Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Wiking - Inwestycja - program do wyceny wartości kosztorysowej inwestycji

Co to jest wartość kosztorysowa inwestycji, kto ją powinien wyliczać i jak należy to robić opisuje pan dr Olgierd Sielewicz w artykule "WKI - Wartość kosztorysowa inwestycji budowlanych". Ja chcę w moim artykule przedstawić praktyczną realizację tego zadania przy wykorzystaniu programu Wiking - Inwestycja, który jest najnowszym produktem firmy Athenasoft.

 

Program umożliwia wyliczenie kosztów inwestycji w rozbiciu na siedem grup podstawowych, co jest zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 133 poz.1480). Uruchomienie programu powoduje utworzenie zbioru formularzy, które pozwalają na precyzyjne określenie kosztów dla każdej z grup. Połączenie rezultatów obliczeń dokonanych przy pomocy tych formularzy można wyświetlić i/lub wydrukować w postaci zestawienia zbiorczego (ZZKI).

 

Rys. 1. Widok zbiorczego zestawienia kosztów inwestycji

 

Rys. 2. Formularz wydruku zestawienia zbiorczego

 

Każda z grup może być podzielona na podgrupy i pozycje. Ilość poziomów składowych jest zależna od wyboru jednej z trzech stosowanych formuł obliczania kosztów.

Jeżeli została wybrana metoda uproszczona, w której suma kosztów grupy jest liczona jako iloczyn ilości jednostek odniesienia określonych dla grupy i wskaźnika cenowego zagregowanego do poziomu grupy, to dana grupa nie zostanie podzielona na podgrupy. Jeżeli wybierzemy metodę pośrednią, to grupa zostanie podzielona na podgrupy i dla każdej z nich wyliczamy wartość jako iloczyn ilości jednostek odniesienia podgrupy i zagregowanego na jej poziomie wskaźnika cenowego. Przy wyborze metody szczegółowej koszty grupy lub wchodzących w jej skład podgrup są dzielone na konkretne pozycje i dla każdej z nich wyliczana jest jej wartość jako iloczyn ilości jednostek odniesienia i odpowiedniego wskaźnika cenowego. Koszty podgrup są sumą kosztów pozycji, a koszt grupy wyliczamy jako sumę kosztów podgrup.

Wartość grupy, podgrupy lub pozycji można określać poprzez:

  1. Podanie wartości wprost.
    Wówczas wskaźnik cenowy (cena jednostkowa) zostanie wyliczony jako iloraz wartości i ilości jednostek odniesienia.
  2. Podanie ilości jednostek odniesienia i wskaźnika cenowego. Wartość jest wynikiem przemnożenia obu tych liczb.
  3. Określenie grup lub pozycji, których wartość wpływa na wartość elementu wycenianego oraz określenie wskaźnika relatywnego w procentach.

 

W edycję danych grupy lub podgrupy wchodzimy przez wybór odpowiedniego wiersza i podwójne kliknięcie lub przywołanie menu podręcznego za pomocą prawego przycisku myszki.

 

Rys. 3. Okno edycji danych grupy kosztów

 

Ilość jednostek odniesienia można podać jako liczbę, lub można ją skalkulować wykorzystując przycisk "Wylicz". Wówczas pojawi się okno:

 

Rys. 4. Formularz wyliczania ilości jednostek odniesienia

 

W kolejne, pojawiające się w miarę wypełniania, wiersze można wpisywać wyrażenia cząstkowe, które są sumowane przez program.

 

Wskaźniki cenowe można wprowadzać na podstawie osobnych kalkulacji, wycen własnych lub dowolnych wydawnictw poprzez wpisanie konkretnej wartości w odpowiednie pole. Można też korzystać z cenników dołączonych do bazy programu.

 

Rys.5. Okno widoczne po wyborze cennika

 

Na rysunku 5. widać okno zawierające cennik wskaźników cenowych kwotowych. Naprowadzając wskaźnik myszki na znak „+” obok nazwy cennika możemy rozwijać drzewo podgrup i pozycji, aby dojść do tej, która odpowiada naszym potrzebom.

 

Na dole okna jest widoczny przycisk „Dodatkowe informacje”. Służy on do wywołania okna przeglądarki wskaźników cenowych relatywnych (procentowych). Są one niezbędne przy wycenie podgrup i pozycji grupy 7. Obecna wersja programu Wiking - Inwestycja nie pozwala na automatyczne wstawianie wskaźników relatywnych do formularzy obliczeniowych. Umożliwia jednak ich odczytanie z plików dołączonych do cennika.

 

Rys.6. Przeglądarka wskaźników cenowych relatywnych

 

Jeżeli inwestycja składa się z kilku obiektów, to koszty można podzielić i przypisać do nich. W tym celu trzeba zdefiniować każdy z obiektów i następnie powstawiać odwołania do nich w poszczególnych grupach. W rezultacie będzie możliwe wydrukowanie zestawienia kosztów dla każdego obiektu.

 

Program Wiking - Inwestycja pozwala na stworzenie wydruków wszystkich formularzy potrzebnych do udokumentowania wyliczeń wartości kosztorysowej inwestycji.

 

Przedstawiona Państwu razem z tym numerem kwartalnika „Buduj z Głową” wersja programu jest wersją bezpłatną, ale ograniczoną czasowo. Będzie ona działała do końca listopada 2005 roku.

 

Jednocześnie, jako że jest to pierwsza wersja całkowicie nowego produktu, prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag i propozycji, aby wersje kolejne mogły w lepszym stopniu zaspokajać Państwa potrzeby.