Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Dołącz swoje katalogi własne do bazy Normy i Strixa

Wielu z Państwa wykonuje roboty na tyle nietypowe, że nie ma dla nich normatywów w istniejącej bazie katalogowej. Wiemy, że w takiej sytuacji wykorzystuje się metodę analizy własnej. Czasami jest to analiza wykonana na potrzeby jednego tylko kosztorysu, ale częściej zdarza się, że takie pozycje są przechowywane w katalogach własnych po to, aby można było z nich wielokrotnie korzystać.

Tak opracowane katalogi mogą być stosowane w kosztorysach pod warunkiem zgody obu stron procesu inwestycyjnego. Niekiedy bywa, że inspektorzy podchodzą do analizy własnej nieufnie i "dla zasady" zmniejszają normy pomimo, że zostały one skalkulowane jak najbardziej rzetelnie.

Z drugiej strony wiemy, że bardzo często opracowane indywidualnie normatywy są przekazywane przez jednego kosztorysanta drugiemu i w ten sposób powstaje swego rodzaju nieformalny zbiór nakładów rzeczowych opracowany przez ludzi, którzy znają roboty od strony praktycznej.

 

Jak Państwo doskonale wiedzą, firma Athenasoft oprócz produkcji oprogramowania zajmuje się też opracowywaniem katalogów nakładów rzeczowych serii AT. Katalogi te określają normatywy dla robót wykonywanych w nowych technologiach, nie ujętych w katalogach wydanych wcześniej. Są one tworzone we współpracy z producentami nowych materiałów i z firmami wykonawczymi mającymi doświadczenie we wdrażaniu nowych technologii. W związku z tym, mamy dla Państwa pewną, sądzę że ciekawą, propozycję - aby nadsyłali Państwo do nas normy opracowywane przez siebie. Najchętniej oczywiście widzielibyśmy całe katalogi własne, ale mogą to być również luźne tabele, jeżeli dadzą się pogrupować tematycznie.

 

Dlaczego mieliby się Państwo na to zgodzić i jakie korzyści z tego mogą wyniknąć?

 

Postaram się je wypunktować:

 

  1. "Formalne zatwierdzenie" Państwa normatywów, co podniesie ich rangę i zmniejszy ilość dyskusji z inwestorami.
  2. Powstanie szansa, że otrzymując "ślepe kosztorysy" znajdziecie w nich Państwo pozycje z własnych katalogów, które tym samym łatwiej będzie wycenić. Przecież naszych programów używają także inwestorzy.
  3. Usystematyzowanie zbiorów norm, w tym stabelaryzowanie i zapis w formie zwykłych katalogów, co zdecydowanie ułatwi korzystanie z nich.
  4. Rozbudowa zbiorów norm. Kosztorysant, który tworzy analizę własną pod konkretną robotę, zazwyczaj nie ma czasu na opracowanie norm dla robót zbliżonych. My moglibyśmy, z pomocą współpracujących z nami ekspertów, budować na podstawie dostarczonych przez Państwa danych całe tabele, rozdziały, a może nawet katalogi.
  5. Nadesłane przez Państwa dane zostaną starannie opracowane, zweryfikowane i opatrzone częścią opisową.
  6. Występujące w tych katalogach materiały zostaną uzupełnione o indeksy ETO, dzięki czemu łatwiejsze będzie korzystanie z baz cenowych.
  7. Nie ponoszą Państwo żadnych kosztów, ani nie muszą wykonać praktycznie żadnego wysiłku. Wystarczy jedynie przesłać do nas opracowane przez siebie normatywy. Najlepiej w formie elektronicznej, mailem na adres michal.kostrzewa@ath.pl lub na dyskietce, czy płytce. Można też przesłać wydruk fragmentu kosztorysu zawierający takie pozycje.
  8. W przypadku wykorzystania przez nas nadesłanych materiałów do stworzenia katalogu, zostaną Państwo wymienieni jako autorzy lub współautorzy, w zależności od tego, czy będzie to cały spójny katalog, czy też fragmenty, na podstawie których będzie można taki katalog opracować.
  9. Oczywiście wchodzi też w grę wynagrodzenie, którego wysokość będzie zależała od jakości i ilości nadesłanego materiału. Mogą to być rabaty przy zakupach naszego oprogramowania, jednorazowe aktualizacje programu, roczne abonamenty Buduj z Głową lub inne, uzgodnione indywidualnie.

 

Mam nadzieją, że nasza propozycja wyda się Państwu ciekawa i spotka z szerokim odzewem. Licząc na współpracę, życzę sukcesów w ciężkiej pracy kosztorysanta.