Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Przepisy prawne - BzG 1/2005

Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 264 poz.2631,
z dnia 15.12.2004
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
2. Dz.U. nr 265 poz.2644,
z dnia 16.12.2004
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
3. Dz.U. nr 268 poz.2663,
z dnia 21.12.2004
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości
4. Dz.U. nr 273 poz.2703,
z dnia 27.12.2004
Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw
w art.65 zawiera zmianę ustawy - Prawo zamówień publicznych; zmiana polega na uchyleniu art.156
5. Dz.U. nr 273 poz.2707,
z dnia 27.12.2004
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego
6. Dz.U. nr 279 poz.2758,
z dnia 29.12.2004
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
Załącznik nr 2 (strona 19947) - Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów na składowisku
17 Grupa - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
7. Dz.U. nr 281 poz.2785,
z dnia 29.12.2004
USTAWA z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne
8. Dz.U. nr 283 poz.2839,
z dnia 30.12.2004
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia
9. Dz.U. nr 283 poz.2840,
z dnia 30.12.2004
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia
10. Dz.U. nr 283 poz.2842,
z dnia 30.12.2004
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji
11. Dz.U. nr 2 poz.6,
z dnia 06.01.2005
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci
12. Dz.U. nr 3 poz.16,
z dnia 07.01.2005
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych
13. Dz.U. nr 10 poz.72,
z dnia 17.01.2005
USTAWA z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
14. Dz.U. nr 14 poz.113,
z dnia 25.01.2005
USTAWA z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
15. Dz.U. nr 16 poz.136,
z dnia 28.01.2005
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości
16. Dz.U. nr 17 poz.150,
z dnia 31.01.2005
ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
17. Dz.U. nr 17 poz.155,
z dnia 31.01.2005
ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie
18. Dz.U. nr 27 poz.221,
z dnia 15.02.2005
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
19. Dz.U. nr 35 poz.314,
z dnia 01.03.2005
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości

UZP

1. za stroną internetową
UZP: www.uzp.gov.pl
PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Monitor Polski

1. M.P. nr 2, poz.19,
z dnia 10.01.2005
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie wykazów norm zharmonizowanych
2. M.P. nr 5, poz.54,
z dnia 25.01.2005
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2004 r.
3. M.P. nr 5, poz.55,
z dnia 25.01.2005
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2004 r.
4. M.P. nr 5, poz.56,
z dnia 25.01.2005
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2004 r.
5. M.P. nr 5, poz.67,
z dnia 25.01.2005
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2004 r
6. M.P. nr 10, poz.204,
z dnia 21.02.2005
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2004 r.
7. M.P. nr 10, poz.205,
z dnia 21.02.2005
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2004 r.

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

1. Dz.Urz.UE Nr L 134,
z dnia 30.04.2004
Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych
2. Dz.Urz.UE Nr L 134,
z dnia 30.04.2004
Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi
3. Dz.Urz.UE Nr L 326,
z dnia 29.10.2004
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI Europejskiej (WE) NR 1874/2004 z dnia 28 października 2004 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów ich stosowania w zakresie procedur udzielania zamówień
 4. Dz.Urz.UE Nr L 7,
z dnia 11.01.2005
DECYZJA 2005/15/WE KOMISJI z dnia 7 stycznia 2005 r. dotycząca szczegółowych zasad stosowania procedury przewidzianej w art. 30 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

Dziennik Urzędowy GUS

1. Dz.Urz.GUS nr 1, poz.5,
z dnia 24.01.2005
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2004 r.
2. Dz.Urz.GUS nr 1, poz.6,
z dnia 24.01.2005
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2004 r.
3. Dz.Urz.GUS nr 1, poz.9,
z dnia 24.01.2005
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2004 r.

Informacje GUS

1. GUS - Aktualności
- 27.12.2004
BIULETYN STATYSTYCZNY nr 11 - listopad 2004 r. - Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
2. GUS - Aktualności
- 24.01.2005
BIULETYN STATYSTYCZNY nr 12 - grudzień 2004 r. - Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
3. GUS - Aktualności
- 23.02.2005
BIULETYN STATYSTYCZNY nr 1 - styczeń 2005 r. - Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
4. GUS - Aktualności
- 12.01.2005
Ceny w Gospodarce Narodowej - listopad 2004; - tabl. 6. wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za październik 2004
5. GUS - Aktualności
- 09.02.2005
Ceny w Gospodarce Narodowej - grudzień 2004; - tabl. 6. wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za listopad 2004
6. GUS - Aktualności
- 20.01.2005
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2004 r. - fragment
7. GUS - Aktualności
- 17.02.2005
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2005 r. - fragment

Komunikat Głównego Urzędu Miar

1. za stroną internetową
www.gum.gov.pl
Numerowanie tygodni roku