Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Koncepcja wspomagania procesów zarządzania w firmie budowlanej (1)

Przyznanie CAPITALowi (System do wspomagania procesów zarządzania w firmie budowlanej) złotego medalu na targach BUDMA 2005 oraz Interbud 2004 to sygnał, iż stosowanie nowoczesnych metod zarządzania i informatyzacji stanowi bardzo ważny element rozwoju i prowadzi do pozytywnych zmian w całej branży budowlanej.

 

Istnieje wiele sposobów przedstawienia organizacji i działań firmy. Nowoczesne metody zarządzania opisują działania firmy przy pomocy przebiegających w niej procesów. Procesy są realizowane przez wiele działów i angażują różne zasoby firmy, wymagają wspólnej pracy wielu osób. Każdy proces przetwarza napływające do niego dane i zasoby zgodnie z ustalonym planem działania, tworząc nowe dane i zasoby, które są wykorzystywane w kolejnych procesach.

Niezależnie od wielkości, struktury organizacyjnej, wszystkie firmy budowlane cechuje podobieństwo funkcjonalne zachodzących w nich procesów.

 

Rys.1. Elementy systemu zarządzania firmą budowlaną

 

Pierwszym działaniem firmy (np. budowlanej) jest znalezienie klienta poszukującego wykonawcy określonych prac Odpowiedzią na potrzeby tego klienta jest przygotowanie oferty, poprzedzone uzgodnieniem wymagań. Podczas tworzenia oferty korzystamy z wielu źródeł, w tym z firmowej bazy wiedzy, własnych norm oraz baz cenowych utworzonych i aktualizowanych przy okazji realizacji wcześniejszych robót.

 

Akceptacja oferty i podpisanie umowy przez inwestora rozpoczyna etap przygotowania produkcji, w trakcie którego, na podstawie dokumentacji, opracowywany jest harmonogram prac, plan zaopatrzenia, a na podstawie szczegółowego kosztorysu sporządzane są budżety zadań lub etapów budowy.

 

W trakcie realizacji budowy konieczne jest śledzenie jej przebiegu w odniesieniu do wstępnego planu. Informacje o postępie prac, zużyciu zasobów i nieprzewidzianych zdarzeniach trafiają do osób dbających o zapewnienie ciągłości dostaw zasobów na budowę oraz sprawujących kontrolę nad aktualnymi kosztami projektu.

 

Po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji wybrane informacje z realizacji budowy mogą być zapisywane w bazie wiedzy firmy. Ze zgromadzonych danych: o rzeczywistych cenach RMS, normach nakładów pracy, wyniku finansowym całego przedsięwzięcia i poszczególnych jego etapów, o podwykonawcach, dostawcach, można korzystać przy kolejnych budowach w celu sporządzania dokładniejszych wycen i harmonogramów oraz podejmowania trafnych decyzji.

 

Rys.2 Procesy zarządzania w firmie budowlanej

 

Opisanie przez firmę swoich głównych procesów w systemie do wspomagania procesów zarządzania w firmie budowlane (np.Capital), przyniesie korzyści, jakimi będą:

  1. przyspieszenie i zapewnienie niezawodności obiegu informacji w firmie,
  2. dokładne zaplanowanie czasu i kosztów dla realizacji oferowanych usług,
  3. śledzenie aktualnie poniesionych kosztów i zużytych zasobów,
  4. szybkie wykrywanie odstępstw od planu,
  5. lepsza organizacja pracy,
  6. przeciwdziałanie marnotrawstwu zasobów,
  7. oszczędności związane z zakupem i dostawą materiałów,
  8. uniknięcie kar za opóźnienia,
  9. stworzenie firmy uczącej się, w, której wiedza jest zasobem całej firmy, a nie pozostaje w głowach poszczególnych pracowników.

 

Są to warunki konieczne dla rozwoju każdej nowoczesnej firmy.