Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Warunki kontraktowe FIDIC a kalkulacja kosztorysowa robót inżynieryjno - budowlanych (cz. II / 5)

Przedmiar robót

 

Przedmiar robót dla robót inżynieryjno - budowlanych zawiera zwykle następujące składniki:

1) Założenia do przedmiaru robót
2) Tabele przedmiaru robót
3) Zestawienia prac dniówkowych (jeżeli zamawiający będzie stosował wynagrodzenia dniówkowe)
4) Zestawienia kwot warunkowych (jeżeli zamawiający będzie stosował kwoty warunkowe)
5) Formularz dla podsumowania kosztorysu - wycenionego przedmiaru robót.

 

Pierwsze cztery z ww. punktów omówiłem w poprzednich numerach "Buduj z Głową". Kontynuując problematykę, poniżej omawiam wycenę przedmiaru robót.

 

Wycena przedmiaru

 

Przed przystąpieniem do wyceny pozycji w przedmiarze robót, wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią dyspozycji podanych w preambule na temat wymagań dotyczących sposobu wyliczenia cen jednostkowych i ceny realizacji zamówienia. W przypadku kontraktów międzynarodowych, szereg tych wymagań może odbiegać od praktyki, stosowanej w kraju wykonawcy. Szczególną uwagę należy zwrócić na treść następujących dyspozycji i wymagań w preambule do przedmiaru robót:

1) zakres stawek i cen w wycenionym przedmiarze robót, ponieważ:

  • zamawiający może przyjąć zasadę, że wynagrodzenie operatora sprzętu budowlanego z odpowiednimi obciążeniami powinno stanowić składnik kosztów robocizny;
  • zamawiający może wymagać zaliczenia kosztów amortyzacji i napraw sprzętu do kosztów ogólnych budowy;
  • i in.

 

2) zakres robót, które muszą być ujęte w stawkach i cenach podanych dla danej pozycji przedmiaru robót, ponieważ poziom agregacji robót w pozycjach przedmiaru może

  • odpowiadać praktykom stosowanym w kraju zamawiającego i różnym od dotychczasowych przyzwyczajeń wykonawcy,
  • albo też może charakteryzować się znacznym scaleniem, redukującym objętość przedmiaru, ale wymagającym scalania szeregu wycen cząstkowych;

 

3) metodę pomiaru ilości robót, ponieważ z podanych wyżej względów, również sposób przedmiarowania może różnić się od praktyki stosowanej w kraju wykonawcy;

należy tutaj wskazać klauzulę 57.1, według której roboty stałe powinny być mierzone netto, bez żadnych dodatków lub potrąceń (zgodnie z tą zasadą, np. objętość wykopów jest mierzona tylko w obrysie fundamentów, a długość podciągów w świetle ścian, bez oparć, itp. ).

Wśród wykonawców panuje przekonanie, że szczegółowe analizy cen jednostkowych (stawek) stanowią tajemnicę handlową i zamawiający nie powinien żądać ich ujawnienia. Ten pogląd jest słuszny tylko częściowo. Na etapie procedury przetargowej zamawiający prawdopodobnie nie będzie występował z takim żądaniem, jakkolwiek w niektórych przypadkach mógłby w ten sposób próbować przeciwdziałać stosowaniu cen dumpingowych lub zmowom cenowym pewnych grup oferentów. W praktyce, poza zamówieniami publicznymi w niektórych krajach, zamawiający rzadko rezerwuje sobie prawo do wglądu w treść analiz cen jednostkowych. Natomiast, należy zwrócić uwagę na treść klauzul 52.1 i 52.2 czerwonej książki. Jeżeli w wycenionym przedmiarze robót nie będą występowały stawki i ceny, które zdaniem Inżyniera będą mogły być zastosowane do wyceny prac zamiennych (klauzula 51.1), to Inżynier ustali odpowiednie stawki i ceny po należytej konsultacji z zamawiającym i wykonawcą. Podstawą tych konsultacji są właśnie analizy cen jednostkowych, sporządzane dla potrzeb opracowania wycenionego przedmiaru robót. Jeżeli Inżynier będzie miał zastrzeżenia do rzetelności tych analiz, samodzielnie ustali odpowiednie stawki i ceny. Przeprowadzenie rzetelnej wyceny przedmiaru w związku ze sporządzaniem oferty przetargowej leży zatem w interesie wykonawcy. Należy podkreślić, że od kosztorysanta wykonawcy wymaga się wysokich kwalifikacji i umiejętności. Na mocy klauzuli 14.1, Inżynier może żądać od wykonawcy dostarczenia ogólnego opisu organizacji i metod, jakie wykonawca zamierza zastosować dla wykonania robót. Praktycznie, to właśnie kosztorysant jako pierwszy podejmuje wstępne decyzje, dotyczące organizacji budowy i metod wykonania robót.

