Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Przepisy prawne - BzG 3/2020

Przedstawiamy kolejną grupę zmienionych i nowych ustaw, rozporządzeń i komunikatów (kwiecień - czerwiec 2020), których lektura może być przydatna dla osób pracujących w branży budowlanej i administracji. Przepisy i informacje podzielone są na działy:

 

Do góryDziennik Ustaw

1. Dz.U. poz. 571,
z dnia 1.04.2020
USTAWA budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.
2. Dz.U. poz. 576,
z dnia 1.04.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
3. Dz.U. poz. 590,
z dnia 3.04.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni przez statki oraz ewidencji wydatków poniesionych na rozwój i utrzymanie śródlądowych dróg wodnych i ich infrastruktury
4. Dz.U. poz. 616,
z dnia 7.04.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej

(Załącznik nr 1 – Wskaźniki procentowe przypisane do niezgodności dotyczącej stosowania przepisów o zamówieniach publicznych,
Załącznik nr 2 – Wskaźniki procentowe przypisane do niezgodności dotyczącej stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji)

5. Dz.U. poz. 651,
z dnia 10.04.2020
OBWIESZCZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

(Załącznik nr 3 - Wykaz rodzajów inwestycji związanych z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu)

6. Dz.U. poz. 670,
z dnia 15.04.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19
7. Dz.U. poz. 695,
z dnia 17.04.2020
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

(m.in. wprowadza zmiany:

 • w art. 21. do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • w art. 31. do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • w art. 43. do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • w art. 54. do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
 • w art. 57. do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
 • w art. 62. do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego, gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe wprawo własności tych gruntów,
 • w art. 66. do ustawy z dnia19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw,
 • w art. 72. do ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw)
8. Dz.U. poz. 710,
z dnia 21.04.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
9. Dz.U. poz. 711,
z dnia 21.04.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
10. Dz.U. poz. 718,
z dnia 23.04.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
11. Dz.U. poz. 764,
z dnia 28.04.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
12. Dz.U. poz. 773,
z dnia 29.04.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19
13. Dz.U. poz. 777,
z dnia 29.04.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń
14. Dz.U. poz. 782,
z dnia 30.04.2020
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

(m.in. wprowadza zmiany:

 • w art. 3. do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • w art. 4. do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • w art. 5. do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • w art. 6. do ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • w art. 8. do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
 • w art. 9. do ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw)
15. Dz.U. poz. 797,
z dnia 04.05.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach
16. Dz.U. poz. 833,
z dnia 11.05.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne
17. Dz.U. poz. 842,
z dnia 12.05.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
18. Dz.U. poz. 843,
z dnia 12.05.2020
USTAWA z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
19. Dz.U. poz. 875,
z dnia 15.05.2020
USTAWA z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
20. Dz.U. poz. 879,
z dnia 18.05.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
21. Dz.U. poz. 908,
z dnia 22.05.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
22. Dz.U. poz.949,
z dnia 27.05.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19
23. Dz.U. poz. 961,
z dnia 29.05.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej
24. Dz.U. poz. 964,
z dnia 29.05.2020
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

(m.in. § 14 dotyczy decyzji o pozwoleniu na budowę)

25. Dz.U. poz. 981,
z dnia 3.06.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
26. Dz.U. poz. 1018,
z dnia 9.06.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Klimatu z dnia 30 maja 2020 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN
27. Dz.U. poz. 1024,
z dnia 10.06.2020
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar
28. Dz.U. poz. 1028,
z dnia 10.06.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych
29. Dz.U. poz. 1062,
z dnia 19.06.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
30. Dz.U. poz.1064,
z dnia 19.06.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
31. Dz.U. poz. 1114,
z dnia 26.06.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

 

Do góryMonitor Polski

32. M.P. poz. 356,
z dnia 16.04.2020
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2020 r.
33. M.P. poz. 365,
z dnia 20.04.2020
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2020 r.
34. M.P. poz. 375,
z dnia 21.04.2020
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2020 r.
35. M.P. poz. 407,
z dnia 11.05.2020
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
36. M.P. poz. 412,
z dnia 12.05.2020
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r.

