Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Przepisy prawne - BzG 3/2004

Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 149, poz.1567,
z dnia 30.06.2004
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006
2. Dz.U. nr 150, poz.1579,
z dnia 30.06.2004
ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych
3. Dz.U. nr 152, poz.1601,
z dnia 02.07.2004
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego
4. Dz.U. nr 165, poz.1727,
z dnia 23.07.2004
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
5. Dz.U. nr 166, poz.1741,
z dnia 26.07.2004
ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
6. Dz.U. nr 166, poz.1742,
z dnia 26.07.2004
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
7. Dz.U. nr 166, poz.1743,
z dnia 26.07.2004
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
8. Dz.U. nr 166, poz.1744,
z dnia 26.07.2004
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
9. Dz.U. nr 166, poz. 1745,
z dnia 26.07.2004
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
10. Dz.U. nr 167, poz.1751,
z dnia 27.07.2004
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci
11. Dz.U. nr 168, poz.1763,
z dnia 28.07.2004
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
12. Dz.U. nr 173, poz.1807,
z dnia 06.08.2004
USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
13. Dz.U. nr 173, poz.1808,
z dnia 06.08.2004
USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
14. Dz.U. nr 178 poz.1841,
z dnia 13.08.2004
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
15. Dz.U. nr 179 poz.1848,
z dnia 16.08.2004
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej
16. Dz.U. nr 180, poz. 1860,
z dnia 18.08.2004
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
17. Dz.U. nr 180, poz. 1861,
z dnia 18.08.2004
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych
- wykaz publikowany jest na stronie internetowej GUNB www.gunb.gov.pl
18. Dz.U. nr 180, poz. 1867,
z dnia 18.08.2004
Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych
19. Dz.U. nr 181, poz. 1877,
z dnia 20.08.2004
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi
20. Dz.U. nr 184, poz. 1902,
z dnia 25.08.2004
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem
21. Dz.U. nr 189, poz. 1948,
z dnia 31.08.2004
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
22. Dz.U. nr 195, poz. 2010,
z dnia 07.09.2004
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
23. Dz.U. nr 195, poz. 2011,
z dnia 07.09.2004
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
24. Dz.U. nr 197, poz. 2023,
z dnia 09.09.2004
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
25. Dz.U. nr 197, poz. 2024,
z dnia 09.09.2004
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
26. Dz.U. nr 198, poz. 2041,
 z dnia 10.09.2004
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
27. Dz.U. nr 198, poz. 2042,
z dnia 10.09.2004
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
28. Dz.U. nr 198, poz. 2043,
z dnia 10.09.2004
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych
29. Dz.U. nr 202, poz. 2072,
z dnia 16.09.2004
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Monitor Polski

1.  M.P. nr 29, poz.532,
z dnia 07.07.2004
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
2.  M.P. nr 31, poz.551,
z dnia 19.07.2004
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie wykazów norm zharmonizowanych
3.  M.P. nr 31, poz.553,
z dnia 19.07.2004
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2004 r.
4.  M.P. nr 31, poz.554,
z dnia 19.07.2004
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w czerwcu 2004 r. w stosunku do grudnia 2003 r.
5. M.P. nr 32, poz.571,
z dnia 27.07.2004
OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów
6. M.P. nr 32, poz.572,
z dnia 27.07.2004
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2004 r.
7. M.P. nr 33, poz.592,
z dnia 06.08.2004
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
8. M.P. nr 35, poz.617,
z dnia 20.08.2004
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2004 r.
9. M.P. nr 36, poz.646,
z dnia 31.08.2004
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2004 r.
10. M.P. nr 37, poz.657,
z dnia 08.09.2004
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Komunikaty UZP

1. za stroną internetową
www.uzp.gov.pl
Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich - adresy internetowe
2. za stroną internetową
www.uzp.gov.pl
Komunikat UZP w sprawie stosowanego przez zamawiających kryterium preferencji lokalnych jako kryterium oceny ofert
3. za stroną internetową
www.uzp.gov.pl
Komunikat UZP w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - oficjalne tłumaczenie działu Roboty budowlane
4. za stroną internetową
www.uzp.gov.pl
Nowe dyrektywy unijne dotyczące zamówień publicznych (2004/17/EC i 2004/18/EC)
5.   Przeglądarka CPV - roboty budowlane

Komunikaty MSWiA

1. za stroną internetową
www.mswia.gov.pl
Komunikat z 23 sierpnia 2004 w sprawie zasady stosowania łącznika "-" w dwuczłonowych nazwach miejscowości

Komunikaty Ministerstwa Infrastruktury

1. za stroną internetową
Informacja z 26 lipca 2004 w sprawie wykazu jednostek, którym Minister Infrastruktury udzielił autoryzacji w związku z ich ubieganiem się o notyfikację Komisji Europejskiej
2. za stroną internetową
Informacja z 31 sierpnia 2004 w sprawie projektu nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw