Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 3/2020

Kącik Kosztorysanta

 1. Kolejne kroki w Normie EXPERT – bumerang (część III) - Kazimierz Stanisław Nowicki
  Z dotychczasowych tutoriali dowiedzieliśmy się jak i skąd zaimportować ceny, kolej na ich aktualizację w kosztorysie, tym razem dokonamy tego na podstawie zaimportowanych cenników Intercenbudu, a nie na podstawie kosztorysu.
   

 2. Wykańczanie ścian wewnętrznych - panele 3D (część III) - Wojciech Żniński
  W poprzednich numerach BzG poznaliśmy właściwości, sposób montażu i ceny dekoracyjnych paneli trójwymiarowych wykonanych z gipsu, z betonu architektonicznego, z drewna, MDF i poliuretanu. W niniejszym – miękkie panele tapicerowane i kompozycje z naturalnego mchu/ porostów.
   

 3. Praca w Normie i Mierze PRO w trybie zdalnego pulpitu Microsoft RDP - Emil Łuszczyk
  Od kilku miesięcy praca zdalna stała się codziennością dla wielu Polaków. W artykule opisano sposób konfiguracji komputerów tak, aby można było pracować zdalnie z różnymi wersjami programów Norma oraz Miara PRO.
   

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na III kwartał 2020 - INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie III kwartału 2020 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 2. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na III kwartał 2020 - INTERCENBUD
  Stawki robocizny kosztorysowej dla poszczególnych województw na III kw. 2020 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

Zamówienia publiczne

 1. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w nowym Prawie zamówień publicznych - Ewa Wiktorowska
  Jedną z najważniejszych czynności przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia jest opis przedmiotu zamówienia. Z artykułu dowiadujemy się jakie przepisy dotyczące różnych sposobów opisu pozostawiono, a jakie zmodyfikowano w nowej ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
   

 2. Zamówienia publiczne w Belgii - Dariusz Piasta
  Belgia ma bardzo skomplikowaną strukturę administracyjną i nie mniej skomplikowany system zamówień publicznych z podziałem kompetencji pomiędzy rządem federalnym oraz rządami regionalnymi.
   

 3. Gwarancja wadialna: papierowa czy elektroniczna? - Grzegorz Bednarczyk
  Wniesienie wadium powinno obejmować przekazanie dokumentu wadialnego w takiej formie, w jakiej został on wystawiony przez gwaranta.
   

 4. Przystąpienie do postępowania odwoławczego przed KIO - Grzegorz Bednarczyk
  Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego stwarza możliwość czynnego udziału w postępowaniu przed KIO wykonawcom, którzy mimo, że nie złożyli odwołania, to są zainteresowani w rozstrzygnięciu postępowania na korzyść jednej ze stron (odwołującego lub wykonawcy).
   

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Dla chcącego nic trudnego, czyli jak rozpocząć przedsięwzięcie budowlane w obiekcie zabytkowym - Aleksandra Radziejowska
  Autorka omówiła postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót remontowych w obiekcie zabytkowym.
   

 2. Projekt typowy budynku i brak przystosowania do warunków miejscowych gruntowo-wodnych - Hanna Pokulniewicz
  Projekt typowy budynku jest tym najczęściej wybieranym przez inwestorów. Niestety zazwyczaj nie spełnia on wszystkich oczekiwań i wymaga znacznych adaptacji. Również nie zawsze jest przystosowany do warunków miejscowych gruntowo-wodnych.
   

 3. Poziomy rozwoju modelu LOD - Krzysztof Zima
  Stosowanie LOD pozwala na określenie wymaganej zawartości informacyjnej modelu na koniec każdego etapu przedsięwzięcia… jest szczególnie pomocne w aspekcie komunikacji – pozwala na łatwe doprecyzowanie wymagań zleceniodawcy, określania kiedy konkretne informacje będą w modelu potrzebne.”
   

 4. Posadzki układane w halach przemysłowych, hangarach i występujące błędy w wykonawstwie - Hanna Pokulniewicz
  W artykule przedstawiono autentyczny przypadek układania posadzki w istniejącej hali przemysłowej, w której w wyniku popełnionych błędów wykonawczych powstały znaczne usterki i uszkodzenia.
  Przykład ten zwraca uwagę na prawidłowe wykonanie podłogi, będącą z punktu widzenia technicznego jednym z głównych elementów konstrukcyjnych każdego budynku.
   

 5. Wynagrodzenie za pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Renata Niemczyk
  Analiza sytuacji finansowej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
   

Budujemy, budujemy...

 1. Przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego (część XXX) - Eliza Biała
  Przykłady obejmują inwestycje handlowe, biurowe, mieszkaniowe i in.
   

 2. Nie niszcz - Jarosław Maliński
  „..."Nie niszcz" oznacza nie tyle szkody, których moglibyśmy dokonać, wykonując prace budowlane, co metody nieniszczące stosowane w diagnostyce obiektów budowlanych.
   

 3. Ogniwa paliwowe - Jarosław Maliński
  Ogniwa paliwowe pozwalają na uzyskanie energii elektrycznej i cieplnej bezpośrednio z zachodzącej w nich reakcji chemicznej. W artykule została opisana zasada działania oraz typy ogniw paliwowych.
   

 4. Beton wodonieprzepuszczalny - Maciej Rokiel
  „…idea betonu wodonieprzepuszczalnego polega na założeniu, że przy określonej grubości elementu i niezarysowanym przekroju, woda nie jest w stanie przedostać się od strony zewnętrznej do wnętrza konstrukcji”.
   

Porady techniczne

 1. Kolejne kroki w Normie EXPERT – bumerang (część III) - Kazimierz Stanisław Nowicki
  Z dotychczasowych tutoriali dowiedzieliśmy się jak i skąd zaimportować ceny, kolej na ich aktualizację w kosztorysie, tym razem dokonamy tego na podstawie zaimportowanych cenników Intercenbudu, a nie na podstawie kosztorysu.
   

 2. Praca w Normie i Mierze PRO w trybie zdalnego pulpitu Microsoft RDP - Emil Łuszczyk
  Od kilku miesięcy praca zdalna stała się codziennością dla wielu Polaków. W artykule opisano sposób konfiguracji komputerów tak, aby można było pracować zdalnie z różnymi wersjami programów Norma oraz Miara PRO.