Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Przepisy prawne - BzG 2/2020

Przedstawiamy kolejną grupę zmienionych i nowych ustaw, rozporządzeń i komunikatów (styczeń - marzec 2020), których lektura może być przydatna dla osób pracujących w branży budowlanej i administracji. Przepisy i informacje podzielone są na działy:

 

Do góryDziennik Ustaw

1. Dz.U. poz. 10,
z dnia 3.01.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
2. Dz.U. poz. 22,
z dnia 8.01.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
3. Dz.U. poz. 65,
z dnia 15.01.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
4. Dz.U. poz. 106,
z dnia 23.01.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług
(Załącznik nr 15 – roboty budowlane poz.98÷144;
roboty budowlane s. 33, 44, 53
)
5. Dz.U. poz. 150,
z dnia 30.01.2020
USTAWA z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
6. Dz.U. poz. 191,
z dnia 6.02.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
7. Dz.U. poz. 213,
z dnia 11.02.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków
8. Dz.U. poz. 215,
z dnia 11.02.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych
9. z dnia 12.02.2020 OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
10. Dz.U. poz. 227,
z dnia 12.02.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych
11. Dz.U. poz. 234,
z dnia 14.02.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym
(Rozdział 3. Zasady zarządzania – dotyczy zamówień publicznych, ppp, koncesji, robót budowlanych)
12. Dz.U. poz. 249,
z dnia 17.02.2020
OBWIESZCZENIE Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy
(§ 18 dotyczy standardu obiektu)
13. Dz.U. poz. 260,
z dnia 18.02.2020
OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej
14. Dz.U. poz. 261,
z dnia 18.02.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii
15. Dz.U. poz. 264,
z dnia 19.02.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej
16. Dz.U. poz. 276,
z dnia 20.02.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne
17. Dz.U. poz. 282,
z dnia 21.02.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
18. Dz.U. poz. 283,
z dnia 21.02.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
19. Dz.U. poz. 288,
z dnia 21.02.2020
USTAWA z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
(w art. 18 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych)
20. Dz.U. poz. 293,
z dnia 24.02.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
21. Dz.U. poz. 296,
z dnia 25.02.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów
22. Dz.U. poz. 310,
z dnia 26.02.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne
23. Dz.U. poz. 374,
z dnia 7.03.2020
USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(art. 6 dotyczy zamówień publicznych,
art. 12 dotyczy robót budowlanych,
art. 26 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
)
24. Dz.U. poz. 379,
z dnia 9.03.2020
USTAWA z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
25. Dz.U. poz. 412,
z dnia 12.03.2020
USTAWA z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
26. Dz.U. poz. 470,
z dnia 18.03.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych
27. Dz.U. poz. 471,
z dnia 18.03.2020
USTAWA z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w art. 2 do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • w art. 3 do ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
 • w art. 5 do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
 • w art. 6 do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • w art. 7 do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • w art. 8 do ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu,
 • w art. 9 do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • w art. 10 do ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • w art. 12 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
 • w art. 15 do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • w art. 16 do ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
 • w art. 17 do ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
 • w art. 18 do ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
 • w art. 20 do ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych,
 • w art. 21 do ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków,
 • w art. 22 do ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,
 • w art. 23 do ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym)
28. Dz.U. poz. 508,
z dnia 23.03.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń
29. Dz.U. poz. 527,
z dnia 25.03.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
(§ 3 dotyczy m.in. robót budowlanych)
30. Dz.U. poz. 529,
z dnia 25.03.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Klimatu z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
31. Dz.U. poz. 556,
z dnia 30.03.2020
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
32. Dz.U. poz. 568,
z dnia 31.03.2020
USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(art.1 pkt 5 dotyczy zamówień publicznych - zmiana art. 6 zmienianej ustawy;
art.1 pkt 10 dotyczy robót budowlanych – zmiana art. 12 zmienianej ustawy;
art.1 pkt 14 – dodane do zmienianej ustawy art. 15r ÷ 15v dotyczy umów o zamówienia publiczne, art.15zzs dotyczy KIO
)

 

Do góryMonitor Polski

33. M.P. poz. 2,
z dnia 2.01.2020
OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
34. M.P. poz. 90,
z dnia 23.01.2020
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2019 r.
35. M.P. poz. 97,
z dnia 27.01.2020
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2019 r.

 

Do góryDzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

36. Dz.Urz.UE Nr L 26/44,
z dnia 30.01.2020
DECYZJA Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/76]
(dotyczy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/2293 z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, wyrobów z drewna klejonego krzyżowo objętych normą zharmonizowaną EN 16351 oraz wyrobów z forniru klejonego warstwowo objętych normą zharmonizowaną EN 14374 w odniesieniu do ich reakcji na ogień)
37. Dz.Urz.UE Nr L 69/41,
z dnia 06.03.2020
DECYZJA Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/380 z dnia 18 lutego 2020 r. zmieniająca decyzję (UE) 2016/245 określającą zasady udzielania zamówień (EBC/2020/10)
38. Dz.Urz.UE Nr L 74/1,
z dnia 11.03.2020
ROZPORZĄDZENIE delegowane Komisji (UE) 2020/389 z dnia 31 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

 

Do góryOrzecznictwo Sądu Najwyższego

39. Biuletyn SN Nr 1/20,
z dnia 10.02.2020
ORZECZENIE TEZOWANE Izby Cywilnej (I CSK 218/18) – wyrok z dnia 24 maja 2019 r. – dotyczy podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego

 

Do góryGUS

40. Dz.Urz.GUS poz.7,
z dnia 21.02.2020
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2019 r.
41. Dz.Urz.GUS poz.10,
z dnia 28.02.2020
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2019 r.
42. Dz.Urz.GUS poz.15,
z dnia 31.03.2020
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2019 r.
43. GUS – Aktualności
– 27.01.2020
Biuletyn Statystyczny nr 12/2019
44. GUS – Aktualności
– 25.02.2020
Biuletyn Statystyczny nr 1/2020
45. GUS – Aktualności
– 24.03.2020
Biuletyn Statystyczny nr 2/2020
46. GUS – Aktualności
– 22.01.2020
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2019 r.
47. GUS – Aktualności
– 20.02.2020
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2020 r.
48. GUS – Aktualności
– 19.03.2020
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lutym 2020 r.
49. GUS – Aktualności
– 22.01.2020
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (listopad 2019 r.)
50. GUS – Aktualności
– 20.02.2020
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (grudzień 2019 r.)
51. GUS – Aktualności
– 24.03.2020
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (styczeń 2020 r.)

 

Do góryUrząd Zamówień Publicznych

52. www.uzp.gov.pl INFORMATOR Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2019
(zamieszczono na stronie 29.01.2020)

 

Do góryPolski Komitet Normalizacyjny

53. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 1/2020 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 stycznia 2020 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
54. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 2/2020 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 lutego 2020 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
55. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 3/2020 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 marca 2020 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności

 

 

 

 

*„Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.