Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Rozporządzenie w sprawie CPV a polskie przepisy o zamówieniach publicznych

We wszystkich krajach Unii Europejskiej, czyli również w Polsce, zamawiający jest obowiązany określić przedmiot zamówienia publicznego odwołując się do kodów tzw. Wspólnego Słownika Zamówień (ang. Common Procurement Vocabulary - skrót CPV)[1]. Rozporządzenie wprowadzające w Unii CPV zostało przyjęte wspólnie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w dniu 5 listopada 2002r. i miało zacząć obowiązywać od 17 grudnia 2003r. (było to rozporządzenie o Nr 2195/2002/WE)[2]. Ale, jeszcze przed swoim wejściem w życie, rozporządzenie to zostało zmienione przez Komisję Europejską rozporządzeniem Nr 2151/2003/WE z 16 grudnia 2003r.[3]

 

Skonsolidowany, czyli uwzględniający wszystkie dotychczasowe zmiany, tekst Słownika został zamieszczony jako załącznik do rozporządzenia Nr 2151/2003/WE. I ten ostatni Słownik powinien być powoływany przez zamawiający przy publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych[4].

 

Oba rozporządzenia są mniej więcej od połowy maja 2004r. dostępne w oficjalnym tłumaczeniu na język polski na stronach internetowych EUR - Lex pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/. Po wejściu na tę stronę należy wybrać pierwszy od dołu dokument oznaczony nr 32003R2151. Jest to tekst rozporządzenia zawierający aktualną wersję słownika (wyżej jest jeszcze tekst rozporządzenia zawierający poprzednią wersję Słownika z 2002 r., ale nim nie należy się przejmować).

 

 

Oprócz tego aktualny tekst Słownika jest dostępny na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych (http://www.uzp.gov.pl) pod hasłem "Zamówienia po akcesji (CPV, GPA, TED)".

 

Od 1 maja 2004r., czyli od dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej rozporządzenie w sprawie CPV obowiązuje również w Polsce. Rozporządzenia wspólnotowe mają bowiem zasięg ogólny i wiążą bezpośrednio oraz w całości we wszystkich krajach członkowskich UE. Ich obowiązywanie w krajowym porządku prawnym znajduje podstawę w przepisie art. 249 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (podstawę w prawie polskim stanowi art. 91 ust. 3 Konstytucji RP). Implementacja przepisów rozporządzeń do prawa krajowego oraz precyzowanie treści rozporządzeń w przepisach prawa krajowego są niedopuszczalne (patrz m. in. orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 24/73 "Variola").

Rozporządzenia są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlegają ogłoszeniu w dziennikach urzędowych państw członkowskich.

 

Co więcej, moc wiążąca oraz stosowanie rozporządzeń unijnych w państwach członkowskich nie są uzależnione od ogłoszenia rozporządzeń (podania do wiadomości) w danym państwie członkowskim.[5]

Polska wersja rozporządzenia w sprawie CPV zostanie opublikowana w specjalnej, polskiej edycji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, wydawanego przez mający swoją siedzibę w Luksemburgu Urząd Publikacji Oficjalnych Wspólnot Europejskich. Dystrybucją Dziennika Urzędowego w Polsce zajmuje się natomiast firma CHZ ARS POLONA S.A. (adres ul. Obrońców 25, Warszawa) - adres internetowy: www.arspolona.com.pl [6].

 

CPV nie ukaże się natomiast, zgodnie ze wskazanymi wyżej zasadami, w polskim Dzienniku Ustaw. Podstawę prawną do stosowania CPV w stosunku do zamówień publicznych w Polsce stanowią także przepisy polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r., które w zakresie stosowania CPV weszły w życie 1 maja 2004 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że nawet gdyby w polskiej ustawie nie było żadnego przepisu dotyczącego CPV i tak polscy zamawiający mieliby obowiązek je stosować, przynajmniej w odniesieniu do zamówień objętych zakresem prawa europejskiego (dyrektyw), czyli zamówień o wartościach przekraczających progi europejskie.

 

 

 

[1] Stosowanie CPV jest obowiązkowe w "starych" krajach UE od 4 stycznia 2004 r. zaś w nowych krajach członkowskich od 1 maja 2004 r.

[2] OJ L 340 z 16 grudnia 2002 r.

[3] OJ L 329 z 17 grudnia 2003 r.

[4]przyp.red. - tekst rozporządzenia w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) zamieściliśmy zarówno w "Buduj z Głową" nr 2/2004 jak i w obecnym, w dziale "Przepisy prawne - Komunikaty UZP" , gdzie znajduje się też przeglądarka kodów CPV na roboty budowlane.

[5] przyp.red. - zainteresowanych Wydawnictwami Unii Europejskiej odsyłamy na stronę:
- przeglądarkę aktów prawnych UE można znaleźć pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/

[6]przyp.red. -