Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Przepisy prawne - BzG 2/2005

Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 284 poz. 2846,
z dnia 31.12.2004
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"
(przyp.red. - w § 4 pkt 2 podano konieczną zawartość kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane)
2. Dz.U. nr 37 poz.335,
z dnia 04.03.2005
OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. o sprostowaniu błędów
(dotyczy ROZPORZĄDZENIA Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - Dz.U. nr 257, poz.2575)
3. Dz.U. nr 39 poz.373,
z dnia 10.03.2005
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
4. Dz.U. nr 40 poz.382,
z dnia 11.03.2005
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
5. Dz.U. nr 48 poz.450,
z dnia 25.03.2005
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym - (dotyczy zamówień publicznych)
6. Dz.U. nr 48 poz.462,
z dnia 25.03.2005
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 15 marca 2005 r. sygn. akt K 9/04 - (dot. art.179 k.c.)
7. Dz.U. nr 53 poz.476,
z dnia 31.03.2005
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej - (dot. nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, licencji zawodowej zarządcy nieruchomości ...)
8. Dz.U. nr 57 poz.503,
z dnia 06.04.2005
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 22 marca 2005 r. sygn. akt K 22/04 - (dot. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
9. Dz.U. nr 58 poz.510,
z dnia 06.04.2005
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling
10. Dz.U. nr 62 poz.552,
z dnia 18.04.2005
USTAWA z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony środowiska
11. Dz.U. nr 75 poz.664,
z dnia 29.04.2005
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
12. Dz.U. nr 86 poz.736,
z dnia 17.05.2005
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 04 maja 2005 w sprawie scalania i podziału nieruchomości
13. Dz.U. nr 87 poz.745,
z dnia 18.05.2005
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
14. Dz.U. nr 90 poz.756,
z dnia 23.05.2005
USTAWA z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw
15. Dz.U. nr 90 poz.758,
z dnia 23.05.2005
USTAWA z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach
16. Dz.U. nr 90 poz.760,
z dnia 23.05.2005
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
17. Dz.U. nr 92 poz.769,
z dnia 24.05.2005
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
18. Dz.U. nr 96 poz.817,
z dnia 02.06.2005
ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
19. za stroną internetową
Sejmu RP www.sejm.gov.pl
Kolejny PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (z dnia 10.06.2005 r.)

Monitor Polski

20. M.P. nr 14, poz.253,
z dnia 09.03.2005
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2004 r.
21. M.P. nr 20, poz.309,
z dnia 05.04.2005
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych - (zał. nr 4 dotyczy budownictwa - s.538)
22. M.P. nr 21, poz.311,
z dnia 07.04.2005
Akt oddania hołdu pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2005 r.
23. M.P. nr 21, poz.330,
z dnia 07.04.2005
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
24. M.P. nr 25, poz.359,
z dnia 26.04.2005
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2005 r.
25. M.P. nr 25, poz.361,
z dnia 26.04.2005
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w l kwartale 2005 r.
26. M.P. nr 26, poz.369,
z dnia 02.05.2005
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie wykazów norm zharmonizowanych - (zał. nr 3 i 12 dotyczą branży budowlanej)
27. M.P. nr 27, poz.385,
z dnia 11.05.2005
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
28. M.P. nr 29, poz.409,
z dnia 18.05.2005
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2005 r.
29. M.P. nr 31, poz.453,
z dnia 03.06.2005
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2005 r.

