Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Nowe wzory ogłoszeń do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

W dniu 7 września zostało przyjęte rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1564/2005 ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych udzielanych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 01.10.2005 i weszło w życie 20 dnia po jego publikacji, czyli 21 października 2005 r.

 

Jaki był cel przyjęcia rozporządzenia? Przypomnijmy, że zgodnie z zasadą jawności leżącą u podstaw unijnego systemu zamówień publicznych zamawiający z poszczególnych krajów UE mają obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych (których wartość przekracza określone progi) w unijnym publikatorze – Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJEU). Obowiązek ten wynika obecnie z następujących dyrektyw dotyczących zamówień publicznych:

 • dyrektywy 92/50 dotyczącej procedur udzielania zamówień publicznych na usługi,
 • dyrektywy 93/36 dotyczącej procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy,
 • dyrektywy 93/37, która dotyczy procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane

(te 3 dyrektywy są określane wspólnie mianem „klasycznych”)

oraz

 • dyrektywy 93/38 koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (tzw. dyrektywa sektorowa).

 

Zamawiający publikujący ogłoszenia w OJEU mieli do niedawna obowiązek posługiwania się formularzami ogłoszeń określonymi przez dyrektywę Komisji Europejskiej 2001/78, przyjętą w 2001 r. W marcu 2004 r. zostały jednak przyjęte dwie nowe dyrektywy dotyczące zamówień publicznych: dyrektywa 2004/18, która dotyczy koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych (jest to tzw. nowa dyrektywa klasyczna) i zastąpi dyrektywy 93/36, 93/38 oraz 92/50 oraz dyrektywa 2004/17 dotycząca koordynacji procedur udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (nowa dyrektywa sektorowa), która zastępuje dyrektywę 93/38. Obie dyrektywy powinny zostać wdrożone do porządków prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej do końca stycznia 2006 r. Nowe dyrektywy miały za zadanie uproszczenie i unowocześnienie systemu zamówień publicznych w UE. Jednym z celów przyjęcia nowych dyrektyw było unowocześnienie procedur udzielania zamówień publicznych. I tak, nowe dyrektywy dopuściły możliwość prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na drodze elektronicznej oraz wprowadziły nowe procedury i metody udzielania zamówień publicznych: dialog konkurencyjny, aukcję elektroniczną oraz tzw. systemy zamówień dynamicznych. Ponieważ wzory ogłoszeń przewidziane przez dyrektywę 2001/78 nie były dostosowane do nowych procedur, konieczne stało się wprowadzenie nowych wzorów ogłoszeń. O ile dotychczas obowiązujące wzory zostały wprowadzone dyrektywą, czyli aktem prawa unijnego, który wymaga implementacji do porządków prawnych poszczególnych krajów członkowskich, o tyle w stosunku do nowych wzorów Komisja Europejska przyjęła założenie ze zostaną one określone w rozporządzeniu Komisji wydanym na podstawie przepisów dyrektyw 2004/17 oraz 2004/18. W ten sposób wzory obowiązywałyby bezpośrednio i w całości we wszystkich krajach członkowskich bez potrzeby ich implementacji za pomocą aktów prawa krajowego. To właśnie rozporządzenie zostało przyjęte 7 września 2005 r. Polskie władze nie będą musiały ani nie będą mogły wydać już teraz przepisów, które regulowałyby, jak mają wyglądać ogłoszenia przesyłane do OJEU.

 

Teraz parę słów o rozporządzeniu nr 1564/2005. Tekst rozporządzenia jest bardzo krótki – składa się z preambuły oraz 3 artykułów do których dołączono w postaci 13 załączników wzory ogłoszeń. W preambule Komisja wyjaśnia powody przyjęcia rozporządzenia, o których wcześniej była już mowa. Wprawdzie państwa członkowskie mogą poczekać z wdrożeniem postanowień nowych dyrektyw do końca stycznia 2006 r. to jednak mogą to zrobić wcześniej (jak np. Dania, która zrobiła to w I połowie 2005 r.). Dlatego też nowe wzory zostały przyjęte już teraz.

 

Wzory ogłoszeń zostały zawarte w 13 załącznikach:

 1. wstępne ogłoszenie informacyjne,
 2. ogłoszenie o zamówieniu,
 3. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
 4. okresowe ogłoszenie o planowanych zamówieniach – usługi publiczne,
 5. ogłoszenie o zamówieniu – usługi publiczne,
 6. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi publiczne,
 7. system kwalifikacji – usługi publiczne,
 8. ogłoszenie o profilu nabywcy,
 9. uproszczone ogłoszeniu o zamówieniu w dynamicznym systemie zakupów,
 10. koncesja na roboty budowlane,
 11. ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia udzielane przez koncesjonariusza, który nie jest instytucją zamawiającą,
 12. ogłoszenie o konkursie na projekt,
 13. wyniki konkursu na projekt.

 

“Starych” wzorów ogłoszeń było 12, w nowym rozporządzeniu doszły dwa nowe (pkt 8 – 9), ich łączna liczba zwiększyła się tylko do 13. Wynika to z faktu, że równocześnie zniknęło stosowane zgodnie ze starą dyrektywą sektorową rozróżnienie w przypadku zamówień sektorowych na “okresowe ogłoszenie stanowiące zaproszenie do konkurencji” oraz “okresowe ogłoszenie nie stanowiące zaproszenia do konkurencji” (teraz jest to jedno ogłoszenie, na którym zamawiający zaznacza odpowiednią rubrykę).

