Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Przepisy prawne - BzG 4/2005

Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 185 poz.1546, z dnia 26.09.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
2. Dz.U. nr 186 poz.1553, z dnia 28.09.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu
3. Dz.U. nr 189 poz.1604, z dnia 30.09.2005 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 września 2005 r. o sprostowaniu błędu – dotyczy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz.U. nr 175 poz.1462)
4. Dz.U. nr 196 poz.1628, z dnia 07.10.2005 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
5. Dz.U. nr 198 poz.1644, z dnia 11.10.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
6. Dz.U. nr 201 poz.1662, z dnia 11.10.2005 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 października 2005 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych
7. Dz.U. nr 206 poz.1716, z dnia 21.10.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
8. Dz.U. nr 212 poz.1769, z dnia 28.10.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
9. Dz.U. nr 214 poz.1791, z dnia 28.10.2005 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik
10. Dz.U. nr 214 poz.1793, z dnia 28.10.2005 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska
11. Dz.U. nr 214 poz.1794, z dnia 28.10.2005 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące ochronie wód przed zanieczyszczeniem
12. Dz.U. nr 214 poz.1795, z dnia 28.10.2005 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych
13. Dz.U. nr 214 poz.1797, z dnia 28.10.2005 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące redukcji emisji ze źródeł spalania paliw
14. Dz.U. nr 214 poz.1798, z dnia 28.10.2005 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców
15. Dz.U. nr 214 poz.1799, z dnia 28.10.2005 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami
16. Dz.U. nr 214 poz.1800, z dnia 28.10.2005 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii
17. Dz.U. nr 216 poz.1824, z dnia 31.10.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów
18. Dz.U. nr 219 poz.1855, z dnia 31.10.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw
19. Dz.U. nr 219 poz.1856, z dnia 31.10.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w dziedzinie turystyki
20. Dz.U. nr 219 poz.1857, z dnia 31.10.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii
21. Dz.U. nr 219 poz.1863, z dnia 31.10.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej
22. Dz.U. nr 219 poz.1864, z dnia 31.10.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
23. Dz.U. nr 219 poz.1868, z dnia 31.10.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
24. Dz.U. nr 220 poz.1882, z dnia 02.11.2005 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
25. Dz.U. nr 220 poz.1884, z dnia 02.11.2005 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury
26. Dz.U. nr 220 poz.1893, z dnia 02.11.2005 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego
27. Dz.U. nr 220 poz.1900, z dnia 02.11.2005 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa
28. Dz.U. nr 223 poz.1919, z dnia 09.11.2005 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
29. Dz.U. nr 224 poz.1926, z dnia 10.11.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń
30. Dz.U. nr 228 poz.1947, z dnia 22.11.2005 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
31. Dz.U. nr 229 poz.1949, z dnia 23.11.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług
32. Dz.U. nr 231 poz.1962, z dnia 28.11.2005 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego
33. Dz.U. nr 233 poz.1987, z dnia 30.11.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodne
34. Dz.U. nr 233 poz.1988, z dnia 30.11.2005 ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
   

Monitor Polski

35. M.P. nr 57 poz.782, z dnia 30.09.2005 OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2006
36. M.P. nr 62 poz.861, z dnia 26.10.2005 OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 18 października 2005 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2006
37. M.P. nr 62 poz.862, z dnia 26.10.2005 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2005 r.
38. M.P. nr 62 poz.863, z dnia 26.10.2005 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2005 r.
39. M.P. nr 64 poz.890, z dnia 31.10.2005 OGŁOSZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 października 2005 r. w sprawie sposobu przytaczania miejsca ogłoszenia wspólnotowych aktów prawnych, do których odsyła się w krajowych aktach prawnych
40. M.P. nr 70 poz.974, z dnia 17.11.2005 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2005 r.
41. M.P. nr 74 poz.1039, z dnia 25.11.2005 ZARZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW nr 118 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Budownictwa.
42. M.P. nr 74 poz.1040, z dnia 25.11.2005 OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2006
43. M.P. nr 75 poz.1053, z dnia 2811.2005 OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 października 2005 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
44. M.P. nr 77 poz.1079, z dnia 02.12.2005 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych w III kwartale 2005 r.

