Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Partnerstwo Publiczno Prywatne

Istnieje wiele definicji opisujących co należy rozumieć pod pojęciem Partnerstwa Publiczno - Prywatnego. Dla przykładu zamieszczamy poniżej trzy definicje opisujące relacje pomiędzy podmiotami publicznym i prywatnym, które określa się mianem PPP.

 

Komisja Europejska w "Guidelines for successful Public Private Partnerships" ("Wytyczne KE") opisując możliwe struktury PPP (str.16 część 1 rozdz.3) podaje następującą definicję:

 

"Partnerstwo publiczno - prywatne (PPP) jest formą współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w celu realizacji projektu lub świadczenia usług tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Uznaje się, iż w PPP obie strony osiągają pewne korzyści, odpowiednie do stopnia realizowanych przez nie określonych zadań. Przez umożliwienie każdemu z sektorów robienia tego, co potrafi najlepiej, publiczne usługi oraz infrastruktura są realizowane w sposób najbardziej efektywny ekonomicznie. Głównym celem PPP jest zatem kształtowanie takich stosunków między stronami, aby ryzyko ponosiła ta strona, która najlepiej potrafi je kontrolować".

 

Komisja Europejska podkreśla przy tym, iż "PPP pozostaje zmieniającą się koncepcją i nie jest jedynym czy też preferowanym rozwiązaniem w odniesieniu do finansowania projektów. Debata nad terminologią w zakresie definicji PPP odzwierciedla ewolucję koncepcji PPP oraz zmiany w systemach regulacyjnych w zakresie definiowania PPP w krajach Unii Europejskiej. Wynika to z faktu, że PPP powinno zostać w sposób rozważny dopasowane do właściwości konkretnego projektu. Zapewnienie korzyści z PPP wymaga uznania odpowiednich mocnych i słabych stron każdego rodzaju struktury oraz dążeń i celów każdej ze stron. Szczególne znaczenie ma rola sektora publicznego, który może przekształcić się z usługodawcy w nadzorującego umowy o świadczenie usług".

 

W trakcie prac nad stworzeniem odpowiednich ram formalno - prawnych dla rozwoju PPP w Polsce, w szczególności w trakcie dyskusji nad przygotowaniem regulacji prawnych (ustawy o PPP) powstała potrzeba zdefiniowania pojęcia Partnerstwa Publiczno - Prywatnego. Poniżej przedstawiamy dwie propozycje definicji Partnerstwa Publiczno - Prywatnego:

 

  1. "Przez umowę partnerstwa publiczno-prywatnego druga strona zobowiązuje się wobec Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego za odpłatnością do wykonania zleconego jej zadania publicznego lub do spełnienia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego określonego świadczenia o istotnym znaczeniu dla wykonania przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zadania publicznego".
     
  2. "Partnerstwo publiczno - prywatne stanowi oparta na umowie współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego, służąca realizacji zadania publicznego, w ramach której partner prywatny poniesie lub zorganizuje, w całości lub znacznej części, nakład finansowy na wykonanie konkretnego przedsięwzięcia będącego przedmiotem współpracy.
    Partnerstwo publiczno-prywatne może stanowić formę realizacji określonego przedsięwzięcia ze sfery zadań publicznych, w trybie i na zasadach określonych w ustawie o PPP, jedynie w przypadku, gdy forma ta przynosi korzyści dla interesu publicznego przeważające w stosunku do innych sposobów wykonania tego zadania publicznego lub przedsięwzięcia".

 

Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, tel. +48 pref. (22) 630-10-00