Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Zmiany w przepisach prawnych IV kwartał 2020 r.

Przedstawiamy kolejną grupę zmienionych i nowych ustaw, rozporządzeń i komunikatów (październik - grudzień 2020), których lektura może być przydatna dla osób pracujących w branży budowlanej i administracji. Przepisy i informacje podzielone są na działy:

 

Do góryDziennik Ustaw

1. Dz.U. poz. 1698,
z dnia 02.10.2020
ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 24 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
2. Dz.U. poz. 1740,
z dnia 08.10.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny
3. Dz.U. poz.1742,
z dnia 08.10.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów
4. Dz.U. poz. 1752,
z dnia 09.10.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji
5. Dz.U. poz. 1792,
z dnia 14.10.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
6. Dz.U. poz. 1860,
z dnia 22.10.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
7. Dz.U. poz. 1882,
z dnia 26.10.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2021
8. Dz.U. poz. 1903,
z dnia 29.10.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
9. Dz.U. poz. 1914,
z dnia 30.10.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 października 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2021
10. Dz.U. poz. 1925,
z dnia 02.11.2020
OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
11. Dz.U. poz. 1990,
z dnia 12.11.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
12. Dz.U. poz. 1998,
z dnia 12.11.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych
13. Dz.U. poz. 2028,
z dnia 17.11.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
14. Dz.U. poz. 2052,
z dnia 19.11.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne
15. Dz.U. poz. 2127,
z dnia 01.12.2020
USTAWA z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

(m.in. wprowadza zmiany:

  • w art. 4. do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
  • w art. 7. do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
  • w art. 8. do ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej)
16. Dz.U. poz. 2207,
z dnia 10.12.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
17. Dz.U. poz. 2274,
z dnia 17.12.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych
18. Dz.U. poz. 2275,
z dnia 17.12.2020
USTAWA z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

(m.in. wprowadza zmiany:

  • w art. 2. do ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
  • w art. 3. do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
  • w art. 4. do ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych)
19. Dz.U. poz. 2296,
z dnia 21.12.2020
OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
20. Dz.U. poz. 2297,
z dnia 21.12.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
21. Dz.U. poz. 2351,
z dnia 24.12.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
22. Dz.U. poz. 2361,
z dnia 28.12.2020
USTAWA z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

(m.in. wprowadza zmiany:

  • w art. 2. do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
  • w art. 3. do ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
  • w art. 4. do ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw)
23. Dz.U. poz. 2362,
z dnia 28.12.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień
24. Dz.U. poz. 2371,
z dnia 28.12.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień
25. Dz.U. poz. 2406,
z dnia 30.12.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych
26. Dz.U. poz. 2415,
z dnia 30.12.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
27. Dz.U. poz. 2434,
z dnia 31.12.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
28. Dz.U. poz. 2439,
z dnia 31.12.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych
29. Dz.U. poz. 2441,
z dnia 31.12.2020
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji
30. Dz.U. poz. 2452,
z dnia 31.12.2020
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

 

Do góryMonitor Polski

31. M.P. poz. 894,
z dnia 06.10.2020
OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 28 września 2020 r. w sprawie stawek opłat na rok 2021 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
32. M.P. poz. 899,
z dnia 07.10.2020
OBWIESZCZENIE Ministra Klimatu z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2021
33. M.P. poz. 913,
z dnia 09.10.2020
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
34. M.P. poz. 923,
z dnia 12.10.2020
OBWIESZCZENIE Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r.
35. M.P. poz. 961,
z dnia 19.10.2020
OBWIESZCZENIE Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021
(opłaty za umieszczenie odpadów z budowy, remontów i demontaży obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej na składowisku zawarte są w Załączniku Nr 2.II – kod 17, str.38)
36. M.P. poz. 984,
z dnia 21.10.2020
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2020 r.
37. M.P. poz. 985,
z dnia 21.10.2020
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2020 r.
38. M.P. poz. 1212,
z dnia 30.12.2020
OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych

 

