Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Nowości w programie RYSUNEK

Firma Athenasoft oferuje nową wersję programu RYSUNEK, rozbudowaną o biblioteki symboli oraz możliwość importu projektów z programów typu CAD.

Program RYSUNEK jest narzędziem typu CAD służącym do projektowania, tworzenia dokumentacji technicznych, wykonywania planów i szkiców w takich branżach jak budownictwo, automatyka, energetyka, ciepłownictwo, instalacje, mechanika, telekomunikacja, geodezja itp. Może być wykorzystany przez kosztorysantów, konstruktorów, architektów, inwestorów, geodetów i projektantów różnych instalacji. Dzięki prostocie i łatwości obsługi może być używany zarówno przez zaawansowanych jak i początkujących użytkowników. Narzędzia, jakie oferuje RYSUNEK szczególnie będą przydatne dla firm z branż instalacyjnych.
Celem obecnie wprowadzonych oraz przewidywanych przyszłych zmian jest ułatwienie pracy projektanta tak, aby docelowo na podstawie rysunku mógł automatycznie wykonać zestawienie użytych materiałów wraz z ich ilościami (obmiarami), a w dalszej kolejności - nawet oszacować ich koszty.
Aktualnie trwają prace nad ścisłą integracją RYSUNKU z programem kosztorysowym NORMA. Chodzi o to, aby projekt instalacji czy obiektu mógł być wykonany w NORMIE, a jego obmiary zostały do niej automatycznie przeniesione bez pośrednictwa dodatkowych plików.

Biblioteki symboli

Kierując się potrzebami i uwagami użytkowników, Athenasoft wzbogaciła program o biblioteki gotowych obiektów stosowanych w projektach instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, wodociągowych, klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania i alarmowych. Wygląd obiektów oraz ich cechy zostały zaprojektowane na podstawie polskich norm. Poszczególne obiekty biblioteki pogrupowane są w kilkupoziomowym drzewie kategorii. Po rozwinięciu danego poziomu drzewa i kliknięciu na konkretnym elemencie w prawym dolnym rogu okna biblioteki pojawia się symbol danego obiektu (rys.1).

 

Rys. 1. Biblioteka obiektów dostarczana wraz z programem RYSUNEK.

 

Biblioteka może pozostawać na ekranie przez cały czas pracy z rysunkiem umożliwiając, poprzez dwukrotne kliknięcie myszą, szybkie wstawianie symboli. Jeśli podczas wstawiania (to znaczy wtedy, gdy zarys obiektu znajdzie się nad rysunkiem), będzie naciskany klawisz <Tab>, wstawiany symbol zostanie obrócony o 90o względem poprzedniego położenia.

Każdy obiekt biblioteczny jest opisywany wieloma różnymi obmiarami oraz domyślnie przypisanymi cechami. Niektóre z tych cech mają z góry określone wartości, a dla innych - wartości wprowadza sam użytkownik. Na przykład dla takiego obiektu jak 'zestaw gniazd wtykowych w kasecie podłogowej' określone są następujące dane: ilość gniazd komputerowych, ilość gniazd nierezerwowanych, prąd znamionowy, napięcie znamionowe, liczba styków i wysokość montażu, zaś takie cechy jak oznaczenie obiektu w projekcie, materiał, producent, typ, czy numer katalogowy są puste i, jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą zostać wypełnione przez projektanta (rys. 2). Do katalogu cech domyślnych użytkownik może również dodać inne cechy.

 

Rys. 2. Obiekt „zestaw gniazd wtykowych w kasecie podłogowej - komputerowe i nierezerwowane" wraz z cechami, punktami charakterystycznymi i edytowanymi tekstami.

Obiekty biblioteczne mają dodatkowe właściwości, ułatwiające ich projektowanie. Na karcie 'Punkty charakterystyczne' znajduje się lista punktów charakterystycznych wszystkich obiektów wchodzących w skład obiektu bibliotecznego. Z listy tej można wybrać te punkty, do których mają być przyciągane inne rysowane obiekty. Wybranie właściwych punktów przyciągania ułatwi potem łączenie obiektów, które będą 'przyczepiały się' w odpowiednich miejscach.
Każdy obiekt biblioteczny, tak jak i inny zgrupowany obiekt, może zawierać 'w sobie' teksty go opisujące. Aby można je było modyfikować bez konieczności rozgrupowania obiektu, a co za tym idzie bez tracenia informacji na przykład o jego cechach, we właściwościach wprowadzono nową kartę 'Edytowane teksty', która daje narzędzie do takiej edycji.