 

Zgodnie z art. 1 rozporządzenia podmioty zamawiające w krajach UE, które już wdrożyły dyrektywę 20004/17 (czyli w praktyce na razie tylko Dania) powinny stosować od daty wejścia w życie przepisów krajowych wdrażających dyrektywy, lecz nie później niż od 1 lutego 2006 r. standardowe formularze określone w załącznikach nr 4 – 9 , 12 - 13. Z kolei podmioty zamawiające w państwach członkowskich, które wdrożyły dyrektywę 2004/18 (znowu Dania) od daty wejścia w życie krajowych przepisów wdrażających tę dyrektywę powinny stosować ogłoszenia wymienione w pkt 1 –3 i 8 – 13. Zamawiający z państw członkowskich, które jeszcze nie wdrożyły nowych dyrektyw mogą w dalszym ciągu korzystać ze wzorów załączonych do dyrektywy 2001/78. Wszystkie te wzory, zarówno stare jak i nowe dostępne są na stronie internetowej: simap.europa.eu.

 

W stosunku do dotychczas stosowanych wzorów trzeba zwrócić uwagę na następujące nowości. Rozporządzenie wprowadziło dwa zupełnie nowe typy ogłoszeń:

 • ogłoszenie o profilu nabywcy (nr 8)
 • ogłoszenie o zamówieniu w dynamicznym systemie zamówień (nr 9).

 

To pierwsze ogłoszenie zostało wprowadzone w związku z przewidzianą przez nowe dyrektywy możliwością zamieszczania przez zamawiających ogłoszeń o zamówieniach na specjalnej stronie internetowej wybranej przez zamawiającego i poświęconej zamówieniom publicznym (jest to tzw. profil nabywcy). Zgodnie z dyrektywami zamawiający może zamieścić np. na takiej stronie ogłoszenie wstępne i nie musi go już przesyłać do publikacji w OJ. Konieczne jest jednak, aby wcześniej przesłał do publikacji w OJEU krótką informację, że taką stronę prowadzi – ogłoszenie o profilu nabywcy jest więc w praktyce ogłoszeniem o ogłoszeniu. Co do drugiego typu ogłoszenia to związane jest z wprowadzeniem przez nowe dyrektywy nowej metody udzielania zamówień publicznych – dynamicznego systemu zakupów.

 

Dynamiczny system zamówień to, zgodnie z dyrektywą 2004/18, elektroniczny proces dokonywania bieżących zakupów powszechnie dostępnych na rynku, spełniających wymagania określone przez zamawiającego, ograniczony w czasie i przez cały czas obowiązywania otwarty dla wszystkich przedsiębiorców, którzy spełniają kryteria kwalifikacji oraz przedłożyli ofertę wstępną, zgodną ze specyfikacją zamawiającego.

Co do samej struktury i zawartości ogłoszeń warto odnotować następujące kwestie:

1) w miejsce pytań, które były zadawane w starych wzorach (np. „Czy to jest zamówienie ramowe?” „Czy zamówienie jest objęte zakresem GPA?”), w nowych wzorach pojawiły się stwierdzenia – np. „to ogłoszenie dotyczy zamówienia ramowego”, „zamówienie jest objęte zakresem GPA”, w odpowiedzi na które zaznacza się rubrykę “tak” lub “nie”

2) pojawiły się nowe rubryki wymagające podawania nowych informacji np.

 • typ zamawiającego i rodzaj prowadzonej działalności,
 • informacje o stosowaniu systemu zamówień dynamicznych, aukcji elektronicznych, środkach odwoławczych dostępnych dla wykonawców.

Zamawiający będą więc mieli więcej pracy przy wypełnieniu formularzy ogłoszeń.

 

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że tłumaczenie rozporządzenia na język polski w przypadku 4 wzorów ogłoszeń wprowadzili pojęcie “usługi publiczne”. Pojecie to jest używane w odniesieniu do zamówień udzielanych przez podmioty działające w tzw. sektorach użyteczności publicznej (czyli zamówieniach objętych zakresem dyrektywy sektorowej – starej 93/38 i nowej 2004/17) przypomnijmy, że tymi sektorami są: woda, energia, transport i telekomunikacja (dyrektywa 93/38) oraz woda, energia, transport i usługi pocztowe (2004/17).

 

Na koniec krótka informacja o dyrektywie Komisji, która również została przyjęta w dniu 7 września (dyrektywa 2005/51/WE). Dyrektywa ta zmieniła załącznik XX do dyrektywy 2004/17 i załącznik VIII do dyrektywy 2004/18. Zmiana ta była konieczna ponieważ dotychczasowe teksty tych załączników wymagały od zamawiających sporządzania ogłoszeń zgodnie ze starą dyrektywą 2001/78. Dyrektywa 2005/51 zastąpiła to sformułowaniem znacznie bardziej ogólnym, zgodnie z którym zamawiający są obowiązani sporządzać ogłoszenia zgodnie z wzorami określonymi w przepisach wykonawczych przyjętych przez Komisję.

 

 

 

 

[1] Autor jest od stycznia 2005 r. ekspertem prawnym projektu wsparcia systemu zamówień publicznych w Bośni i Hercegowinie, finansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu pomocowego CARDS.