Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Przepisy prawne - BzG 3/2005

Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 100 poz.835, z dnia 08.06.2005 USTAWA z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
2. Dz.U. nr 102 poz.853, z dnia 10.06.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
3. Dz.U. nr 108 poz.906, z dnia 20.06.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
4. Dz.U. nr 112 poz.940, z dnia 24.06.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
5. Dz.U. nr 113 poz.954, z dnia 27.06.2005 USTAWA z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (m.in. dotyczy też Prawa budowlanego)
6. Dz.U. nr 113 poz.958, z dnia 27.06.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
7. Dz.U. nr 116 poz.972, z dnia 29.06.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
8. Dz.U. nr 116 poz.985, z dnia 29.06.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
9. Dz.U. nr 122 poz.1024, z dnia 07.07.2005 USTAWA z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw
10. Dz.U. nr 124 poz.1036, z dnia 08.07.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
11. Dz.U. nr 125 poz.1054, z dnia 08.07.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań, sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
12. Dz.U. nr 127 poz.1064, z dnia 12.07.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi
13. Dz.U. nr 128 poz.1070, z dnia 13.07.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
14. Dz.U. nr 130 poz.1087, z dnia 15.07.2005 USTAWA z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
15. Dz.U. nr 131 poz.1092, z dnia 18.07.2005 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości
16. Dz.U. nr 133 poz.1119, z dnia 20.07.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur
17. Dz.U. nr 137 poz.1153, z dnia 25.07.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
18. Dz.U. nr 141 poz.1189, z dnia 29.07.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
19. Dz.U. nr 147 poz.1230, z dnia 05.08.2005 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2005 r. o sprostowaniu błędów
– pkt 2 dotyczy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi
20. Dz.U. nr 150 poz.1247, z dnia 09.08.2005 USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
21. Dz.U. nr 150 poz.1251, z dnia 09.08.2005 USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
22. Dz.U. nr 154 poz.1288, z dnia 17.08.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na zatrudnienie w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
23. Dz.U. nr 154 poz.1290, z dnia 17.08.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie priorytetu "Pomoc techniczna"
24. Dz.U. nr 157 poz.1318, z dnia 19.08.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne
25. Dz.U. nr 163 poz.1362, z dnia 26.08.2005 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych – ustawa wprowadza zmiany m.in. do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, do ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze, do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach, do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i in.
26. Dz.U. nr 163 poz.1364, z dnia 26.08.2005 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw
27. Dz.U. nr 169 poz.1419, z dnia 06.09.2005 USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych – w art.48 wprowadza zmianę do ustawy Prawo budowlane: w art. 29 w ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;"
28. Dz.U. nr 169 poz.1420, z dnia 06.09.2005 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
29. Dz.U. nr 172 poz.1440, z dnia 09.09.2005 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
30. Dz.U. nr 172 poz.1441, z dnia 09.09.2005 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych
31. Dz.U. nr 175 poz.1458, z dnia 12.09.2005 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw – m.in. art. 4 dot. zmian w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
32. Dz.U. nr 175 poz.1462, z dnia 12.09.2005 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – dotyczy m.in. ustaw: - Prawo energetyczne (art.12), Prawo ochrony środowiska (art.19), Prawo wodne (art.21), Ustawy o odpadach (art.20) i in.
33.. Dz.U. nr 177 poz.1468, z dnia 18.09.2005 USTAWA z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
34. Dz.U. nr 179 poz.1486, z dnia 19.09.2005 USTAWA z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
35. www.sejm.gov.pl USTAWA Prawo budowlane – tekst ujednolicony

Monitor Polski

36. M.P. nr 39, poz. 533, z dnia 07.07.2005 OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
37. M.P. nr 42, poz. 563, z dnia 22.07.2005 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2005 r.
38. M.P. nr 42, poz. 565, z dnia 22.07.2005 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2005 r.
39. M.P. nr 45, poz. 616, z dnia 01.08.2005 OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
40. M.P. nr 46, poz. 636, z dnia 08.08.2005 OBWIESZCZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach
41. M.P. nr 47, poz. 643, z dnia 12.08.2005 OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
42.. M.P. nr 48, poz. 665, z dnia 18.08.2005 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2005 r.
43. M.P. nr 52 poz.723, z dnia 12.09.2005 OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 1 września 2005 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
44. M.P. nr 52 poz.726, z dnia 12.09.2005 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2005 r.
45. M.P. nr 53 poz.734, z dnia 15.09.2005 OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 6 września 2005 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2006

