Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Przepisy prawne - BzG 1/2003

Dziennik Ustaw

1. Dz.U. Nr 209, poz.1779, z dnia 12.12.2002 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
2. Dz.U. Nr 209, poz.1780, z dnia 12.12.2002 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
3. Dz.U. Nr 213, poz.1803, z dnia 16.12.2002 USTAWA z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy
4. Dz.U. Nr 217, poz.1833, z dnia 18.12.2002 ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
5. Dz.U. Nr 220, poz.1850, z dnia 19.12.2002 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów
6. Dz.U. Nr 221, poz.1860, z dnia 19.12.2002 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego
7. Dz.U. Nr 222, poz.1868, z dnia 20.12.2002 ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
8. Dz.U. Nr 229, poz.1916, z dnia 24.12.2002 ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego
9. Dz.U. Nr 230, poz.1922, z dnia 24.12.2002 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej
10. Dz.U. Nr 230, poz.1924, z dnia 24.12.2002 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego
11. Dz.U. Nr 234, poz.1976, z dnia 28.12.2002 ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie warunków sanitarnych i higienicznych w obrocie środkami spożywczymi sprzedawanymi luzem, łatwo psującymi się dietetycznymi środkami spożywczymi, sypkimi i nieopakowanymi środkami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi środkami spożywczymi
12. Dz.U. Nr 234, poz.1979, z dnia 28.12.2002 ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych zakładów i wymagań dotyczących higieny w procesie produkcji i w obrocie artykułami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami
13. Dz.U. Nr 237, poz.2003, z dnia 30.12.2002 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej
14. Dz.U. Nr 237, poz.2007, z dnia 30.12.2002 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych
15. Dz.U. Nr 240, poz.2061, z dnia 31.12.2002 ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych
16. Dz.U. Nr 240, poz.2063, z dnia 31.12.2002 ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach
17. Dz.U. Nr 241, poz.2077, z dnia 31.12.2002 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą
18. Dz.U. Nr 241, poz.2082, z dnia 31.12.2002 ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie
19. Dz.U. Nr 1, poz.2, z dnia 08.01.2003 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i zniesienia Ministerstwa Gospodarki
20. Dz.U. Nr 1, poz.5, z dnia 08.01.2003 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
21. Dz.U. Nr 1, poz.8 , z dnia 08.01.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
22. Dz.U. Nr 2, poz.16, z dnia 08.01.2003 USTAWA z dnia 22 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych
23. Dz.U. Nr 5, poz.50, z dnia 17.01.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczenia w 2003 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny
24. Dz.U. Nr 7, poz.80, z dnia 23.01.2003 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy
25. Dz.U. NR 7, poz.78, z dnia 23.01.2003 USTAWA z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
26. Dz.U. Nr 14, poz.137, z dnia 31.01.2003 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych
27. Dz.U. Nr 19, poz.165, z dnia 07.02.2003 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
28. Dz.U. Nr 28, poz.239, z dnia 18.02.2003 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
29. Dz.U. Nr 28, poz.240, z dnia 18.02.2003 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
30. Dz.U. Nr 33, poz.270, z dnia 26.02.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
31. Dz.U. Nr 35, poz.308, z dnia 28.02.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem
32. Dz.U. Nr 36, poz.313, z dnia 01.03.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej
33. Dz.U. Nr 39, poz.336, z dnia 07.03.2003 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie działań podejmowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
34. Dz.U. Nr 42, poz.366, z dnia 11.03.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku
35. Dz.U. Nr 47, poz.401, z dnia 19.03.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
36. Dz.U. Nr 49, poz.408, z dnia 23.03.2003 USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
37. Dz.U. Nr 50, poz.424, z dnia 25.03.2003 USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych
38. Dz.U. Nr 50, poz.426, z dnia 25.03.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
39. Dz.U. Nr 51, poz.447, z dnia 27.03.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2003 r, w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności

Monitor Polski

1. M.P. Nr 58, poz.793, z dnia 06.12.2002 OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
2. M.P. Nr 58, poz.796, z dnia 06.12.2002 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2002 r.
3. M.P. Nr 6, poz.92, z dnia 28.01.2003 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2002 r.
4. M.P. Nr 6, poz.93, z dnia 28.01.2003 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2002 r.
5. M.P. Nr 7, poz.113, z dnia 06.02.2003 OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
6. M.P. Nr 7, poz.115, z dnia 06.02.2003 OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych
7. M.P. Nr 9, poz.134, z dnia 20.02.2003 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2002 r. i w drugim półroczu 2002 r.
8. M.P. Nr 9, poz.136, z dnia 20.02.2003 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w 2002 r.
9. M.P. Nr 9, poz.138, z dnia 20.02.2003 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2002 r.
10. M.P. Nr 9, poz.141, z dnia 20.02.2003 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2002 r.
11. M.P. Nr 12, poz.182, z dnia 07.03.2003 ZARZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW nr 14 z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nada nią statutu Ministerstwu Infrastruktury
12. M.P. Nr 12, poz.184, z dnia 07.03.2003 OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
13. M.P. Nr 12, poz.188, z dnia 07.03.2003 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2002 r.
14. M.P. Nr 13, poz.199, z dnia 14.03.2003 KOMUNIKAT nr 3/2003/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Dziennik Urzędowy MF

1. Dz.Urzędowy MF Nr 2, poz.9, z dnia 24.01.2003 OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości obowiązkowej opłaty z tytułu niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego

Biuletyn Zamówień Publicznych

2. BZP NR 34 z dnia 18.03.2003, poz. 14231 Ogłoszenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o obowiązującej wysokości wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych oraz o rachunku bankowym na który wpłaca się wpis