kosztorysantów (dodano opcję pozwalającą wyświetlić menu kosztorysu, dodano możliwość wyznaczania linii z różną wysokością i in.).