 

Formularz dla podsumowania wycenionego przedmiaru robót

 

Formularz dla podsumowania wycenionego przedmiaru robót zawiera tabelę przeznaczoną na sporządzenie przez każdego oferenta zestawienia kwot wyliczonych w oddzielnych działach wycenionego przedmiaru robót z uwzględnieniem prac dniówkowych i kwot tymczasowych, o ile mają zastosowanie w konkretnym zamówieniu. Wypełniając ten formularz, należy podać:

 

1) kwotę stanowiącą łączną wartość podsumowań poszczególnych sekcji wycenionego przedmiaru robót;
2) kwotę stanowiącą łączną wartość podsumowań wykazów prac dniówkowych;
3) kwotę stanowiącą sumę kwot podanych wyżej w poz.1) i w poz.2);
4) wpisaną przez zamawiającego kwotę wynikającą z podsumowania wykazu szczególnych kwot tymczasowych;
5) kwotę będącą różnicą kwot podanych wyżej w poz.3) i w poz.4);
6) wpisaną przez zamawiającego kwotę tymczasową przeznaczoną na finansowanie przekroczeń ilościowych robót;
7) kwotę stanowiącą sumę kwot podanych wyżej w poz.3) i w poz.6).

 

Kwota z poz.7) podsumowania przedmiaru robót jest ceną realizacji zamówienia proponowaną przez danego oferenta. Kwotę tę przenosi się do formularza oferty. Ze względu na specyfikę wynagrodzenia obmiarowego, wyliczona w ten sposób cena realizacji zamówienia jest orientacyjna i służy przede wszystkim ocenie ofert przeprowadzanej dla wyboru wykonawcy robót. Faktyczna kwota wynagrodzenia wykonawcy powstaje w wyniku zapłat miesięcznych realizowanych zgodnie z klauzulami 60.1 i 60.2 oraz płatności końcowej realizowanej zgodnie z klauzulą 60.8.

 

Poniżej przedstawiono przykład formularza dla podsumowania wycenionego przedmiaru robót dla obiektu kubaturowego.

 

Nazwa Przedsięwzięcia:

Zamawiający:

Nr Umowy:

Wyszczególnienie

Kwota [zł]

Rozdział 01. Roboty ziemne
 
 
Rozdział 02. Fundamenty
 
 
=itd.=  
Podsumowanie zestawień prac dniówkowych  
Suma pośrednia

( A )

Suma szczególnych kwot tymczasowych

( B )1)

Suma pośrednia minus suma szczególnych kwot tymczasowych
( A ) - ( B )

( C )

Kwota tymczasowa na przekroczenia ilościowe robót

( D )1)

Razem cena umowna bez podatku VAT
( A ) + ( D )

(do przeniesienia do Formularza Oferty)

( E )

1) Wpisuje Zamawiający

 

 

 

Od Redakcji:
Szczegółowe omówienie formularzy przedmiaru robót znajdziecie Państwo w następnym numerze "Buduj z Głową".