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

46. Dz.Urz.UE Nr L 173, z dnia 06 lipca 2005 Decyzja Komisji 2005/484/WE z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do zestawów do wykonywania budynków chłodniczych i obudów chłodni (notyfikowana jako document C(2005) 1961)
47. Dz.Urz.UE Nr L 208, z dnia 11 sierpnia 2005 Decyzja Komisji 2005/610/WE z dnia 9 sierpnia 2005 r. ustanawiająca klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2925)

GUS

48. Dz.Urz. GUS nr 8, poz.57, z dnia 30.08.2005 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 sierpnia 2005r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2005r.
49. GUS - Aktualności - 04.07.2005 Ceny w Gospodarce Narodowej w 2004 r.; - BUDOWNICTWO
50. GUS - Aktualności - 08.07.2005 Ceny w Gospodarce Narodowej - maj 2005; - tabl. 6. wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za kwiecień 2005
51. GUS – Aktualności – 19.08.2005 Ceny w Gospodarce Narodowej – czerwiec 2005; – tabl. 1 i 6 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za maj 2005 - fragment
52. GUS – Aktualności – 09.09.2005 Ceny w Gospodarce Narodowej – lipiec 2005; – tabl. 1 i 6 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za czerwiec 2005 - fragment
53. GUS - Aktualności - 23.06.2005 BIULETYN STATYSTYCZNY nr 5 - czerwiec 2005 r. - Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
54. GUS – Aktualności – 25.07.2005 BIULETYN STATYSTYCZNY nr 6 - lipiec 2005 r. – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
55. GUS – Aktualności – 23.08.2005 BIULETYN STATYSTYCZNY nr 7 - sierpień 2005 r. – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
56. GUS – Aktualności – 22.09.2005 BIULETYN STATYSTYCZNY nr 8 - wrzesień 2005 r. – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
57. GUS – Aktualności – 18.08.2005 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2005 r. - fragment
58. GUS – Aktualności – 19.09.2005 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2005 r. - fragment

Ministerstwo Finansów

59. www.mf.gov.pl Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego – Sygnatura IIUSpp.II/443-119/146a/116/05/Ich z dnia 2005.05.31 – Pytanie podatnika : jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować wykonanie prac budowlanych w budynku Domu Pomocy Społecznej?
60. www.mf.gov.pl Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego – Sygnatura USIIIVAT/443/I/81/2005/MO z dnia 2005.07.20 – Pytanie podatnika : jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi montażu rolet wewnętrznych, zewnętrznych oraz żaluzji?
61. www.mf.gov.pl Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego – Sygnatura IS.II/1-4430/30/05 z dnia 2005.07.21 – Zapytanie podatnika dotyczy stawki podatku od towarów i usług dla wykonywanych usług sklasyfikowanych wg PKWiU 45.34.32 - 00.00 jako roboty instalacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (naprawa lub wymiana drzwiczek wycierowych w przewodach kominowych, wymiana kratek wentylacyjnych przewodów wentylacyjnych, zakładanie wkładów kominowych chroniących przewody przed działaniem spalin) oraz wg PKWiU 74.70.15 - 00.00 jako usługi czyszczenia pieców i kominów
62. www.mf.gov.pl Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego – Sygnatura IS.II/2-4430/171/05 z dnia 2005.07.21 – Pytanie podatnika : jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować roboty budowlano-montażowe dotyczące wykonania oświetlenia ulicznego przy drogach wiejskich?
63. www.mf.gov.pl Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego – Sygnatura PP/443-54/ET/2005 z dnia 2005.07.19 – Pytanie podatnika : z jaką stawką VAT 7% czy 22% ma zafakturować wykonanie ogrodzenia wraz z usługą w budynku jednorodzinnym?
64. www.mf.gov.pl Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego – Sygnatura 1405 UPP-443/8/2005 z dnia 2005.05.25 – Pytanie podatnika : jaką należy zastosować stawkę podatku VAT na fakturze dla usług remontowo-budowlanych w budownictwie mieszkaniowym, jeśli podatnik na fakturze w jednej pozycji chce usługę wraz z materiałem?
65. Dz.Urz. MF nr 9 poz.101, z dnia 26.08.2005 r. INTERPRETACJA Ministra Finansów nr SP 1/618/8012-110-2024/05/EB z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie stosowania art. 81b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Urząd Zamówień Publicznych

66. BZP nr 134/2005, poz.31792, z dnia 01.07.2005 Ogłoszenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie skreślenia z listy arbitrów

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

67. Biuletyn Nr 7 z dnia 17 sierpnia 2005 r. UCHWAŁA IZBY CYWILNEJ (sygn. akt III CZP 41/05 ) – z dnia 6 lipca 2005 r. – dotyczy art.184 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych