Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Zmiany w programie Norma Pro wynikłe z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004

Przedstawiam Państwu fragmenty rozporządzenia, które mają wpływ na kształt wydruków powstających w wyniku działania programu i opiszę wynikające stąd zmiany wprowadzone do Normy Pro.

 

[...]

§7. Karta tytułowa przedmiaru robót zawiera następujące informacje:

1) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego;

2) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody:

a) grup robót,

b) klas robót,

c) kategorii robót;

3) adres obiektu budowlanego;

4) nazwę i adres zamawiającego;

5) datę opracowania przedmiaru robót.

 

[...]

 

Wszystkie wymienione wyżej warunki spełnia standardowa strona tytułowa w programie, więc ten paragraf nie pociągnął za sobą konieczności jakichkolwiek przeróbek.

 

[...]

§8.1. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie na grupy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień.

 

[...]

 

Aby pozwolić na realizację tego zalecenia, dano możliwość wprowadzenia do widoku "Zestawienie działów" nowej rubryki o nazwie: "Kod wg CPV". Chcąc dodać ją do formularza, trzeba wywołać z menu "Opcje" hasło "Wyświetlania...". Następnie, wybierając zakładkę: "Opcje kolumn" należy zaznaczyć w dolnym oknie wiersz "Kod wg CPV" i nacisnąć przycisk "Dodaj". Tytuł wybranej w ten sposób rubryki zostanie przeniesiony do górnego okna i za pomocą przycisków "->" i "<-" będziemy mogli umieścić ją we właściwym miejscu.

 

Rys.1. Dodawanie rubryki do formularza

 

Numer i nazwę grupy robót wg CPV można wprowadzić z okna edycji danych działu, z zakładki "Opis działu". W tym celu naciskamy przycisk "Wybór kodu" aby przejść do przeglądarki CPV.

 

Rys.2. Wywołanie przeglądarki CPV

 

Jeżeli przeglądarkę CPV wywołaliśmy przy pustym polu "Nazwa", to jako nazwa działu zostanie wstawiona nazwa grupy ze słownika CPV, w przeciwnym wypadku pozostanie tu nazwa nadana przez nas. Kod CPV też możemy wprowadzić ręcznie, nie korzystając z przeglądarki.

 

Rys.3. Zestawienie działów z uwzględnieniem systematyki CPV

 

[...]

§10.1. Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje:

1) numer pozycji przedmiaru;

2) kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych;

3) numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru;

4) nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej;

5) jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru;

6) ilość jednostek miary pozycji przedmiaru.

 

[...]

 

Jak widać paragraf 10.1. 3) nakazuje podawanie przy pozycjach przedmiaru odnośnych numerów specyfikacji technicznych. W tym celu umożliwiono dodanie do formularza kosztorysu i obmiaru rubryki "Nr spec.techn.". Robimy to w sposób opisany powyżej z tym, że w opcje wchodzimy z widoku kosztorysu, obmiaru lub zestawienia pozycji.

Aby do tej rubryki wprowadzić dane, musimy wywołać okno edycji danych pozycji.

 

Rys.4. Wprowadzanie numeru specyfikacji technicznej