Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Projektowane zmiany w Prawie budowlanym i innych ustawach

Ostatnie nowelizacje ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane obejmowały zmiany związane z realizacją rządowej strategii gospodarczej "Przedsiębiorczość, rozwój, praca" i miały w szczególności na celu uproszczenie procedur administracyjnych w procesie inwestycyjnym. W dniu 30 listopada 2004 r. Prezes Rady Ministrów skierował do Sejmu RP kolejną nowelizację mającą na celu wprowadzenie ułatwień dla inwestorów, w tym również w zakresie zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego uregulowanych w przepisach innych ustaw.

 

I. Zmiany w Prawie budowlanym

 

Ustawa - Prawo budowlane nie definiowała dotychczas określenia "przebudowa". Sytuacja taka prowadziła do rozbieżnych interpretacji i problemów w praktyce. Aby temu zapobiec w projekcie nowelizacji przewidziano wprowadzenie definicji przebudowy. Należy przez nią rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów technicznych, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, lub użytkowych istniejącego obiektu budowlanego. W przypadku dróg dopuszcza się zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie nie wymagającym zmiany granic pasa drogowego.

 

W dotychczasowym stanie prawnym z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę jest zwolniona m.in. budowa przyłączy do budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych. Budowa przyłączy do innych niż budynek obiektów budowlanych wymaga pozwolenia na budowę. Po nowelizacji z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę zwolniona będzie budowa powyższych przyłączy również w odniesieniu do innych niż budynki obiektów budowlanych.

Budowa przyłączy do obiektów budowlanych będzie wymagała uprzedniego sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Obowiązek ten nie będzie jednak dotyczył tych inwestorów, którzy przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych dokonają zgłoszenia budowy tych przyłączy właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z wymaganiami zawartymi w art.30 Prawa budowlanego. Wybór jednej z powyższych procedur realizacji przyłączy będzie zależał do inwestora.

 

W związku z powyższymi zmianami zrezygnowano z dotychczasowego obowiązku dołączania przez inwestora do projektu budowlanego oświadczeń właściwych jednostek o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor będzie natomiast miał obowiązek dołączyć potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy, wydane przez właściwe organy na podstawie przepisów prawa energetycznego lub przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W wyniku nowelizacji Prawa energetycznego zobowiązano ministra właściwego do spraw gospodarki do określenia, w drodze rozporządzenia, technicznych warunków przyłączenia do sieci działek lub obiektów.

 

W art.32 Prawa budowlanego dodano nowy przepis wprowadzający obowiązek uzyskania zgody ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej na budowę gazociągów o zasięgu krajowym oraz tych, których budowa wynika z umów międzynarodowych. Wiąże się to z realizacją postanowień dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej Wspólnych Zasad Wewnętrznych Rynku Gazu Ziemnego, która dopuszcza ograniczenia udzielania zezwoleń na budowę i eksploatację systemu gazociągów w określonych sytuacjach.

 

II. Zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym

 

Zgodnie z art.27 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, sieć uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji. Obecnie inwestorzy są obowiązani uzgadniać usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z właściwymi starostami, którzy koordynują (przy pomocy zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej) uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym likwidują zespoły uzgadniania dokumentacji projektowej. Ustawodawca wychodzi z założenia, że projekty sieci uzbrojenia terenu, w tym projekty przyłączy, nie powinny podlegać uzgodnieniom, a jedynie należy zapewnić ich bezkolizyjne usytuowanie. Starosta będzie miał po nowelizacji kompetencje jedynie do koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w celu uniknięcia ewentualnych kolizji projektowanych i istniejących sieci i obiektów budowlanych. Będzie ona odbywać się w oparciu o informacje zawarte w mapie zasadniczej i faktycznie będzie dokonywana prze geodetę powiatowego.

 

III. Zmiany w ustawie o drogach publicznych

 

Zmiany w ustawie o drogach publicznych mają w szczególności na celu jednoznaczne wskazanie, w jakich przypadkach budowa lub przebudowa zjazdu należy do zarządcy drogi, a w jakich do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi. Zobowiązano właściwy organ do umieszczania (w zezwoleniach na lokalizację zjazdu oraz w zezwoleniach na przebudowę zjazdu) pouczenia o obowiązku uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wiąże się to z faktem określania parametrów technicznych zjazdu w zezwoleniach wydawanych przez zarządcę drogi. Obowiązkiem zarządcy drogi jest bowiem zapewnienie bezpieczeństwa i wygody ruchu na drodze oraz przepustowości rowów przydrożnych.