Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Zmiany w przepisach prawnych III kwartał 2020 r.

Przedstawiamy kolejną grupę zmienionych i nowych ustaw, rozporządzeń i komunikatów (lipiec - wrzesień 2020), których lektura może być przydatna dla osób pracujących w branży budowlanej i administracji. Przepisy i informacje podzielone są na działy:

 

 

Do góryDziennik Ustaw

1. Dz.U. poz. 1175,
z dnia 2.07.2020
USTAWA z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
2. Dz.U. poz. 1196,
z dnia 6.07.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
3. Dz.U. poz. 1219,
z dnia 9.07.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska
4. Dz.U. poz. 1228,
z dnia 10.07.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe
5. Dz.U. poz. 1233,
z dnia 13.07.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
6. Dz.U. poz. 1247,
z dnia 15.07.2020
OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych
7. Dz.U. poz. 1261,
z dnia 17.07.2020
OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
8. Dz.U. poz. 1264,
z dnia 20.07.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień
9. Dz.U. poz. 1282,
z dnia 23.07.2020
OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
10. Dz.U. poz. 1298,
z dnia 27.07.2020
USTAWA z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców
11. Dz.U. poz. 1320,
z dnia 30.07.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy
12. Dz.U. poz. 1326,
z dnia 31.07.2020
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania
13. Dz.U. poz. 1333,
z dnia 3.08.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane
14. Dz.U. poz. 1336,
z dnia 4.08.2020
WYROK Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2020 r. Sygn. akt K 4/19
(dot. ustawy o odnawialnych źródłach energii)
15. Dz.U. poz. 1345,
z dnia 6.08.2020
OBWIESZCZENIE Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 r./td>
16. Dz.U. poz. 1363,
z dnia 10.08.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
17. Dz.U. poz. 1371,
z dnia 11.08.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
18. Dz.U. poz. 1378,
z dnia 12.08.2020
USTAWA z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w art. 4. do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
 • w art. 6. do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • w art. 7. do ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze,
 • w art. 8. do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • w art. 10. do ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • w art. 12. do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • w art. 19. do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
 • w art. 20. do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym)
19. Dz.U. poz. 1412,
z dnia 19.08.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności
20. Dz.U. poz. 1439,
z dnia 24.08.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
21. Dz.U. poz. 1461,
z dnia 27.08.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
22. Dz.U. poz. 1472,
z dnia 28.08.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu obliczania wysokości sumy gwarancyjnej
(dot. odpadów)
23. Dz.U. poz. 1481,
z dnia 28.08.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r.
24. Dz.U. poz. 1485,
z dnia 28.08.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego
25. Dz.U. poz. 1503,
z dnia 1.09.2020
USTAWA z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii
26. Dz.U. poz. 1508,
z dnia 2.09.2020
OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym
27. Dz.U. poz. 1565,
z dnia 11.09.2020
USTAWA z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
(m.in. wprowadza zmiany:
 • w art. 4. do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
 • w art. 5. do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
 • w art. 8. do ustawy z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw)
28. Dz.U. poz. 1583,
z dnia 15.09.2020
WYROK Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 września 2020 r. sygn. akt K 13/18
(dot. składowania odpadów)
29. Dz.U. poz. 1596,
z dnia 16.09.2020
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.
30. Dz.U. poz. 1608,
z dnia 18.09.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
31. Dz.U. poz. 1609,
z dnia 18.09.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
32. Dz.U. poz. 1644,
z dnia 24.09.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych
33. Dz.U. poz. 1666,
z dnia 29.09.2020
USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
34. Dz.U. poz. 1680,
z dnia 30.09.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

 

Do góryMonitor Polski

35. M.P. poz. 610,
z dnia 3.07.2020
OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
36. M.P. poz. 651,
z dnia 22.07.2020
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2020 r.
37. M.P. poz. 663,
z dnia 27.07.2020
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2020 r.

 