Do góryDzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

39. Dz.Urz.UE Nr L 338/10
z dnia 15.10.2020
DECYZJA Wykonawcza Komisji (UE) 2020/1479 z dnia 14 października 2020 r.
ustanawiająca wykazy priorytetów, które należy uwzględnić przy opracowywaniu kodeksów sieci i wytycznych dotyczących energii elektrycznej w latach 2020–2023 oraz gazu w 2020 r.
40. Dz.Urz.UE Nr L 359/10
z dnia 29.10.2020
DECYZJA Wykonawcza Komisji (UE) 2020/1574 z dnia 28 października 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących zestawów hydroizolacyjnych, złożonych systemów izolacji cieplnej (ETICS), urządzeń dylatacyjnych do mostów drogowych, zestawów do wykonywania budynków o konstrukcji z drewna, wyrobów zmniejszających palność i innych wyrobów budowlanych
41. Dz.Urz.UE Nr L 366/17
z dnia 04.11.2020
DECYZJA Wykonawcza Komisji (UE) 2020/1630 z dnia 3 listopada 2020 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1326 w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń przemysłowych, naukowych i medycznych, przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń, elektrycznych urządzeń oświetleniowych i podobnych urządzeń, urządzeń multimedialnych oraz aparatury rozdzielczej i sterowniczej
42. Dz.Urz.UE Nr L 430/1
z dnia 18.12.2020
ROZPORZĄDZENIE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2131 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zniesienia ceł na niektóre towary
(w Taryfie Celnej Stanów Zjednoczonych zmiana ceł m.in. nieogniotrwałych preparatów powierzchniowych do fasad, ścian wewnętrznych, podłóg, sufitów lub tym podobne, innych niż na bazie gumy)
43. Dz.Urz.UE Nr L 431/9
z dnia 21.12.2020
ROZPORZĄDZENIE Delegowane Komisji (UE) 2020/2155 z dnia 14 października 2020 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE poprzez ustanowienie opcjonalnego wspólnego systemu Unii Europejskiej w zakresie oceny gotowości budynków do obsługi inteligentnych sieci
44. Dz.Urz.UE Nr L 431/25,
z dnia 21.12.2020
ROZPORZĄDZENIE Wykonawcze Komisji (UE) 2020/2156 z dnia 14 października 2020 r. określające warunki techniczne skutecznego wdrożenia opcjonalnego wspólnego systemu Unii Europejskiej w zakresie oceny gotowości budynków do obsługi inteligentnych sieci

 

Do góryGUS

45. Dz.Urz.GUS poz. 48,
z dnia 20.11.2020
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2020 r.
46. Dz.Urz.GUS poz. 52,
z dnia 27.11.2020
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2020 r.
47. Dz.Urz.GUS poz. 53,
z dnia 02.12.2020
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2020 r.
48. GUS – Aktualności
– 23.10.2020
Biuletyn Statystyczny nr 9/2020
49. GUS – Aktualności
– 25.11.2020
Biuletyn Statystyczny nr 10/2020
50. GUS – Aktualności
– 23.12.2020
Biuletyn Statystyczny nr 11/2020
51. GUS – Aktualności
– 22.10.2020
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (sierpień 2020 r.)
52. GUS – Aktualności
– 23.11.2020
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (wrzesień 2020 r.)
53. GUS – Aktualności
– 23.12.2020
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (październik 2020 r.)
54. GUS – Aktualności
– 20.10.2020
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2020 roku
55. GUS – Aktualności
– 20.11.2020
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w październiku 2020 roku
56. GUS – Aktualności
– 18.12.2020
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2020 roku
57. GUS – Aktualności
– 14.12.2020
Budownictwo w I-III kwartale 2020 roku

 

Do góryUrząd Zamówień Publicznych

58. www.uzp.gov.pl INFORMATOR Urzędu Zamówień Publicznych nr 3/2020
(zamieszczono na stronie 19.10.2020)

 

Do góryPolski Komitet Normalizacyjny

59. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 10/2020 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
60. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 11/2020 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 listopada 2020 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności
61. www.pkn.pl KOMUNIKAT Nr 12/2020 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności

 

 

 

 

* „Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych", akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz innych dziennikach urzędowych.