Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Przepisy prawne - BzG 1/2020

Przedstawiamy kolejną grupę zmienionych i nowych ustaw, rozporządzeń i komunikatów (październik - grudzień 2019), których lektura może być przydatna dla osób pracujących w branży budowlanej i administracji. Przepisy i informacje podzielone są na działy:

 

Do góryDziennik Ustaw

1. Dz.U. poz.1924,
z dnia 10.10.2019
USTAWA z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych

(m.in. wprowadza zmiany:

  • w art. 40 do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • w art. 41 do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
2. Dz.U. poz. 1948,
z dnia 14.10.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym
3. Dz.U. poz. 2010,
z dnia 23.10.2019
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
4. Dz.U. poz. 2019,
z dnia 24.10.2019
USTAWA z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
5. Dz.U. poz. 2020,
z dnia 24.10.2019
USTAWA z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych
6. Dz.U. poz. 2061,
z dnia 28.10.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych
7. Dz.U. poz. 2087,
z dnia 30.10.2019
USTAWA z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
8. Dz.U. poz. 2139,
z dnia 06.11.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
9. Dz.U. poz. 2155,
z dnia 07.11.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego
10. Dz.U. poz. 2156,
z dnia 07.11.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji
11. Dz.U. poz. 2164,
z dnia 08.11.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
12. Dz.U. poz. 2166,
z dnia 08.11.2019
USTAWA z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

(m.in. wprowadza zmiany:

  • w art. 3 do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  • w art. 4 do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne)
13. Dz.U. poz. 2170,
z dnia 08.11.2019
USTAWA z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

(m.in. wprowadza zmiany:

  • w art. 2 do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  • w art. 6 do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
14. Dz.U. poz. 2250,
z dnia 19.11.2019
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 23 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
15. Dz.U. poz. 2291,
z dnia 21.11.2019
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju
16. Dz.U. poz. 2382,
z dnia 10.12.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania przetargów na nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Nieruchomości
17. Dz.U. poz. 2443,
z dnia 19.12.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
18. Dz.U. poz. 2447,
z dnia 19.12.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
19. Dz.U. poz. 2449,
z dnia 19.12.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
20. Dz.U. poz. 2450,
z dnia 19.12.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
21. Dz.U. poz. 2452,
z dnia 19.12.2019
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne
22. Dz.U. poz. 2453,
z dnia 19.12.2019
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
23. Dz.U. poz. 2469,
z dnia 20.12.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych
24. Dz.U. poz. 2517,
z dnia 27.12.2019
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
25. Dz.U. poz. 2531,
z dnia 30.12.2019
ROZPORZĄDZENIE Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
26. Dz.U. poz. 2554,
z dnia 31.12.2019
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

 

Do góryMonitor Polski

27. M.P. poz. 1025,
z dnia 24.10.2019
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2019 r.
28. M.P. poz. 1039,
z dnia 31.10.2019
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2019 r.
29. M.P. poz. 1059,
z dnia 08.11.2019
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 30 października 2019 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020

 