Do góryDzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

38. Dz.Urz.UE Nr L211/19,
z dnia 3.07.2020
DECYZJA Wykonawcza Komisji (UE) 2020/962 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących niektórych wyrobów budowlanych
(m.in. śruby i pręty gwintowane, laminowane drewno lite, kompozytowe drewnopochodne belki i słupy, płaskie plastikowe płyty dachowe, profilowany gwóźdź aluminiowy, przeciwpożarowe stałe okno dachowe)
39. Dz.Urz.UE Nr L 221/107,
z dnia 10.07.2020
ROZPORZĄDZENIE Wykonawcze Komisji (UE) 2020/1001 z dnia 9 lipca 2020 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do funkcjonowania funduszu modernizacyjnego wspierającego inwestycje w modernizację systemów energetycznych oraz poprawę efektywności energetycznej niektórych państw członkowskich (dot. również Polski)
40. Dz.Urz.UE Nr L 224/1,
z dnia 13.07.2020
ROZPORZĄDZENIE Wykonawcze Komisji (UE) 2020/1009 z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 808/2014 i (UE) nr 809/2014 w odniesieniu do niektórych środków w celu przeciwdziałania kryzysowi spowodowanemu pandemią COVID-19
41. Dz.Urz.UE Nr L 230/1,
z dnia 17.07.2020
ROZPORZĄDZENIE Delegowane Komisji (UE) 2020/1044 z dnia 8 maja 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 w odniesieniu do wartości współczynników globalnego ocieplenia oraz wytycznych dotyczących wykazów, a także w odniesieniu do unijnego systemu wykazów, oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 666/2014
42. Dz.Urz.UE Nr L 236/1,
z dnia 22.07.2020
DECYZJA Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących ograniczenia określonych praw osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach czynności wykonywanych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny
43. Dz.Urz.UE Nr L 236/7,
 z dnia 22.07.2020
DECYZJA Rady Zarządzającej Wspólnego Przedsięwzięcia SHIFT2RAIL nr 1/2020 z dnia 26 marca 2020 r. ustanawiająca wewnętrzne zasady dotyczące ograniczenia pewnych praw osób, których dotyczą dane, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania Wspólnego Przedsięwzięcia S2R
44. Dz.Urz.UE Nr L 245/31,
z dnia 30.07.2020
SPROSTOWANIE do dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów ( Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 182 z dnia 16 lipca 1999 r. ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 04, s. 228)
45. Dz.Urz.UE Nr L 248/24,
z dnia 31.07.2020
DECYZJA Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1143 z dnia 28 lipca 2020 r. zmieniająca decyzję (UE) 2020/440 w sprawie tymczasowego nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (EBC/2020/36)
46. Dz.Urz.UE Nr L 250/121,
z dnia 3.08.2020
DECYZJA Wykonawcza Komisji (UE) 2020/1146 z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1956 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących niektórych urządzeń gospodarstwa domowego, bezpieczników termicznych, urządzeń w sieciach kablowych służących do rozprowadzania sygnałów telewizyjnych, sygnałów dźwiękowych i usług interaktywnych, wyłączników do urządzeń, gaszenia łuku i spawania łukowego, złączek instalacyjnych wtykowo-nasadkowych do trwałych połączeń w instalacjach stałych, transformatorów, dławików, zasilaczy i zespołów takich urządzeń, systemu przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych, opasek przewodów i systemów prowadzenia przewodów, aparatów i łączników sterowniczych, oświetlenia awaryjnego, układów elektronicznych stosowanych w oprawach oświetleniowych oraz lamp wyładowczych
47. Dz.Urz.UE Nr L 303/1,
z dnia 17.09.2020
ROZPORZĄDZENIE Wykonawcze Komisji (UE) 2020/1294 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie unijnego mechanizmu finansowania energii ze źródeł odnawialnych

 

Do góryGUS

48. Dz.Urz.GUS poz. 35,
z dnia 20.08.2020
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2020 r.
49. Dz.Urz.GUS poz. 37,
z dnia 31.08.2020
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2020 r.
50. Dz.Urz.GUS poz. 38,
z dnia 01.09.2020
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2020 r.
51. GUS – Aktualności
– 23.07.2020
Biuletyn Statystyczny nr 6/2020
52. GUS – Aktualności
– 25.08.2020
Biuletyn Statystyczny nr 7/2020
53. GUS – Aktualności
– 23.09.2020
Biuletyn Statystyczny nr 8/2020
54. GUS – Aktualności
– 23.07.2020
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (maj 2020 r.)
55. GUS – Aktualności
– 20.08.2020
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (czerwiec 2020 r.)
56. GUS – Aktualności
– 22.09.2020
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (lipiec 2020 r.)
57. GUS – Aktualności
– 20.07.2020
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2020 roku
58. GUS – Aktualności
– 20.08.2020
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2020 roku
59. GUS – Aktualności
– 18.09.2020
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2020 roku
60. GUS – Aktualności
– 14.09.2020
Budownictwo w I półroczu 2020 roku

 

Do góryUrząd Zamówień Publicznych

61. www.uzp.gov.pl INFORMATOR Urzędu Zamówień Publicznych nr 2/2020
(zamieszczono na stronie 23.07.2020)

 

Do góryPolski Komitet Normalizacyjny

62. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 7/2020 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
63. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 8/2020 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 sierpnia 2020 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
64. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 9/2020 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 września 2020 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności

 

 

 

 

„Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.