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

45. Dz.Urz.UE Nr L 255, z dnia 30 września 2005 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych
46. Dz.Urz.UE Nr L 257, z dnia 1 października 2005 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
47. Dz.Urz.UE Nr L 257, z dnia 1 października 2005 Dyrektywa Komisji 2005/51/WE z dnia 7 września 2005 r. zmieniająca załącznik XX do dyrektywy 2004/17/WE i załącznik VIII do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych
48. Dz.Urz.UE Nr L 268, z dnia 13 października 2005 Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 80/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG – dot. wdrażania i stosowania Eurokodów dla budownictwa oraz strukturalnych wyrobów budowlanych
49. Dz.Urz.UE Nr L 289, z dnia 3 listopada 2005 Decyzja nr 1776/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/819/WE w sprawie wieloletniego programu na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (2001–2005)
50. Dz.Urz.UE Nr L 307, z dnia 25 listopada 2005 Decyzja Komisji 2005/823/WE z dnia 22 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/671/WE wykonującą dyrektywę Rady 89/106/EWG w odniesieniu do klasyfikacji odporności dachów i pokryć dachowych na działanie ognia zewnętrznego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4437) (1)

GUS

51. Dz.Urz.GUS nr 11 poz.74, z dnia 21.11.2005 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2005 r.
52. GUS – Aktualności – 29.11.2005 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2005 r.
53. GUS – Aktualności – 25.10.2005 BIULETYN STATYSTYCZNY nr 9 - październik 2005 r. – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
54. GUS – Aktualności – 25.11.2005 BIULETYN STATYSTYCZNY nr 10 - listopad 2005 r. – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
55. GUS – Aktualności – 11.10.2005 Ceny w Gospodarce Narodowej – sierpień 2005; – tabl. 1 i 6 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za lipiec 2005 - fragment
56. GUS – Aktualności – 09.11.2005 Ceny w Gospodarce Narodowej – wrzesień 2005; – tabl. 1 i 6 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za sierpień 2005 - fragment
57. GUS – Aktualności – 08.12.2005 Ceny w Gospodarce Narodowej – październik 2005; – tabl. 1 i 6 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za wrzesień 2005 - fragment
58. GUS – Aktualności – 18.11.2005 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w październiku 2005 r. - fragment

Ministerstwo Infrastruktury

obecnie

Ministerstwo Transportu i Budownictwa

59. Dz.Urz. MI nr 8 poz.55, z dnia 21 lipca 2005 r. OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie uzupełnień i zmian w centralnym rejestrze zarządców nieruchomości
60. Dz.Urz. MI nr 8 poz.56, z dnia 21 lipca 2005 r. OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie uzupełnień i zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych
61. Dz.Urz. MI nr 11 poz.70, z dnia 14 października 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 28 Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej
62. Dz.Urz. MI nr 11 poz.71, z dnia 14 października 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 29 Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej
63. - Aktualności – 31.10.2005 31 października 2005 roku Prezes Rady Ministrów Kazimierz Marcinkiewicz powołał pana Jerzego Polaczka na urząd Ministra Transportu i Budownictwa
64. - Aktualności – 18.11.2005 Zmiany w kierownictwie Ministerstwa Transportu i Budownictwa
65. - Komunikaty – 24.11.2005 KOMUNIKAT Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia terminów i miejsca przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
(przyp.red. – dot. nieruchomości: nadawania uprawnień i licencji zawodowych oraz doskonalenia kwalifikacji przez pośredników, zarządców i rzeczoznawców majątkowych)

Urząd Zamówień Publicznych

66. BZP nr 222/2005 poz. 52414, z dnia 05.10.2005 Ogłoszenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia badania zamawiających udzielających zamówień sektorowych
67. www.uzp.gov.pl Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 sierpnia 2005 r. Sygn. akt II GSK 105/05 – skargi Miasta Luboń na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiocie odmowy zatwierdzenia wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Ministerstwo Finansów

68. www.mf.gov.pl Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 7 października 2005 r. nr SP1 / 694 / 8012-132 / 2334 / 05 /AA – w sprawie zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatku

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

69. Biuletyn Nr 10 z dnia 7 listopada 2005 r. UCHWAŁA IZBY CYWILNEJ (sygn. akt III CZP 73/05 ) – z dnia 14 października 2005 r. – dotyczy rozpoznawania przez sąd skargi na orzeczenie Zespołu Arbitrów (w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego)
70. Biuletyn Nr 10 z dnia 7 listopada 2005 r. UCHWAŁA IZBY CYWILNEJ (sygn. akt III CZP 74/05 ) – z dnia 21 października 2005 r. – dotyczy uprawnienia zamawiającego (w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego) do badania zasadności dokonanego przez oferenta zastrzeżenia informacji
71. www.sn.pl / Najważniejsze Bieżące Orzecznictwo UCHWAŁA IZBY CYWILNEJ (sygn. akt III CZP 85/05 ) – z dnia 24 listopada 2005 r. – dotyczy terminu związania ofertą

Polski Komitet Normalizacyjny

72. www.pkn.pl - 17.11.2005 Wykaz Polskich Norm (PN) wprowadzających europejskie normy zharmonizowane z dyrektywami nowego podejścia