 

Do góryDzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

37. Dz.Urz.UE Nr L 115/1,
z dnia 14.04.2020
DECYZJA Komisji (UE) 2020/519 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie sektorowego dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla sektora gospodarki odpadami na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)
38. Dz.Urz.UE Nr L 118/39,
z dnia 16.04.2020
SPROSTOWANIE do decyzji Komisji (UE) 2020/519 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie sektorowego dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla sektora gospodarki odpadami na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)
39. Dz.Urz.UE Nr L 121/4,
z dnia 20.04.2020
DECYZJA wykonawcza Komisji (UE) 2020/542 z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2019/1616 w odniesieniu do urządzeń zabezpieczających przed nadmiernym ciśnieniem, rur stalowych ze szwem do zastosowań ciśnieniowych, nieogrzewanych płomieniem zbiorników ciśnieniowych oraz rurociągów przemysłowych metalowych
40. Dz.Urz.UE Nr L 156/20,
z dnia 19.05.2020
DECYZJA wykonawcza Komisji (UE) 2020/669 z dnia 18 maja 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/801/UE w zakresie powierzenia Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci wdrożenia funduszu innowacyjnego
41. Dz.Urz.UE Nr L 170/12,
z dnia 2.06.2020
ROZPORZĄDZENIE wykonawcze Komisji (UE) 2020/725 z dnia 26 maja 2020 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej
(dot. rozpuszczalnika do rozpuszczania farb, lakierów i mas uszczelniających)
42. Dz.Urz.UE Nr L 184/79,
z dnia 12.06.2020
ZALECENIE Komisji (UE) 2020/775 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie kluczowych elementów godziwej rekompensaty oraz innych kluczowych elementów, które należy uwzględnić w uzgodnieniach technicznych, prawnych i finansowych między państwami członkowskimi na potrzeby stosowania mechanizmu pomocy zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/941 w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylającego dyrektywę 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
43. Dz.Urz.UE Nr L 198/13,
z dnia 22.06.2020
ROZPORZĄDZENIE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088
44. Dz.Urz.UE Nr L 203/28,
z dnia 26.06.2020
ROZPORZĄDZENIE Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

 

Do góryOrzecznictwo Sądu Najwyższego

45. Biuletyn SN Nr 4/20,
z dnia 24.04.2020
ORZECZENIE TEZOWANE Izby Cywilnej (V CSK 449/16) – wyrok z dnia 23 marca 2017 r. – dotyczy umowy FIDIC oraz terminu dokonania umowy
46. Biuletyn SN Nr 5/20,
z dnia 15.06.2020
ORZECZENIE TEZOWANE Izby Cywilnej (I CSK 104/18) – wyrok z dnia 22 marca 2019 r. – dotyczy praw autorskich do projektu budowlanego

 

Do góryGUS

47. Dz.Urz.GUS poz. 22,
z dnia 21.05.2020
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2020 r.
48. Dz.Urz.GUS poz. 24,
z dnia 28.05.2020
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2020 r.
49. GUS – Aktualności
– 24.04.2020
Biuletyn Statystyczny nr 3/2020
50. GUS – Aktualności
– 26.05.2020
Biuletyn Statystyczny nr 4/2020
51. GUS – Aktualności
– 24.06.2020
Biuletyn Statystyczny nr 5/2020
52. GUS – Aktualności
– 22.04.2020
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (luty 2020 r.)
53. GUS – Aktualności
– 21.05.2020
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (marzec 2020 r.)
54. GUS – Aktualności
– 22.06.2020
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (kwiecień 2020 r.)
55. GUS – Aktualności
– 21.04.2020
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w marcu 2020 r.
56. GUS – Aktualności
– 21.05.2020
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2020 r.
57. GUS – Aktualności
– 19.06.2020
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju 2020 r.
58. GUS – Aktualności
– 15.06.2020
Budownictwo w I kwartale 2020 r.

 

 

Do góryUrząd Zamówień Publicznych

59. www.uzp.gov.pl INFORMATOR Urzędu Zamówień Publicznych nr 1/2020
(zamieszczono na stronie 21.04.2020)

 

Do góryPolski Komitet Normalizacyjny

60. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 4/2020 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
61. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 5/2020 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 maja 2020 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
62. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 6/2020 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności

 

 

 

* „Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.