Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Przedmiar - Podsumowanie

W związku ze zgłaszanymi zapytaniami i występującymi nieprawidłowościami dotyczącymi zasad opracowania i stosowania przedmiarów robót, o których mowa w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnego, należy przypomnieć i wyjaśnić co następuje:

 

 1. Przedmiar robót jest ważnym ale nie najważniejszym opracowaniem opisującym przedmiot zamówienia na roboty budowlane. Jest to opracowanie, które w wielu przypadkach może a w mojej opinii nawet powinno być wyłączone z zakresu dokumentacji projektowej.
  Ponieważ jest opracowywany na podstawie projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w przypadku rozbieżności między tymi opracowaniami należy przyjmować, iż wiążącymi są np. ilości i warunki wykonania robót wynikające z projektów i specyfikacji technicznych.

  

 1. Pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym można ustalać wg różnego stopnia scalania robót (agregacji) i mogą one, ale nie muszą odpowiadać robotom określonym w katalogach (KNR, KNNR, KSNR ...) i przyjętym w nich poziomom agregacji. W podziale przedmiaru można wykorzystać systematykę stosowaną w katalogach, a w tabeli przedmiaru można zastosować systematykę opisów robót i odpowiednie tzw. kodowanie zgodnie z publikacjami zawierającymi kosztorysowe normy nakładów rzeczowych.
  Roboty tymczasowe zasadniczo nie powinny być ujmowane w przedmiarze, ale osoba sporządzająca przedmiar może zdecydować iż jest potrzeba ich wyłączenia jako odrębnych pozycji.

 

 1. Przyjęcie szczegółowych opisów robót z katalogów lub wskazanie tych katalogów jako podstaw ustalających szczegółowe opisy wymaga dokładnego sprawdzenia czy nie zostają naruszone przepisy art. 29 ustawy - Prawo zamówień publicznych dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.

 

 

 1. Wpisanie do tabeli przedmiaru danych dotyczących katalogów zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych oraz opisów robót z tych katalogów nie oznacza zobowiązania wykonawcy do sporządzenia kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymienioną podstawą normatywną.
  Przedmiar robót jest składową dokumentacji projektowej, czyli jednym z opracowań opisujących przedmiot zamówienia. Natomiast sposób wyliczenia ceny oferty zamawiający podaje w SIWZ.

 

 

5. Przy opracowaniu przedmiaru robót obowiązek zastosowania Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczy wyłącznie strony tytułowej i spisu działów, a mianowicie:

 • wpisania na stronie tytułowej nazw i kodów grup, klas lub kategorii robót (w zależności od zakresu robót),
 • podziału wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie na grupy robót w ramach spisów działu przedmiaru.

 

Kody pozycji przedmiaru, które podaje się dla każdej pozycji przedmiaru w tabelach przedmiaru nie są kodami wg CPV.