Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Protokoły i formularze budowlane (9) - Lista kontrolna - Bhp na budowie

Budownictwo od lat należy do jednego z najbardziej wypadkogennych działów gospodarki narodowej. W latach 1991-2002 w wyniku wypadków przy pracy w budownictwie zginęło 1735 pracowników, a 4463 doznało ciężkich obrażeń ciała.

Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w budownictwie oraz wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wskazują, że istotny wpływ na zagrożenia i nieprawidłowości występujące na budowach mają zaniedbania w sferze działań organizacyjnych i technicznych. W zakładach budowlanych nader rzadko dokonuje się oceny ryzyka zawodowego, identyfikacji zagrożeń i uświadamiania pracowników o ryzyku, na jakie są narażeni.

Za zgodą Państwowej Inspekcji Pracy zamieszczamy "Listę kontrolną - Bhp na budowie" w przekonaniu, że pracodawcy w firmach budowlanych wykorzystają je do samokontroli nie czekając na wizytę inspektora pracy.

 

 

 

Od Redakcji "Buduj z Głową"

W związku z Państwa uwagami zamieszczamy poniżej spis dotychczas opublikowanych na łamach "Buduj z Głową" druków protokołów i formularzy budowlanych autorstwa pani inż. Ewy Wiktorowskiej (Głównego Specjalisty ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych WAM). Jednocześnie przypominamy, że część z nich wymaga aktualizacji w związku z galopującymi zmianami w przepisach prawnych.

 

Lp.

Nazwa

 "Buduj z Głową"
nr

1.

Protokół wprowadzenia na budowę

3/2002

2.

Protokół końcowego odbioru robót

3/2002

3.

Formularz "Terminarz przeglądów robót w okresie gwarancji i rękojmi"

3/2002

4.

Protokół zgłoszenia robót budowlanych, nie objętych dokumentacją projektową, a koniecznych do wykonania, aby zrealizować przedmiot umowy

4/2002

5.

Protokół odbioru robót branżowych pod względem technicznym

4/2002

6.

Formularz "Karta gwarancji jakości obiektu budowlanego / wykonanych robót"

4/2002

7.

Protokół odbioru dokumentacji projektowej

1/2003

8.

Protokół potwierdzający wykonanie czynności nadzoru autorskiego

1/2003

9.

Protokół zgłoszenia konieczności dokonania zmian w umowie w celu umożliwienia realizacji przedmiotu umowy

1/2003

10.

Protokół przekazania terenu wykorzystywanego na budowę i zaplecze budowy

2/2003

11.

Protokół przeglądu robót budowlanych w okresie gwarancji lub rękojmi, ustalający stan robót i usunięcia wad

2/2003

12.

Ustalenia w umowie formy wynagrodzenia inwestora zastępczego, gdy:

- Umowy z wykonawcami procesu budowlanego zawiera inwestor zastępczy

- Umowy z wykonawcami procesu budowlanego zawiera zamawiający

4/2003

13.

Formularz : Program funkcjonalno - użytkowy

1/2004

14.

Formularz: "Założenia do projektowania"

2/2004

15.

Załączniki pomocnicze do Założeń do projektowania:

- Materiały i dane wyjściowe do projektowania

- Projekty wykonawcze

2/2004

16.

"Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu"

2/2004