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

30. Dz.Urz.UE Nr L 135,
z dnia 28 maja 2005
Decyzja Komisji 2005/403/WE z dnia 25 maja 2005 r. ustanawiająca klasy odporności dachów i pokryć dachowych na działanie ognia zewnętrznego dla niektórych wyrobów budowlanych zgodnie z dyrektywą Rady 89/106/EEC
(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1501) (1)

GUS

31. Dz.Urz. GUS nr 2, poz.18,
z dnia 21.02.2005
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2004r.
32. Dz.Urz. GUS nr 5, poz.41,
z dnia 23.05.2005
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2005r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2005r.
33. GUS - Aktualności
- 23.03.2005
BIULETYN STATYSTYCZNY nr 2 - luty 2005 r. - Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
34. GUS - Aktualności
- 25.04.2005
BIULETYN STATYSTYCZNY nr 3 - kwiecień 2005 r. - Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
35. GUS - Aktualności
- 25.05.2005
BIULETYN STATYSTYCZNY nr 4 - maj 2005 r. - Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
36. GUS - Aktualności
- 14.04.2005
Ceny w Gospodarce Narodowej - styczeń 2005; - tabl. 6. wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za grudzień 2004
37. GUS - Aktualności
- 27.04.2005
Ceny w Gospodarce Narodowej - luty 2005; - tabl. 6. wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za styczeń 2005
38. GUS - Aktualności
- 12.05.2005
Ceny w Gospodarce Narodowej - marzec 2005; - tabl. 6. wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za luty 2005
39. GUS - Aktualności
- 10.06.2005
Ceny w Gospodarce Narodowej - kwiecień 2005; - tabl. 6. wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za marzec 2005
40. GUS - Aktualności
- 20.05.2005
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2005 r. - fragment
41. GUS - Aktualności
- 17.06.2005
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w maju 2005 r. - fragment

Ministerstwo Infrastruktury

42. Dz.Urz. MI nr 1, poz.1,
z dnia 31.01.2005
ZARZĄDZENIE nr 2 Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej
43. Dz.Urz. MI nr 1, poz.2,
z dnia 31.01.2005
OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych
44. Dz.Urz. MI nr 1, poz.3,
z dnia 31.01.2005
OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie centralnego rejestru pośredników w obrocie nieruchomościami
45. Dz.Urz. MI nr 1, poz.4,
z dnia 31.01.2005
OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie centralnego rejestru zarządców nieruchomości
46. Dz.Urz. MI nr 3, poz.14,
z dnia 17 marca 2005 r.
ZARZĄDZENIE nr 10 Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej
47. Dz.Urz. MI nr 6, poz.33,
z dnia 19 maja 2005 r.
ZARZĄDZENIE Nr 18 Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej
48. Informacja z 02 marca 2004 w sprawie zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie nieruchomości
49. www.mi.gov.pl Decyzja Nr 12 Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie listy obrońców z urzędu w postępowaniach wyjaśniających z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości
50. www.mi.gov.pl KOMUNIKAT Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie ogłoszenia terminów i miejsca przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
(przyp.red. - dot. nieruchomości: nadawania uprawnień i licencji zawodowych oraz doskonalenia kwalifikacji przez pośredników, zarządców i rzeczoznawców majątkowych)

Urząd Zamówień Publicznych

51. BZP nr 64/2005, poz.14656,
z dnia 04.04.2005
Ogłoszenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o obowiązującej wysokości wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych oraz o rachunku bankowym, na który wpłaca się wpis
52. BZP nr 74/2005, poz. 16942,
z dnia 18.04.2005
Ogłoszenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia badania zamawiających udzielających zamówień sektorowych
53. www.uzp.gov.pl Lista organizacji pracodawców i przedsiębiorców zrzeszających dostawców lub wykonawców, uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

54. Biuletyn Nr 3 z dnia
7 kwietnia 2005 r.
UCHWAŁA IZBY CYWILNEJ III CZP 94/04 - z dnia 10 marca 2005 r.
55. Biuletyn Nr 3 z dnia
7 kwietnia 2005 r.
UCHWAŁA IZBY CYWILNEJ III CZP 100/04 - z dnia 10 marca 2005 r.
56. Biuletyn Nr 5 z dnia
6 czerwca 2005 r.
UCHWAŁA IZBY CYWILNEJ (sygn. akt III CZP 19/05 ) - z dnia 12 maja 2005 r.