Do góryDzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

30. Dz.Urz.UE Nr L 270,
z dnia 24.10.2019
DECYZJA delegowana Komisji (UE) 2019/1764 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zestawów balustrad i zestawów barierek przeznaczonych do stosowania w obiektach budowlanych wyłącznie w celu zapobiegania upadkom i niepoddawanych obciążeniom pionowym przez konstrukcję
31. Dz.Urz.UE Nr L 272,
z dnia 25.10.2019
ROZPORZĄDZENIE wykonawcze Komisji (UE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 („e-formularze”)
32. Dz.Urz.UE Nr L 275-1,
z dnia 28.10.2019
ZALECENIE Komisji (UE) 2019/1658 z dnia 25 września 2019 r. dotyczące transpozycji obowiązków oszczędności energii na podstawie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej
33. Dz.Urz.UE Nr L 275-94,
z dnia 28.10.2019
ZALECENIE Komisji (UE) 2019/1659 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie treści kompleksowej oceny potencjału efektywności w zakresie ogrzewania i chłodzenia zgodnie z art. 14 dyrektywy 2012/27/UE
34. Dz.Urz.UE Nr L 275-121,
z dnia 28.10.2019
ZALECENIE Komisji (UE) 2019/1660 z dnia 25 września 2019 r. dotyczące wdrożenia nowych przepisów z zakresu opomiarowania i rozliczeń zawartych w dyrektywie 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej
35. Dz.Urz.UE Nr L 279-23,
z dnia 31.10.2019
ROZPORZĄDZENIE delegowane Komisji (UE) 2019/1827 z dnia 30 października 2019 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów dotyczących koncesji
36. Dz.Urz.UE Nr L 279-25,
z dnia 31.10.2019
ROZPORZĄDZENIE delegowane Komisji (UE) 2019/1828 z dnia 30 października 2019 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów
37. Dz.Urz.UE Nr L 279-27,
z dnia 31.10.2019
ROZPORZĄDZENIE delegowane Komisji (UE) 2019/1829 z dnia 30 października 2019 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów
38. Dz.Urz.UE Nr L 279-29,
z dnia 31.10.2019
ROZPORZĄDZENIE delegowane Komisji (UE) 2019/1830 z dnia 30 października 2019 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane
39. Dz.Urz.UE Nr L 279-35,
z dnia 31.10.2019
DYREKTYWA Komisji (UE) 2019/1832 z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca załączniki I, II i III do dyrektywy Rady 89/656/EWG w odniesieniu do dostosowań o charakterze czysto technicznym
40. Dz.Urz.UE Nr C 370,
z dnia 31.10.2019
Komunikat Komisji Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE
41. Dz.Urz.UE Nr L 289,
z dnia 08.11.2019
Sprostowanie do ROZPORZĄDZENIA Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U. L 088 z 4.4.2011)
42. Dz.Urz.UE Nr L 305,
z dnia 26.11.2019
DYREKTYWA Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

(m.in. dotyczy zamówień publicznych na roboty budowlane)

43. Dz.Urz.UE Nr L 318,
z dnia 10.12.2019
Sprostowanie do DECYZJI wykonawczej Komisji (UE) 2019/451 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zharmonizowanych norm dotyczących wyrobów budowlanych, opracowanych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (Dz.U. L 077 z 20.3.2019)
44. Dz.Urz.UE Nr L 323,
z dnia 12.12.2019
DECYZJA Wspólnego Komitetu EOG nr 26/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG [2019/2062]

(dotyczy zamówień publicznych)

 

Do góryGUS

45. Dz.Urz.GUS poz.53,
z dnia 21.11.2019
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2019 r.
46. Dz.Urz.GUS poz.57,
z dnia 27.11.2019
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2019 r.
47. Dz.Urz.GUS poz.58,
z dnia 29.11.2019
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2019 r.
48. GUS – Aktualności
– 23.10.2019
Biuletyn Statystyczny nr 9/2019 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
49. GUS – Aktualności
– 27.11.2019
Biuletyn Statystyczny nr 10/2019 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
50. GUS – Aktualności
– 23.12.2019
Biuletyn Statystyczny nr 11/2019 – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
51. GUS – Aktualności
– 18.10.2019
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2019 r.
52. GUS – Aktualności
– 22.11.2019
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w październiku 2019 r.
53. GUS – Aktualności
– 19.12.2019
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2019 r.
54. GUS – Aktualności
– 23.10.2019
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (sierpień 2019 r.)
55. GUS – Aktualności
– 22.11.2019
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (wrzesień 2019 r.)
56. GUS – Aktualności
– 20.12.2019
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (październik 2019 r.)

 

Do góryUrząd Zamówień Publicznych

57. www.uzp.gov.pl INFORMATOR Urzędu Zamówień Publicznych nr 3/2019

(zamieszczono na stronie 25.10.2019)

 

Do góryPolski Komitet Normalizacyjny

58. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 10/2019 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
59. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 11/2019 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 listopada 2019 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
60. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 12/2019 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 grudnia 2019 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności

 

 

 

 

* „Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.