Na rysunkach zamieszczonych poniżej pokazano fragmenty standardowych bibliotek symboli oraz schematy instalacji wykonane przy pomocy tych bibliotek.

 

Rys. 3. Biblioteka symboli C-O, elektrycznych, alarmowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych dostarczanych wraz z RYSUNKIEM.

 

Rys. 4. Plan budynku zaimportowany z programu AutoCad, na którym naniesiono schemat instalacji elektrycznej zasilającej.

 

Rys. 5. Plan budynku z naniesioną instalacją wentylacyjną.

 

Rys. 6. Plan budynku z naniesioną instalacją alarmową.

 

Rys. 7. Plan budynku z naniesioną instalacją grzewczą.

 

Rys. 8. Plan budynku z naniesioną instalacją oświetleniową.

Eksport i import projektów zapisanych w formacie DXF

Aby umożliwić użytkownikom korzystanie z rysunków utworzonych w programach typu CAD, wprowadzono funkcję importowania projektów zapisanych w formacie DXF, odpowiadającym programowi AutoCad w wersji 14 i 2000. Na rysunkach 4-8 instalacje zostały narysowane na projekcie budynku zaimportowanym z pliku DXF.

Również każdy projekt utworzony w programie RYSUNEK może zostać zapisany formacie DXF AutoCAD-a wersji 14.

Inne ułatwienia przyspieszające pracę

Podczas rysowania nowych, standardowych figur automatycznie są tworzone dla nich domyślne obmiary i użytkownik nie musi sam wpisywać formuł, które je obliczają. Ilość i rodzaj obmiarów zależna jest od typu obiektu. Na przykład dla linii będzie to jej długość, a dla figur zamkniętych - powierzchnia i obwód. Do właściwości obiektu została dodana karta 'Właściwości obmiaru', na której dla standardowych figur wyświetlana jest lista zawierająca identyfikatory, nazwy i wartości domyślnie zdefiniowanych obmiarów. Oczywiście użytkownik może również tworzyć nowe typy obmiarów i usuwać istniejące (rys.9).

 

Rys. 9. Automatycznie utworzone przez program obmiary figury elipsa.

 

W nowej wersji programu wprowadzono także ułatwienia w interfejsie użytkownika, które znaczne przyspieszają proces rysowania.
Na przykład, aby zmienić obwiednię czy wypełnienie obiektu, otworzyć lub zamknąć łuk lub kształt zamknięty, nie trzeba przechodzić do menu lub pasków narzędzi, lecz można to zrobić we właściwościach obiektu.
Do biblioteki obiektów można obecnie dodawać pojedyncze linie o różnych parametrach. Wstawienie takiej linii z biblioteki do rysunku spowoduje wygenerowanie wielolinii z obwiednią i cechami takimi jak parametry zachowanej linii.

Bardzo przydatnym nowym narzędziem jest przyciąganie obiektów do punktów charakterystycznych obiektów już istniejących. Mechanizm ten działa, gdy w trakcie rysowania nowych figur, wstawiania obiektów z biblioteki, skalowania, zmiany położenia wybranego punktu obiektu lub przesuwania obiektu zostanie naciśnięty klawisz <Shift>.

Nowe, wygodne funkcje są teraz dostępne dzięki szerokiemu wykorzystaniu klawisza <Ctrl>. Są to: zaznaczanie kilku obiektów, kopiowanie obiektów podczas przeciągania ich w inne miejsce, przyciąganie końców linii lub tekstu do prostej, do poziomu lub pionu w trakcie zmiany ich położenia, rysowanie łuków o kątach większych niż 180 stopni, proporcjonalne skalowanie w osiach X i Y, gdy rozmiar obiektu zmieniany jest wzdłuż przekątnej, stopniowane (co 15 stopni) obracanie wybranej figury.

Z innych usprawnień wprowadzono nowy pasek narzędzi dający dostęp do ustawień siatki i biblioteki obiektów, przyspieszono wyświetlanie siatki, wprowadzono skalowalne fonty, możliwość powiększania obrazu do 2000% oraz wygodniejszą obsługę opcji systemu i projektu.